تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بهای خدمات انترنتی تا هشتاد درصد کاهش می‌یابد

نجیب ننگیال، سخنگوی این وزارت، می‌گوید که بر بنیاد برنامۀ تازۀ این وزارت، کیفیت و مصئونیت خدمات انترنتی در کشور افزایش خواهد یافت.

مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که بر بنیاد دستور رییس‌جمهور اشرف غنی، روی طرحی کار می‌کنند که بر اساس آن در کنار کاهش بهای انترنت، مصئونیت و کیفیت خدمات انترنتی نیز افزایش خواهند یافت.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از کاهش هشتاد درصدی بهای انترنت تا سه ماه دیگر خبر میدهد.

نجیب ننگیال، سخنگوی این وزارت، به طلوع‌نیوز گفت که بر بنیاد این برنامه، بهای خدمات انترنتی در سه ماه آینده تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.

او گفت: «در نشستی که هفتۀ پیش برگزار شده بود، بر بنیا حکم رییس‌جمهور، ما روی یک برنامه کار می‌کنیم که در سه ماه آینده خدمات انترنتی در تمام افغانستان و در تمام شرکت‌ها از ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش میابند. ما روی این برنامه کار می‌کنیم و امیدواریم که بهای خدمات انترنت به اندازۀ قابل ملاحظه کاهش یابد.» 

اما باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند با وجود وعده‌های مکرر وزارت مخابرات تا کنون در کیفیت و بهای این خدمات هیچ تغییری نیامده است.

وحید الله، باشندۀ کابل، گفت: «شرکت‌های خصوصی به جیب خود فکر می‌کنند و بیشتر به فایدۀ خود فکر می‌کنند. اما حکومت بر شرکت مخابراتی دولتی کنترول دارد.» 

رحمت، باشندۀ کابل، گفت: «تلاش کنند که کمی نرخ را پایین‌تر بیاورند تا مردم بتوانند از این خدمات به خوبی استفاده کنند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر تا سه و نیم میلیون تن در کشور از خدمات انترنتی استفاده می‌کنند و به گفتۀ این نهاد این رقم تا چند سال آینده به گونۀ چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که هشت ماه پیش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعهد سپرد که بهای خدمات انترنتی در کشور تا بیست درصد کاهش خواهند یافت.

بازرگانی

بهای خدمات انترنتی تا هشتاد درصد کاهش می‌یابد

نجیب ننگیال، سخنگوی این وزارت، می‌گوید که بر بنیاد برنامۀ تازۀ این وزارت، کیفیت و مصئونیت خدمات انترنتی در کشور افزایش خواهد یافت.

Thumbnail

مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که بر بنیاد دستور رییس‌جمهور اشرف غنی، روی طرحی کار می‌کنند که بر اساس آن در کنار کاهش بهای انترنت، مصئونیت و کیفیت خدمات انترنتی نیز افزایش خواهند یافت.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از کاهش هشتاد درصدی بهای انترنت تا سه ماه دیگر خبر میدهد.

نجیب ننگیال، سخنگوی این وزارت، به طلوع‌نیوز گفت که بر بنیاد این برنامه، بهای خدمات انترنتی در سه ماه آینده تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.

او گفت: «در نشستی که هفتۀ پیش برگزار شده بود، بر بنیا حکم رییس‌جمهور، ما روی یک برنامه کار می‌کنیم که در سه ماه آینده خدمات انترنتی در تمام افغانستان و در تمام شرکت‌ها از ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش میابند. ما روی این برنامه کار می‌کنیم و امیدواریم که بهای خدمات انترنت به اندازۀ قابل ملاحظه کاهش یابد.» 

اما باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند با وجود وعده‌های مکرر وزارت مخابرات تا کنون در کیفیت و بهای این خدمات هیچ تغییری نیامده است.

وحید الله، باشندۀ کابل، گفت: «شرکت‌های خصوصی به جیب خود فکر می‌کنند و بیشتر به فایدۀ خود فکر می‌کنند. اما حکومت بر شرکت مخابراتی دولتی کنترول دارد.» 

رحمت، باشندۀ کابل، گفت: «تلاش کنند که کمی نرخ را پایین‌تر بیاورند تا مردم بتوانند از این خدمات به خوبی استفاده کنند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر تا سه و نیم میلیون تن در کشور از خدمات انترنتی استفاده می‌کنند و به گفتۀ این نهاد این رقم تا چند سال آینده به گونۀ چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که هشت ماه پیش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعهد سپرد که بهای خدمات انترنتی در کشور تا بیست درصد کاهش خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید