تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانیها از افزایش قیمتها در ماه رمضان

بارسیدن ماه رمضان وروزهای مذهبی درکشورها به ویژه کشورهای اسلامی حکومت‌ها وبازرگانان برنامه‌های ویژه را برای کاهش بهای کالاها رویدست می‌گیرند، اما درافغانستان برخلاف آن، حکومت بیشتربی پروا وبازرگانان دست به احتکاروانحصارمیزنند.

شماری  ازعالمان دین گرانفروشی واضافه ستانی را به ویژه  درماه رمضان وروزهای مذهبی خلاف اصول اسلامی وحرام میدانند ومیگویند که دراین روزها نباید بازرگانان دست به انحصار واحتکار بزنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: نگرانیها از افزایش قیمتها در ماه رمضان

عالمان دین گرانفروشی واضافه ستانی را به ویژه  درماه رمضان وروزهای مذهبی خلاف اصول اسلامی وحرام می‌دانند.

Thumbnail

بارسیدن ماه رمضان وروزهای مذهبی درکشورها به ویژه کشورهای اسلامی حکومت‌ها وبازرگانان برنامه‌های ویژه را برای کاهش بهای کالاها رویدست می‌گیرند، اما درافغانستان برخلاف آن، حکومت بیشتربی پروا وبازرگانان دست به احتکاروانحصارمیزنند.

شماری  ازعالمان دین گرانفروشی واضافه ستانی را به ویژه  درماه رمضان وروزهای مذهبی خلاف اصول اسلامی وحرام میدانند ومیگویند که دراین روزها نباید بازرگانان دست به انحصار واحتکار بزنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید