تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

خواست اتاق تجارت از بازرگانان عرب برای سرمایه گذاری در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که زمینه سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای عربی در کشور را فراهم کند.

اتاق تجارت و صنایع می گوید که با در نظرداشت گرمی روابط میان افغانستان و شماری از کشورهای عربی، احتمال دارد که شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان عرب به سرمایه گذاری در کشور تشویق شوند.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید که سرمایه گذاری بازرگانان عرب در افغانستان، از یک سو سبب دل گرمی سرمایه گذاران دیگر خواهد شد و از سویی دیگر  زمینه های کار برای مردم فراهم می شود.

صیام پسرلی در این باره گفت: «عرب ها پول دارند و برای استفاده پول خود جاهای مناسب را جستجو می کنند تا سرمایه گذاری کنند و براین سرمایه گذاری فرصت برای شان بسیار زیاد مهم است.»

استخراج معادن، استخراج نفت و گاز و فن آوری از جمله بخش هایی استند که سرمایه گذاران عرب می توانند روی آن ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند که اگر حکومت راهکارهای روشنی را برای جذب سرمایه گذاری ها در کشور روی دست گیرد، این کار نه تنها سبب تشویق سرمایه گذاران بیرونی به ویژه سرمایه گذاران عرب خواهد شد، بل سرمایه گذاران داخلی نیز به گسترش کار و بارشان تشویق خواهند شد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «اگر چنین چیزی شود که عرب ها در افغانستان بیایند و بخاطر رشد اقتصادی سرمایه گذاری کنند، این یک موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان است.»

گفته می شود رییس جمهور غنی در سفر اخیرش به امارات متحدۀ عرب، از سرمایه گذاران این کشور خواسته است تا در افغانستان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری کنند.

بازرگانی

خواست اتاق تجارت از بازرگانان عرب برای سرمایه گذاری در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که زمینه سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای عربی در کشور را فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع می گوید که با در نظرداشت گرمی روابط میان افغانستان و شماری از کشورهای عربی، احتمال دارد که شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان عرب به سرمایه گذاری در کشور تشویق شوند.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید که سرمایه گذاری بازرگانان عرب در افغانستان، از یک سو سبب دل گرمی سرمایه گذاران دیگر خواهد شد و از سویی دیگر  زمینه های کار برای مردم فراهم می شود.

صیام پسرلی در این باره گفت: «عرب ها پول دارند و برای استفاده پول خود جاهای مناسب را جستجو می کنند تا سرمایه گذاری کنند و براین سرمایه گذاری فرصت برای شان بسیار زیاد مهم است.»

استخراج معادن، استخراج نفت و گاز و فن آوری از جمله بخش هایی استند که سرمایه گذاران عرب می توانند روی آن ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند که اگر حکومت راهکارهای روشنی را برای جذب سرمایه گذاری ها در کشور روی دست گیرد، این کار نه تنها سبب تشویق سرمایه گذاران بیرونی به ویژه سرمایه گذاران عرب خواهد شد، بل سرمایه گذاران داخلی نیز به گسترش کار و بارشان تشویق خواهند شد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «اگر چنین چیزی شود که عرب ها در افغانستان بیایند و بخاطر رشد اقتصادی سرمایه گذاری کنند، این یک موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان است.»

گفته می شود رییس جمهور غنی در سفر اخیرش به امارات متحدۀ عرب، از سرمایه گذاران این کشور خواسته است تا در افغانستان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید