تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

قرار است۵۰۰پروژۀ برنامۀ میثاق شهروندی به بهره برداری سپرده شوند

یک ونیم سال پس از راه اندازی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، نخستین بسته از پروژه‌های این برنامه که شامل ۵۰۰ پروژه استند، تا یک ماه دیگر به بهره برداری سپرده می‌شوند.

رییس عمومی این برنامه، می‌گوید که تا پایان سال، کارهای یک هزار پروژۀ دیگر نیز پایان خواهند یافت. وی می‌افزاید که که افزون بر ۱۸۰۰تن کارمند برنامۀ ملی میثاق شهروندی، ۱۵۰هزار تن از اعضای شوراهای توسعه یی روستاها در عملی سازی پروژه‌های این برنامه شرکت دارند.

غلام رسول رسولی، می‌افزاید: «بالاتر از شش هزار پروژه پروپوزل های شان آمده اند و منظور شده اند و بالاتر از پنج هزار پروژه پول شان به حساب شوراها انتقال شده و کارهای عملی اضافه از ۲۵۰۰ پروژه شروع شده اند. یعنی که از هدف تعیین شده عقب نیستیم.»

برنامۀ ملی میثاق شهروندی، برنامۀ ده ساله و سه میلیارد دالری است که تا کنون ۶۲۸میلیون دالر برای اجرای بخش نخست آن در دسترس این برنامه قرار گرفته است و از این میان ۱۰۳میلیون دالر آن به شوراهای توسعه یی روستاها انتقال داده شده است.

قرار است تا پایان مرحلۀ نخست برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ماه حوت سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۷ هزار پروژه در بخش‌هایی همچون دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی، راه سازی، انرژی خورشیدی، و ساخت مرکزهای بهداشتی و آموزشی در ۱۲۳ولسوالی عملی شوند.

ده درصد هزینه های این پروژه ها از سوی مردم و متباقی آن از سوی حکومت، بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل می شوند.

بازرگانی

قرار است۵۰۰پروژۀ برنامۀ میثاق شهروندی به بهره برداری سپرده شوند

قرار است تا پایان مرحلۀ نخست برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ماه حوت سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۷ هزار پروژه در بخش‌هایی همچون دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی، راه سازی، انرژی خورشیدی، و ساخت مرکزهای بهداشتی و آموزشی در ۱۲۳ ولسوالی عملی شوند.

تصویر بندانگشتی

یک ونیم سال پس از راه اندازی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، نخستین بسته از پروژه‌های این برنامه که شامل ۵۰۰ پروژه استند، تا یک ماه دیگر به بهره برداری سپرده می‌شوند.

رییس عمومی این برنامه، می‌گوید که تا پایان سال، کارهای یک هزار پروژۀ دیگر نیز پایان خواهند یافت. وی می‌افزاید که که افزون بر ۱۸۰۰تن کارمند برنامۀ ملی میثاق شهروندی، ۱۵۰هزار تن از اعضای شوراهای توسعه یی روستاها در عملی سازی پروژه‌های این برنامه شرکت دارند.

غلام رسول رسولی، می‌افزاید: «بالاتر از شش هزار پروژه پروپوزل های شان آمده اند و منظور شده اند و بالاتر از پنج هزار پروژه پول شان به حساب شوراها انتقال شده و کارهای عملی اضافه از ۲۵۰۰ پروژه شروع شده اند. یعنی که از هدف تعیین شده عقب نیستیم.»

برنامۀ ملی میثاق شهروندی، برنامۀ ده ساله و سه میلیارد دالری است که تا کنون ۶۲۸میلیون دالر برای اجرای بخش نخست آن در دسترس این برنامه قرار گرفته است و از این میان ۱۰۳میلیون دالر آن به شوراهای توسعه یی روستاها انتقال داده شده است.

قرار است تا پایان مرحلۀ نخست برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ماه حوت سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۷ هزار پروژه در بخش‌هایی همچون دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی، راه سازی، انرژی خورشیدی، و ساخت مرکزهای بهداشتی و آموزشی در ۱۲۳ولسوالی عملی شوند.

ده درصد هزینه های این پروژه ها از سوی مردم و متباقی آن از سوی حکومت، بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل می شوند.

هم‌رسانی کنید