تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

علاقه‎مندی بانک جهانی و هند برای ساخت بند شاه‌توت

وزیر انرژی و آب می‎گوید مطالعات فنی و اقتصادی و نیز طراحی «بند شاه توت» سال گذشته در کابل به پایان رسیدند و این وزارت در حال حاضر با هند و بانک جهانی در حال گفت وگو است تا در ساخت این بند سرمایه گذاری کنند.

وزیر انرژی و آب می‎گوید که هند علاقمند است که در ساخت «بند شاتوت» سرمایه گذاری کند و نیز بانک جهانی می‎خواهد که در بخش ساخت شبکه‎های آب‎رسانی این بند و ساخت تصفیه خانه ‏ها سهیم شود.

بند شاه توت که بر فراز دریای کابل در ولسوالی چهارآسیاب این ولایت ساخته می‌شود، قرار است نیازمندی دومیلیون باشندۀ کابل را از ناحیه آب آشامیدنی بهداشتی، مرفوع سازد.

علی احمد عثمانی،  وزیر انرژی و آب گفت: «دولت هندوستان بر اساس همان کمک‎های که داشت، علاقه مند شد که در ساخت این بند مشارکت داشته باشد. درحال حاضر، گفت وگوها جریان دارد؛ بانک جهانی هم، علاقه مندی نشان داده که در بخش ساخت تأسیسات آب رسانی و تصفیه خانه و سایر مراحل مشارکت داشته باشد، در حال حاضر ما هم با هند و بانک جهانی گفت وگو داریم.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به کاهش آب های زیر زمینی شهر کابل و کمبود آب آشامیدنی بهداشتی، ساخته شدن بند شاه توت را سودمند می‎دانند و تأکید دارند که هرچه زودتر باید این بند ساخته شود.

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی در این باره بیان داشت: «ویژه گی که بند شاه توت دارد شهروندان کابل که از ناحیۀ آب آشامیدنی با مشکل مواجه استند، این می‌تواند خوب رفع شود و مسئلۀ دیگر این است که آب‎ها در کابل موسومی استند که ما آب زیاد را از دست می‎دهیم.»

به گفتۀ وزیر انرژی و آب، برای ساخت بند شاتوت ۲۶۰میلیون دالر نیاز است.

بازرگانی

علاقه‎مندی بانک جهانی و هند برای ساخت بند شاه‌توت

وزیر انرژی و آب می‎گوید مطالعات فنی و اقتصادی و نیز طراحی «بند شاه توت» سال گذشته در کابل به پایان رسیدند و این وزارت در حال حاضر با هند و بانک جهانی در حال گفت وگو است تا در ساخت این بند سرمایه گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

وزیر انرژی و آب می‎گوید که هند علاقمند است که در ساخت «بند شاتوت» سرمایه گذاری کند و نیز بانک جهانی می‎خواهد که در بخش ساخت شبکه‎های آب‎رسانی این بند و ساخت تصفیه خانه ‏ها سهیم شود.

بند شاه توت که بر فراز دریای کابل در ولسوالی چهارآسیاب این ولایت ساخته می‌شود، قرار است نیازمندی دومیلیون باشندۀ کابل را از ناحیه آب آشامیدنی بهداشتی، مرفوع سازد.

علی احمد عثمانی،  وزیر انرژی و آب گفت: «دولت هندوستان بر اساس همان کمک‎های که داشت، علاقه مند شد که در ساخت این بند مشارکت داشته باشد. درحال حاضر، گفت وگوها جریان دارد؛ بانک جهانی هم، علاقه مندی نشان داده که در بخش ساخت تأسیسات آب رسانی و تصفیه خانه و سایر مراحل مشارکت داشته باشد، در حال حاضر ما هم با هند و بانک جهانی گفت وگو داریم.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به کاهش آب های زیر زمینی شهر کابل و کمبود آب آشامیدنی بهداشتی، ساخته شدن بند شاه توت را سودمند می‎دانند و تأکید دارند که هرچه زودتر باید این بند ساخته شود.

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی در این باره بیان داشت: «ویژه گی که بند شاه توت دارد شهروندان کابل که از ناحیۀ آب آشامیدنی با مشکل مواجه استند، این می‌تواند خوب رفع شود و مسئلۀ دیگر این است که آب‎ها در کابل موسومی استند که ما آب زیاد را از دست می‎دهیم.»

به گفتۀ وزیر انرژی و آب، برای ساخت بند شاتوت ۲۶۰میلیون دالر نیاز است.

هم‌رسانی کنید