تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

فرسوده ساختن بانک‌نوت‌های سالم از سوی کارمندان بانک

اتحادیۀ صرافان ادعا می‌کند که بانک مرکزی، بانکی که از سوی حکومت اداره می‌شود، پول‌های فرسوده را در بازار توزیع می‌کند.

طلوع‌نیوز به تصویرهایی دست یافته است که نشان می‌دهند چند تن از کارمندان یکی از بانک‌ها، بانکنوت‌های سالم را، پاره می‌کنند.

از گفت‌وگویی که در این تصویرها، انجام می یابد، چنین برمی‌آید که این افراد، می‌خواهند این پول‌ها را با بانکنوت‌های نو، مبدل کنند و نیز همین بانکنوت های پاره را، به گونه یی، به بازار بکشند.

در این تصویرها دیده می شود چند نفر که گفته می شود کارمندان یکی از بانک ها استند، شب هنگام در اتاقی، به پاره کردن گوشه های بانکنوت های پنجصد افغانیگی و هزار افغانیگی می پردازند.
چیزی که تلاش برای جا زدن این بانکنوت ها در شمار پول های فرسوده و بیرون ساختن آن از بانک دانسته می شود.

کسی که این تصویرها را برداشته است، ظاهراً به شوخی این کار را می کند. به گفته او، این پول ها، به بیش از دوصدهزار افغانی می رسند.

در ادامه، فرد دیگری نیز به این افراد می پیوندند و به کسی که پول ها را پاره می کند، تذکر می دهد که گوشه های بانکنوت ها را به گونه یی پاره کند که تصور شود این کار، تصادفی انجام شده است.
در همین حال، بانک مرکزی می پذیرد که چنین رویدادهایی، پیش از این هم در بانک ها رخ داده اند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، در این باره به طلوع نیوز گفت: «ما جداً اقدام می کنیم، چون کوچک ترین عمل خلاف قانون، قابل پذیرش و تحمل نیست و آرزومند استیم که بتوانیم اسنادی به دست بیاوریم و اقدامات بعدی خود را انجام بدهیم.»

در ماه های اخیر، چگونه گی راه یافتن بانکنوت های فرسوده به بازار، بحث برانگیز بوده است و این همه، بر کار و بارهای بزرگ و کوچک، نیز اثرهایی گذاشته است.

عبدالواسع، دکان دار، گفت: «متأسفانه که در این روزها، از بانک های مرکزی و غیر مرکزی که پول ها را می گیریم، این پول ها از گرفتن نیست.»

جعفر حمید، سرمایه گذار، گفت: «همین پول که است پس دوره می خورد و پس به تاجران، به مردم افغانستان می رسد و پس همین طور دوره می خورد و باز می آید به بانک ها و باز همین طور دوره می خورد.»

در این میان، اتحادیه صرافان، خود بانک مرکزی را در جلوگیری از توزیع بانکنوت های فرسوده، ناتوان می داند.

میر افغان صافی، رییس اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «ما پول های خود را به بانک های خصوصی روان می کنیم، بانک های خصوصی می برند به بانک مرکزی و بانک مرکزی همین پول ها را دوباره توزیع می کند. اگر رهبری بانک مرکزی به این موضوع توجه کنند و این پول ها را دوباره توزیع نکنند، مشکل حل است.»

در هفته های پیش، دسته بندی آن بانکنوت های فرسوده یی که از سوی بانک مرکزی «نامناسب» گفته شده بود، انتقادهایی را برانگیخت.

چنان که پسان تر، برخی از این بانکنوت ها، دوباره معتبر گفته شدند و تنها چند نمونه آن را بی اعتبار دانستند.

بازرگانی

فرسوده ساختن بانک‌نوت‌های سالم از سوی کارمندان بانک

اتحادیۀ صرافان ادعا می‌کند که بانک مرکزی، بانکی که از سوی حکومت اداره می‌شود، پول‌های فرسوده را در بازار توزیع می‌کند.

Thumbnail

طلوع‌نیوز به تصویرهایی دست یافته است که نشان می‌دهند چند تن از کارمندان یکی از بانک‌ها، بانکنوت‌های سالم را، پاره می‌کنند.

از گفت‌وگویی که در این تصویرها، انجام می یابد، چنین برمی‌آید که این افراد، می‌خواهند این پول‌ها را با بانکنوت‌های نو، مبدل کنند و نیز همین بانکنوت های پاره را، به گونه یی، به بازار بکشند.

در این تصویرها دیده می شود چند نفر که گفته می شود کارمندان یکی از بانک ها استند، شب هنگام در اتاقی، به پاره کردن گوشه های بانکنوت های پنجصد افغانیگی و هزار افغانیگی می پردازند.
چیزی که تلاش برای جا زدن این بانکنوت ها در شمار پول های فرسوده و بیرون ساختن آن از بانک دانسته می شود.

کسی که این تصویرها را برداشته است، ظاهراً به شوخی این کار را می کند. به گفته او، این پول ها، به بیش از دوصدهزار افغانی می رسند.

در ادامه، فرد دیگری نیز به این افراد می پیوندند و به کسی که پول ها را پاره می کند، تذکر می دهد که گوشه های بانکنوت ها را به گونه یی پاره کند که تصور شود این کار، تصادفی انجام شده است.
در همین حال، بانک مرکزی می پذیرد که چنین رویدادهایی، پیش از این هم در بانک ها رخ داده اند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، در این باره به طلوع نیوز گفت: «ما جداً اقدام می کنیم، چون کوچک ترین عمل خلاف قانون، قابل پذیرش و تحمل نیست و آرزومند استیم که بتوانیم اسنادی به دست بیاوریم و اقدامات بعدی خود را انجام بدهیم.»

در ماه های اخیر، چگونه گی راه یافتن بانکنوت های فرسوده به بازار، بحث برانگیز بوده است و این همه، بر کار و بارهای بزرگ و کوچک، نیز اثرهایی گذاشته است.

عبدالواسع، دکان دار، گفت: «متأسفانه که در این روزها، از بانک های مرکزی و غیر مرکزی که پول ها را می گیریم، این پول ها از گرفتن نیست.»

جعفر حمید، سرمایه گذار، گفت: «همین پول که است پس دوره می خورد و پس به تاجران، به مردم افغانستان می رسد و پس همین طور دوره می خورد و باز می آید به بانک ها و باز همین طور دوره می خورد.»

در این میان، اتحادیه صرافان، خود بانک مرکزی را در جلوگیری از توزیع بانکنوت های فرسوده، ناتوان می داند.

میر افغان صافی، رییس اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «ما پول های خود را به بانک های خصوصی روان می کنیم، بانک های خصوصی می برند به بانک مرکزی و بانک مرکزی همین پول ها را دوباره توزیع می کند. اگر رهبری بانک مرکزی به این موضوع توجه کنند و این پول ها را دوباره توزیع نکنند، مشکل حل است.»

در هفته های پیش، دسته بندی آن بانکنوت های فرسوده یی که از سوی بانک مرکزی «نامناسب» گفته شده بود، انتقادهایی را برانگیخت.

چنان که پسان تر، برخی از این بانکنوت ها، دوباره معتبر گفته شدند و تنها چند نمونه آن را بی اعتبار دانستند.

هم‌رسانی کنید