تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: مشکلات زنان و توزیع شناس‌نامه‌های برقی

مسوولان وزارت امورزنان درنشست می‌گویند که با وجود شناسایی چالش ها فراراه کارزنان درنهاد های دولتی، برای حل این مشکلات چنان که لازم است ، کاری نمیشود.

اداره ثبت احوال نفوس آماده‌گی هایش را برای توزیع شناس نامه های برقی نهایی ساخته است و برگه های ثبت نام را نیز به ریاست جمهوری فرستاده است.

درهمین حال، گرداننده نرگس موسوی روی سهیم ساختن باشنده‌گان محل درکارنظارت ازاستخراج معادن مهمانان بحث کرده است. 

ناصر دیان، بازرگان
عطاالله خان، مسوول نهاد گروه تحیقیق و دفاع از حقوق بشر
سودابه  ناصری، کارآموز برنامه پروموت

بازرگانی

بازار: مشکلات زنان و توزیع شناس‌نامه‌های برقی

مسوولان وزارت امورزنان درنشست می‌گویند که با وجود شناسایی چالش ها فراراه کارزنان درنهاد های دولتی، برای حل این مشکلات چنان که لازم است ، کاری نمیشود.

Thumbnail

اداره ثبت احوال نفوس آماده‌گی هایش را برای توزیع شناس نامه های برقی نهایی ساخته است و برگه های ثبت نام را نیز به ریاست جمهوری فرستاده است.

درهمین حال، گرداننده نرگس موسوی روی سهیم ساختن باشنده‌گان محل درکارنظارت ازاستخراج معادن مهمانان بحث کرده است. 

ناصر دیان، بازرگان
عطاالله خان، مسوول نهاد گروه تحیقیق و دفاع از حقوق بشر
سودابه  ناصری، کارآموز برنامه پروموت

هم‌رسانی کنید