تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بودجه

دربودجۀ توسعه‌یی سال مالی آینده ۱۲ درصد افزایش درنظر گرفته شده

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۴۹ در صد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک های خارجی تمویل خواهند شد.

مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که امسال در مسودۀ بودجۀ کشور تغییرات زیادی بوجود آمده اند.

به گفتۀ سخن‌گوی این وزارت، در کنار افزایش ۱۲درصد هزینه‌ها در بودجۀ توسعه‌یی، پروژه‌های توسعه‌یی در این سند بربنیاد اولویت‌های مردم تشخیص شده‌اند.

شمروز خان مسجدی در این باره گفت: «ما برای شناسایی پروژه‌های مهم و در اولویت مردم حتا با مردم مستقیم گفت‌وگو کرده‌ایم تا نیازهای اساسی آنان شناسایی شود.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌گویند که حکومت امسال شماری از پروژه‌ها را از بودجۀ توسعه‌یی بیرون کرده است. به گفتۀ آنان، امسال هم سند بودجه با مشکلات زیادی روبه‌روخواهد بود.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «حکومت شماری از پروژه‌ها را که نهادها در سال جاری نتوانسته اند عملی سازند، از بودجه حذف کرده‌است و شماری از پروژه‌های جدید را جابه‌جا کرده؛ از این قبیل شماری از مشکلات دیگری هم وجود دارند.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۴۹ در صد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک های خارجی تمویل خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که سهم کمک‌های خارجی در مقایسه با سال‌های گذشته در بودجۀ ملی کاهش یافته و این وزارت در نظر دارد تا با افزایش عواید داخلی، سهم کمک‌های خارجی را در بودجۀ ملی به حداقل برساند.

بودجه

دربودجۀ توسعه‌یی سال مالی آینده ۱۲ درصد افزایش درنظر گرفته شده

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۴۹ در صد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک های خارجی تمویل خواهند شد.

Thumbnail

مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که امسال در مسودۀ بودجۀ کشور تغییرات زیادی بوجود آمده اند.

به گفتۀ سخن‌گوی این وزارت، در کنار افزایش ۱۲درصد هزینه‌ها در بودجۀ توسعه‌یی، پروژه‌های توسعه‌یی در این سند بربنیاد اولویت‌های مردم تشخیص شده‌اند.

شمروز خان مسجدی در این باره گفت: «ما برای شناسایی پروژه‌های مهم و در اولویت مردم حتا با مردم مستقیم گفت‌وگو کرده‌ایم تا نیازهای اساسی آنان شناسایی شود.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌گویند که حکومت امسال شماری از پروژه‌ها را از بودجۀ توسعه‌یی بیرون کرده است. به گفتۀ آنان، امسال هم سند بودجه با مشکلات زیادی روبه‌روخواهد بود.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «حکومت شماری از پروژه‌ها را که نهادها در سال جاری نتوانسته اند عملی سازند، از بودجه حذف کرده‌است و شماری از پروژه‌های جدید را جابه‌جا کرده؛ از این قبیل شماری از مشکلات دیگری هم وجود دارند.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۴۹ در صد آن از منابع داخلی و ۵۱ درصد آن از کمک های خارجی تمویل خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که سهم کمک‌های خارجی در مقایسه با سال‌های گذشته در بودجۀ ملی کاهش یافته و این وزارت در نظر دارد تا با افزایش عواید داخلی، سهم کمک‌های خارجی را در بودجۀ ملی به حداقل برساند.

هم‌رسانی کنید