تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: علاقمندی روی ایجاد کارخانۀ پروسس جلغوزه در کشور

همزمان با شدت صادرات جلغوزه به چین شماری ازسرمایه گذاران به ایجاد کارخانه های پروسس جلغوزه درکشور علاقمند شده اند.

به تازه‌گی یک سرمایه گذار با هزینه پنج میلیون دالر کارخانه بزرگ پروسس جلغوزه را درپایتخت رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفترمشاوررییس جمهوردرامورمالی وبانکی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: علاقمندی روی ایجاد کارخانۀ پروسس جلغوزه در کشور

مسوولان دفترمشاوررییس جمهوردرامورمالی وبانکی میگویند که تا کنون بیش ازیک هزاروسه صدتُن جلغوزه به چین صادرشده است.

Thumbnail

همزمان با شدت صادرات جلغوزه به چین شماری ازسرمایه گذاران به ایجاد کارخانه های پروسس جلغوزه درکشور علاقمند شده اند.

به تازه‌گی یک سرمایه گذار با هزینه پنج میلیون دالر کارخانه بزرگ پروسس جلغوزه را درپایتخت رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفترمشاوررییس جمهوردرامورمالی وبانکی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید