تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: پیشرفت‌ها و چالش‌ها فراراهی پروژه تاپی درکشور

سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت افغانستان برای عملی ساختن این پروژه آماده است و درحال حاضر کارهای نخستین برای کشیده شدن لوله گازترکمنستان درولایت های که این لوله درآنها کشیده خواهند شد به گونه موفق پیش میرود.

دراین برنامۀ بازار گرداننده نرگس موسوی با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در مورد پیشرفت ها و چالش ها فراه راهی پروژه تاپی بحث کرده است. 

دراین برنامه گرداننده همچنان روی اعتراضات مردم ولایت غور با سید یاسین متین، عضو ارشد شورای سرتاسری غوریان و همچنان در مورد پروژه های آب رسانی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: پیشرفت‌ها و چالش‌ها فراراهی پروژه تاپی درکشور

سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت افغانستان برای عملی ساختن این پروژه آماده است و درحال حاضر کارهای نخستین برای کشیده شدن لوله گازترکمنستان درولایت های که این لوله درآنها کشیده خواهند شد به گونه موفق پیش میرود.

تصویر بندانگشتی

دراین برنامۀ بازار گرداننده نرگس موسوی با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در مورد پیشرفت ها و چالش ها فراه راهی پروژه تاپی بحث کرده است. 

دراین برنامه گرداننده همچنان روی اعتراضات مردم ولایت غور با سید یاسین متین، عضو ارشد شورای سرتاسری غوریان و همچنان در مورد پروژه های آب رسانی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید