تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

سومین نشست بازرگانی افغانستان و ایران در تهران برگزار می‎‏شود

اتاق تجارت و صنایع می گوید در این نشست، روی گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و ایران و نیز در بارۀ آغاز فعالیت های بانک های افغانستان در ایران گفت وگو خواهد شد.

قرار است تا پایان ماه حوت امسال، سومین نشست کمیتۀ مشترک اقتصادی افغانستان و ایران  در تهران برگزار شود.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در این نشست، روی بستر سازی برای سرمایه گذاری های مشترک در بخش های گوناگون میان نماینده گان دو کشور گفت وگو خواهد شد.

صیام پسرلی، سخن گوی این اتاق می گوید که ایجاد شاخه های بانک های افغانستان در ایران، توسعۀ زیربناها در بندر چابهار، جذب و زمینه سازی برای توسعه بازرگانی میان دو کشور، از دیگر موارد بحث برانگیز در این نشست خواهد بود: «خواهش ما از مقام های دولتی افغانستان این است که باید روی سرمایه گذاری های مشترک بحث بیشتر صورت گیرد، باید سرمایه گذاران ایرانی را قانع بسازند تا در افغانستان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند، ایران یکی از کشورهایی است که می تواند افغانستان از آن برای افزایش صادرات با بکارگیری از راه های این کشور استفاده موثر کند.

آنان می گویند که بندر چابهار یکی از بدیل های مناسب برای بندرکراچی است که باید فعال شود.

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی می گوید: «ایران می تواند یک شریک خوب برای افغانستان از لحاظ تجارتی شود، به دلیل این که صنایع که در ایران وجود دارد به پخته گی خود رسیده است و از طرف دیگر استندردهایی در ایران استفاده می شود در سطح آسیا از استندرد بسیار خوب و متناسب برخورد دار است.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی میان افغانستان و ایران به بیش از دومیلیارد دالر در سال رسیده است که این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری حجم بازرگانی میان دو کشور را نشان می دهد.

بازرگانی

سومین نشست بازرگانی افغانستان و ایران در تهران برگزار می‎‏شود

اتاق تجارت و صنایع می گوید در این نشست، روی گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و ایران و نیز در بارۀ آغاز فعالیت های بانک های افغانستان در ایران گفت وگو خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

قرار است تا پایان ماه حوت امسال، سومین نشست کمیتۀ مشترک اقتصادی افغانستان و ایران  در تهران برگزار شود.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در این نشست، روی بستر سازی برای سرمایه گذاری های مشترک در بخش های گوناگون میان نماینده گان دو کشور گفت وگو خواهد شد.

صیام پسرلی، سخن گوی این اتاق می گوید که ایجاد شاخه های بانک های افغانستان در ایران، توسعۀ زیربناها در بندر چابهار، جذب و زمینه سازی برای توسعه بازرگانی میان دو کشور، از دیگر موارد بحث برانگیز در این نشست خواهد بود: «خواهش ما از مقام های دولتی افغانستان این است که باید روی سرمایه گذاری های مشترک بحث بیشتر صورت گیرد، باید سرمایه گذاران ایرانی را قانع بسازند تا در افغانستان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند، ایران یکی از کشورهایی است که می تواند افغانستان از آن برای افزایش صادرات با بکارگیری از راه های این کشور استفاده موثر کند.

آنان می گویند که بندر چابهار یکی از بدیل های مناسب برای بندرکراچی است که باید فعال شود.

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی می گوید: «ایران می تواند یک شریک خوب برای افغانستان از لحاظ تجارتی شود، به دلیل این که صنایع که در ایران وجود دارد به پخته گی خود رسیده است و از طرف دیگر استندردهایی در ایران استفاده می شود در سطح آسیا از استندرد بسیار خوب و متناسب برخورد دار است.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی میان افغانستان و ایران به بیش از دومیلیارد دالر در سال رسیده است که این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری حجم بازرگانی میان دو کشور را نشان می دهد.

هم‌رسانی کنید