تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

زعفران افغانستان برای سومین بار با کیفیت‌ترین زعفران جهان معرفی شد

انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی در بروکسل از میان ۳۰۰ نمونه زعفران از کشورهای مختلف جهان، زعفران افغانستان را بهترین زعفران جهان نامید.

درهمین حال وزارت زراعت و آبیاری از با خرسندی از دادن تصدیق نامهی سه ستارهی طلایی از سوی انیستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی به زعفران افغانستان میگویند که تلاش میشود تا این گیاه صنعتی را در ولایتهای کشور ترویج دهد.

انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی به زعفران یکی از شرکتهای زعفرانکار افغانستان، تصدیقنامه سه ستاره طلایی داده است که بربنیاد آن زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان شناخته شد.

لطفالله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری اظهارداشت: "زعفران افغانستان توانسته است که تصدیق‌نامه‌ی سه ستاره‌ی طلایی ذایقه دنیا را بدست آورد و این یک موفقیت و پیشرفت بسیار خوب برای افغانستان است، زعفران در سال‌های اخیر رونق بیشتری داشته و سال گذشته ۴هزار کیلوگرام حاصل برداشت کردیم".

درهمین حال شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به بهبود در کشت و برداشت زعفران در کشور از حکومت می‌خواهند تا برای عملی ساختن برنامه‌های گسترده و ترویج کشت این گیاه در کشور تلاش کند".

سکندر حسینی عضو آکادمی علوم افغانستان خاطرنشان کرد: "هنوز هم باید برای کیفیت و افزایش حاصلات توجه جدی نیاز است و در کشت زعفران باید شرایط اقلیمی و محیطی در نظر گرفته شود ما در ولایت هرات به دلیل شرایط خوب آب و هوایی کشت می توانیم اما در ولایت ننگرهار نه؛ نظر به آب و هوای ولایت‌ها باید تحقیقات شود تا این کشت به دیگر ولایت ترویج شود".

از سویی هم مسئولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که پارسال بیش از ۴هزار کیلوگرم زعفران در کشور برداشت شده است و تلاش میشود که امسال با توزیع بیشتر پیاز زعفران در ۲۳ ولایت کشور این رقم افزایش یابد.

بازرگانی

زعفران افغانستان برای سومین بار با کیفیت‌ترین زعفران جهان معرفی شد

انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی در بروکسل از میان ۳۰۰ نمونه زعفران از کشورهای مختلف ج

Thumbnail

انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی در بروکسل از میان ۳۰۰ نمونه زعفران از کشورهای مختلف جهان، زعفران افغانستان را بهترین زعفران جهان نامید.

درهمین حال وزارت زراعت و آبیاری از با خرسندی از دادن تصدیق نامهی سه ستارهی طلایی از سوی انیستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی به زعفران افغانستان میگویند که تلاش میشود تا این گیاه صنعتی را در ولایتهای کشور ترویج دهد.

انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی به زعفران یکی از شرکتهای زعفرانکار افغانستان، تصدیقنامه سه ستاره طلایی داده است که بربنیاد آن زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان شناخته شد.

لطفالله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری اظهارداشت: "زعفران افغانستان توانسته است که تصدیق‌نامه‌ی سه ستاره‌ی طلایی ذایقه دنیا را بدست آورد و این یک موفقیت و پیشرفت بسیار خوب برای افغانستان است، زعفران در سال‌های اخیر رونق بیشتری داشته و سال گذشته ۴هزار کیلوگرام حاصل برداشت کردیم".

درهمین حال شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به بهبود در کشت و برداشت زعفران در کشور از حکومت می‌خواهند تا برای عملی ساختن برنامه‌های گسترده و ترویج کشت این گیاه در کشور تلاش کند".

سکندر حسینی عضو آکادمی علوم افغانستان خاطرنشان کرد: "هنوز هم باید برای کیفیت و افزایش حاصلات توجه جدی نیاز است و در کشت زعفران باید شرایط اقلیمی و محیطی در نظر گرفته شود ما در ولایت هرات به دلیل شرایط خوب آب و هوایی کشت می توانیم اما در ولایت ننگرهار نه؛ نظر به آب و هوای ولایت‌ها باید تحقیقات شود تا این کشت به دیگر ولایت ترویج شود".

از سویی هم مسئولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که پارسال بیش از ۴هزار کیلوگرم زعفران در کشور برداشت شده است و تلاش میشود که امسال با توزیع بیشتر پیاز زعفران در ۲۳ ولایت کشور این رقم افزایش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره