تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بانک مرکزی: بانک نوت‎های خط خورده پس از اول سنبله اعتبار ندارند

با این که بانک مرکزی ده روز دیگر نیز وقت داده است، اما شماری از صرافان می‌گویند که از همین اکنون بانک نوت های نامناسب را بانک‎ها نمی‎گیرند و این کار برای مردم دردسر ساز شده است.

بانک مرکزی می‎گوید که تا ده روز دیگر زمان برای تعویض کردن بانک نوت های خط خورده و یا رنگ شده تمام می‌شود و این بانک با آغازماه سنبله، این بانک نوت ها را عوض نخواهد کرد.

ایمل هاشور، سخن‌گوی بانک مرکزی می‎گوید با آن‌که یک رقم بزرگی از بانک نوت های نامناسب در این بانک گِردآوری شده اند، اما روند تعویض این بانک نوت ها بار دیگر تمدید نخواهند شد.

وی افزود: «متأسفانه زمان برای تعویض بانک نوت های نامناسب تا پایان ماه اسد، تمام می‌شود و دیگر بانک مرکزی این بانک نوت ها را تعویض نخواهد کرد.»

درهمین حال، موجودیت بانک نوت های فرسوده و نامناسب نزد مردم، مشکلاتی را در بازارها به وجود آورده است.

شماری از صرافان می‎گویند که درحال حاضر بخشی بزرگی از بانک نوت های افغانی در بازارها، کهنه و فرسوده شده اند.

محمد رضا، صراف در کارته سه کابل بیان داشت: «مشکلات زیاد است، همین اکنون این بانک نوت ها را ما هم نمی‌گیریم وبانک ها هم نمی‌گیرند، و مردم سرگردان می‌گرددند، نمی‌دانند چه کنند.»

عبدالحدود که یک فروشنده است،می گوید که این وضعیت وی را به ستوه آورده است.

وی می افزاید بسیاری از مشتریانش به وی بانک نوت های فرسوده می دهند و زمانی که وی کالاها را به گونۀ عمده می خرد بانک نوت های کهنه برایش دردسرسازمی‎شوند.

عبدالحدود این باره اظهار داشت: «ما اگر این بانک نوت های کهنه، فرسوده و خط خورده را نگیریم، کارما نمی‌شود و نمی دانیم چه کنیم با این پول ها، در کنار این که حکومت باید این مشکل را حل سازد، باید مردم نیزبا بانک نوت که هویت ما است، فکر کنند.»

بانک نوت های که در آن نشانه یی از نوشته با قلم و یا رنگ باشد، رنگ شده باشد یا با مواد چرب کننده چرب شده باشد و یا هم قصدأ سوراخ شده باشد همه مشمول بانک نوت های نامناسب به شمار می‎روند و بربنیاد تصمیم بانک مرکزی، این بانک نوت‌ها تنها تا پایان ماه اسد قابل تعویض هستند.

بازرگانی

بانک مرکزی: بانک نوت‎های خط خورده پس از اول سنبله اعتبار ندارند

با این که بانک مرکزی ده روز دیگر نیز وقت داده است، اما شماری از صرافان می‌گویند که از همین اکنون بانک نوت های نامناسب را بانک‎ها نمی‎گیرند و این کار برای مردم دردسر ساز شده است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی می‎گوید که تا ده روز دیگر زمان برای تعویض کردن بانک نوت های خط خورده و یا رنگ شده تمام می‌شود و این بانک با آغازماه سنبله، این بانک نوت ها را عوض نخواهد کرد.

ایمل هاشور، سخن‌گوی بانک مرکزی می‎گوید با آن‌که یک رقم بزرگی از بانک نوت های نامناسب در این بانک گِردآوری شده اند، اما روند تعویض این بانک نوت ها بار دیگر تمدید نخواهند شد.

وی افزود: «متأسفانه زمان برای تعویض بانک نوت های نامناسب تا پایان ماه اسد، تمام می‌شود و دیگر بانک مرکزی این بانک نوت ها را تعویض نخواهد کرد.»

درهمین حال، موجودیت بانک نوت های فرسوده و نامناسب نزد مردم، مشکلاتی را در بازارها به وجود آورده است.

شماری از صرافان می‎گویند که درحال حاضر بخشی بزرگی از بانک نوت های افغانی در بازارها، کهنه و فرسوده شده اند.

محمد رضا، صراف در کارته سه کابل بیان داشت: «مشکلات زیاد است، همین اکنون این بانک نوت ها را ما هم نمی‌گیریم وبانک ها هم نمی‌گیرند، و مردم سرگردان می‌گرددند، نمی‌دانند چه کنند.»

عبدالحدود که یک فروشنده است،می گوید که این وضعیت وی را به ستوه آورده است.

وی می افزاید بسیاری از مشتریانش به وی بانک نوت های فرسوده می دهند و زمانی که وی کالاها را به گونۀ عمده می خرد بانک نوت های کهنه برایش دردسرسازمی‎شوند.

عبدالحدود این باره اظهار داشت: «ما اگر این بانک نوت های کهنه، فرسوده و خط خورده را نگیریم، کارما نمی‌شود و نمی دانیم چه کنیم با این پول ها، در کنار این که حکومت باید این مشکل را حل سازد، باید مردم نیزبا بانک نوت که هویت ما است، فکر کنند.»

بانک نوت های که در آن نشانه یی از نوشته با قلم و یا رنگ باشد، رنگ شده باشد یا با مواد چرب کننده چرب شده باشد و یا هم قصدأ سوراخ شده باشد همه مشمول بانک نوت های نامناسب به شمار می‎روند و بربنیاد تصمیم بانک مرکزی، این بانک نوت‌ها تنها تا پایان ماه اسد قابل تعویض هستند.

هم‌رسانی کنید