تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

حکومت باید پروازهای شرکت‌های داخلی را حمایت کند

اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی حکومت را در پشتیبانی نکردن شرکت‌های هوانوردی داخلی به بی‌پروایی و کوتاهی متهم می‌سازد.

مسوولان اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی می‌گویند که عدم توازن در پروازهای شرکت داخلی و بیرونی زمینه را برای رقابت ناسالم فراهم ساخته است و این کار از سوی دیگر سبب افزایش بهای تکت‌های شرکت‌های بیرونی نیز شده است.

اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی می‌گویند که فعالیت‌های اندک شرکت‌های هوانوردی داخلی سبب بدتر شدن وضعیت کار و بار شرکت‌های جهانگردی و نیز سبب افزایش بهای تکت‌های هواپیما‌ها شده است و حکومت باید در این زمینه کاری بکند.

این اتحادیه حکومت را در پشتیبانی نکردن شرکت‌های هوانوردی داخلی به بی‌پروایی و کوتاهی متهم می‌سازد.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند که در هفت سال گذشته افغانستان به علت حمایت نکردن شرکت‌های هوانوردی پنج شرکت هوانوردی‌اش را از دست داده است و ادامۀ این وضعیت به سود کشور نیست .

مسعود بینا معاون شرکت‌های جهانگردی می‌گوید: «عدم فعالیت شرکت‌های هوایی افغانستان جز یک دو شرکت مسقیم تاثیرات خود دارد سر کار ما از جز ما دیگر فعالیت نداریم و حکومت باید شرکت های داخلی را حمایت کند تا کار ما بهبود یابد.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی عدم مدیریت درست بخش هوانوردی را از چالش‌های بنیادی در این بخش می‌دانند.

سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «باید تعداد پرواز ها صنایع کودک ما که عبارت از هوانوردی است اینان را زیاد وقت بدهند تا به حدی برساند که بتوانند رقابت کنند در غیر ان در سال‌های نزدیک شاهد ورشکستی شرکت‌های ما شویم.»

از سوی دیگر، ادارۀ مستقل هوانوردی می‌گوید که توازن میان پروازهای شرکت‌های داخلی و بیرونی وجود دارد و به هر پیمان‌ها شرکت‌های بیرونی به افغانستان پرواز دارند شرکت‌های داخلی نیز دارند.

این اداره می‌افزاید که یکی از علت تکت‌ها با بهای بلند به‌فروش می‌رسند این است که شهروندان کشور در ساعات پایانی برای گرفتن تکت مراجعه می‌کنند.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی، گفت: «ما به این خوشحال می‌شویم که پروازهای بیشتر خارجی بیاید و هم پروازهای داخلی باشد و این خدمات است و برای مردم ارایه می‌شود. ما می‌توانیم تمام معاهده‌های خود را شریک بسازیم که هر معاهده عمل بالمثل است به هر پیمانه که پرواز های ان کشور است از ما هم است.» 

پیش از این حکومت راهکار آسمان باز را با شماری از کشورها امضاء کرده است و این کار زمینه را برای وارد شدن بزرگترین شرکت‌های هوانوردی جهان به کشور باز کرد؛ اما، گفته می‌شود که این کار سبب رکود بیشتر شرکت‌های داخلی هوانوردی در کشورشده است.

بازرگانی

حکومت باید پروازهای شرکت‌های داخلی را حمایت کند

اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی حکومت را در پشتیبانی نکردن شرکت‌های هوانوردی داخلی به بی‌پروایی و کوتاهی متهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی می‌گویند که عدم توازن در پروازهای شرکت داخلی و بیرونی زمینه را برای رقابت ناسالم فراهم ساخته است و این کار از سوی دیگر سبب افزایش بهای تکت‌های شرکت‌های بیرونی نیز شده است.

اتحادیۀ شرکت‌های جهانگردی می‌گویند که فعالیت‌های اندک شرکت‌های هوانوردی داخلی سبب بدتر شدن وضعیت کار و بار شرکت‌های جهانگردی و نیز سبب افزایش بهای تکت‌های هواپیما‌ها شده است و حکومت باید در این زمینه کاری بکند.

این اتحادیه حکومت را در پشتیبانی نکردن شرکت‌های هوانوردی داخلی به بی‌پروایی و کوتاهی متهم می‌سازد.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند که در هفت سال گذشته افغانستان به علت حمایت نکردن شرکت‌های هوانوردی پنج شرکت هوانوردی‌اش را از دست داده است و ادامۀ این وضعیت به سود کشور نیست .

مسعود بینا معاون شرکت‌های جهانگردی می‌گوید: «عدم فعالیت شرکت‌های هوایی افغانستان جز یک دو شرکت مسقیم تاثیرات خود دارد سر کار ما از جز ما دیگر فعالیت نداریم و حکومت باید شرکت های داخلی را حمایت کند تا کار ما بهبود یابد.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی عدم مدیریت درست بخش هوانوردی را از چالش‌های بنیادی در این بخش می‌دانند.

سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «باید تعداد پرواز ها صنایع کودک ما که عبارت از هوانوردی است اینان را زیاد وقت بدهند تا به حدی برساند که بتوانند رقابت کنند در غیر ان در سال‌های نزدیک شاهد ورشکستی شرکت‌های ما شویم.»

از سوی دیگر، ادارۀ مستقل هوانوردی می‌گوید که توازن میان پروازهای شرکت‌های داخلی و بیرونی وجود دارد و به هر پیمان‌ها شرکت‌های بیرونی به افغانستان پرواز دارند شرکت‌های داخلی نیز دارند.

این اداره می‌افزاید که یکی از علت تکت‌ها با بهای بلند به‌فروش می‌رسند این است که شهروندان کشور در ساعات پایانی برای گرفتن تکت مراجعه می‌کنند.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی، گفت: «ما به این خوشحال می‌شویم که پروازهای بیشتر خارجی بیاید و هم پروازهای داخلی باشد و این خدمات است و برای مردم ارایه می‌شود. ما می‌توانیم تمام معاهده‌های خود را شریک بسازیم که هر معاهده عمل بالمثل است به هر پیمانه که پرواز های ان کشور است از ما هم است.» 

پیش از این حکومت راهکار آسمان باز را با شماری از کشورها امضاء کرده است و این کار زمینه را برای وارد شدن بزرگترین شرکت‌های هوانوردی جهان به کشور باز کرد؛ اما، گفته می‌شود که این کار سبب رکود بیشتر شرکت‌های داخلی هوانوردی در کشورشده است.

هم‌رسانی کنید