تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نمایشگاه چهار روزۀ فراورده‌های داخلی در کابل گشایش یافت

در نمایشگاه فراورده‌های داخلی که امروز در کابل گشایش یافت، تولیدات بیش از یک صدوهفتاد شکرت تولیدی به نمایش گذاشته شده‌اند.

نمایشگاه فراورده‌های داخلی زیر نام «عالیست افغانیست» امروز به گونۀ مشترک از سوی حکومت و بخش خصوصی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه برای چهار روز به روی بازدید کننده‌گان باز می‌باشد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که نبود زمین، کمبود نیروی برق و نبود منابع قرضه‌دهی سه چالش در برابر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور استند، اما حکومت تا اندازه‌یی به این چالش‌ها رسیده‌گی کرده است.

در این نمایشگاه از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا تولیدات مخابراتی به نمایش گذاشته شده‌اند.

عبدالله عبدالله در مراسم گشایش این نمایشگاه بر پشتیبانی حکومت از بخش خصوصی  تاکید ورزید.

عبدالله عبدالله گفت: «این کاری است که اگر بخواهیم به کشور خود خدمت کنیم و وطن و ملک را از این حالت تغییر بدهیم و به طرف بهبود زنده‌گی مردم برویم، بدون تقویه سکتور خصوصی نمی‌شود.»

در همین حال شماری از کارخانه‌داران در این نمایشگاه با انتقاد از حکومت می‌گویند که حکومت در کار تامین نیازهای بنیادی برای سرمایه‌گذاری و نیز تامین امنیت سرمایه‌گذاران ناکام بوده است.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای حل مشکلات بخش خصوصی بسیار اثر گزار می‌دانند. آنان از حکومت می‌خواهند که برای حل مشکلات بخش خصوصی برنامه‌های عملی طرح‌ریزی کند.

ویدا پوپلزی، یکی از مسوولین برگزار کننده، گفت: «با دولت مستقیم صحبت شود، فاصله‌یی بین دولت و سکتور خصوصی است، کم شود تا از بین برود.»

این در حالی است که شماری از شرکت‌های که تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند از نبود زیر بناهای  مناسب برای سرمایه گذاری‌ها در کشور شکایت دارند. آنان می‌گویند در حال حاضر ناامنی، کمبود نیروی برق و نبود منابع قرضه‌دهی برای سرمایه گذاران از جمله مشکلات بنیادی در برابر کارهای شان استند.

از این میان بانو زینب کریمی که ساخته‌های دستی‌اش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در باره اثرگذاری چنین نمایشگاه‌ها چنین گفت: «این قسم نمایشگاه‌ها در بخش بازاریابی به ما هشتاد درصد مفید است که با سازمان‌های جهانی و دیگر شرکت‌ها معرفی می‌شویم.»

در این نمایشگاه بیش از یک صدوهفتاد شرکت تولیدی تولیدات شان را برای چهار روز به نمایش می‌گذارند.

حکومت نمایشگاه «عالیست افغانیست» را  فرصتی خوبی برای دریافت اطلاعات کافی از بازار تولید داخلی و هم‌چنان شناسایی بهتر توانایی‌های شرکت‌های موجود در کشور می‌داند.

بازرگانی

نمایشگاه چهار روزۀ فراورده‌های داخلی در کابل گشایش یافت

در نمایشگاه فراورده‌های داخلی که امروز در کابل گشایش یافت، تولیدات بیش از یک صدوهفتاد شکرت تولیدی به نمایش گذاشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه فراورده‌های داخلی زیر نام «عالیست افغانیست» امروز به گونۀ مشترک از سوی حکومت و بخش خصوصی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه برای چهار روز به روی بازدید کننده‌گان باز می‌باشد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که نبود زمین، کمبود نیروی برق و نبود منابع قرضه‌دهی سه چالش در برابر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور استند، اما حکومت تا اندازه‌یی به این چالش‌ها رسیده‌گی کرده است.

در این نمایشگاه از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا تولیدات مخابراتی به نمایش گذاشته شده‌اند.

عبدالله عبدالله در مراسم گشایش این نمایشگاه بر پشتیبانی حکومت از بخش خصوصی  تاکید ورزید.

عبدالله عبدالله گفت: «این کاری است که اگر بخواهیم به کشور خود خدمت کنیم و وطن و ملک را از این حالت تغییر بدهیم و به طرف بهبود زنده‌گی مردم برویم، بدون تقویه سکتور خصوصی نمی‌شود.»

در همین حال شماری از کارخانه‌داران در این نمایشگاه با انتقاد از حکومت می‌گویند که حکومت در کار تامین نیازهای بنیادی برای سرمایه‌گذاری و نیز تامین امنیت سرمایه‌گذاران ناکام بوده است.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای حل مشکلات بخش خصوصی بسیار اثر گزار می‌دانند. آنان از حکومت می‌خواهند که برای حل مشکلات بخش خصوصی برنامه‌های عملی طرح‌ریزی کند.

ویدا پوپلزی، یکی از مسوولین برگزار کننده، گفت: «با دولت مستقیم صحبت شود، فاصله‌یی بین دولت و سکتور خصوصی است، کم شود تا از بین برود.»

این در حالی است که شماری از شرکت‌های که تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند از نبود زیر بناهای  مناسب برای سرمایه گذاری‌ها در کشور شکایت دارند. آنان می‌گویند در حال حاضر ناامنی، کمبود نیروی برق و نبود منابع قرضه‌دهی برای سرمایه گذاران از جمله مشکلات بنیادی در برابر کارهای شان استند.

از این میان بانو زینب کریمی که ساخته‌های دستی‌اش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در باره اثرگذاری چنین نمایشگاه‌ها چنین گفت: «این قسم نمایشگاه‌ها در بخش بازاریابی به ما هشتاد درصد مفید است که با سازمان‌های جهانی و دیگر شرکت‌ها معرفی می‌شویم.»

در این نمایشگاه بیش از یک صدوهفتاد شرکت تولیدی تولیدات شان را برای چهار روز به نمایش می‌گذارند.

حکومت نمایشگاه «عالیست افغانیست» را  فرصتی خوبی برای دریافت اطلاعات کافی از بازار تولید داخلی و هم‌چنان شناسایی بهتر توانایی‌های شرکت‌های موجود در کشور می‌داند.

هم‌رسانی کنید