تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: هشدار غنی به نهادهای غیر دولتی

درصورتی‌که نهادهای غیردولتی در کشور از فعالیت‌های‌شان به حکومت گزارش ندهند، دروازه‌های‌شان بسته خواهند شد.

رییس‌جمهور غنی با ابراز این مطلب در نخستین نشست نهادهای غیردولتی می‌گوید که در هفده سال گذشته فعالیت‌های نهادهای غیردولتی پروژه‌یی بوده‌اند واین نهادها نتوانسته‌اند به‌گونۀ موثری کار کنند.
 
درهمین‌حال، وزیر اقتصاد می‌گوید که در سال ۱۳۹۵خورشیدی نهادهای غیردولتی ۸۵۰میلیون دالر را بدون درنظرداشت توازن توسعه‌یی در پروژه‌های گونه‌گون، هزینه کرده‌اند.
 
در این بخش از برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی هم‌چنان روی سیستم خودکار میترخوانی با صفی‌الله احمدزی، معاون تجارتی شرکت برشنا، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در یک گفت‌وگوی جداگانه، در بخش دیگری‌از این برنامه، گرداننده محمدی، روی سهیم‌ساختن پنج‌درصدی فرآورده‌های‌ بازرگانان زن در پیمان‌های دولتی که با استقبال این بازرگانان روبه‌رو شده‌است، این موضوع را با رویا حافظی، یک تن از  بازرگانان، به‌بحث گرفته‌است.

بازرگانی

بازار: هشدار غنی به نهادهای غیر دولتی

درصورتی‌که نهادهای غیردولتی در کشور از فعالیت‌های‌شان به حکومت گزارش ندهند، دروازه‌های‌شان بسته خواهند شد.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی با ابراز این مطلب در نخستین نشست نهادهای غیردولتی می‌گوید که در هفده سال گذشته فعالیت‌های نهادهای غیردولتی پروژه‌یی بوده‌اند واین نهادها نتوانسته‌اند به‌گونۀ موثری کار کنند.
 
درهمین‌حال، وزیر اقتصاد می‌گوید که در سال ۱۳۹۵خورشیدی نهادهای غیردولتی ۸۵۰میلیون دالر را بدون درنظرداشت توازن توسعه‌یی در پروژه‌های گونه‌گون، هزینه کرده‌اند.
 
در این بخش از برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی هم‌چنان روی سیستم خودکار میترخوانی با صفی‌الله احمدزی، معاون تجارتی شرکت برشنا، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در یک گفت‌وگوی جداگانه، در بخش دیگری‌از این برنامه، گرداننده محمدی، روی سهیم‌ساختن پنج‌درصدی فرآورده‌های‌ بازرگانان زن در پیمان‌های دولتی که با استقبال این بازرگانان روبه‌رو شده‌است، این موضوع را با رویا حافظی، یک تن از  بازرگانان، به‌بحث گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید