تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نگرانی‌ها از عدم تمایل حکومت برای تأمین امنیت خط لولۀ تاپی

نزدیک به پنج ماه از رسیدن لوله گازترکمنستان به مرزهای افغانستان می‌گذرد اما تا کنون چندین مرحلۀ باقی مانده است تا روند عملی شدن این پروژه آغازشود.

اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها درولایت فراه نشان دهنده آن است که حکومت برنامۀ دقیقی برای تأمین امنیت مسیر لولۀ گاز ترکمنستان ندارد .

ازسویی هم وزارت امورداخله می‌گوید که این وزارت برنامۀ دقیقی برای تأمین امینت پروژه"تاپی" دارد اما تا کنون از این وزارت خواسته نشده است تا امنیت این مسیررا تأمین کند.

بربنیاد جدول زمان بندی ،درحدود یک ونیم سال به بهره برداری از پروژه "تاپی"مانده است اما تا کنون عملی شدن این پروژه در افغانستان که دومین کشورمشمول این پروژه است آغازنشده است.

اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی ناامنی‌های اخیر را درولایت فراه وحتا تلاش‌ها برای سقوط این ولایت در کار عملی شدن این پروژه بسیار زیان‌بارمی‌دانند.

آنان می‌گویند که این‌کارنشان می‌دهد که حکومت تا کنون برای تأمین امنیت مسیر لوله گازترکمنستان کاری نکرده است.

ابراهیم جعفری، رییس شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی گفت:« اخیرا دیده می‌شود که حکومت آهسته آهسته تاپی را از اولویت‌های برنامه‌های بیرون می‌کند چون تلاش‌های اخیر برای سقوط فراه نشان می‌دهد که حکومت درتأمین امنیت مسیر لوله گازترکمنستان کاری نکرده است.»

دراین باره وزارت معادن چیزی نگفته است.

اما وزارت امورداخله نا امن ساختن مسیرلوله گاز ترکمنستان را درافغانستان کاردشمنان کشور می‌داند و می‌گوید که این وزارت آماده‌گی‌هایش را برای تأمین امنیت این پروژه دارد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امورداخله گفت:« دشمنان افغانستان همواره تلاش کرده اند که این پروژه عملی نشود اما ما هم تلاش داریم که امنیت این پروژه را تأمین کنیم.»

نزدیک به پنج ماه از رسیدن لوله گازترکمنستان به مرزهای افغانستان می‌گذرد اما تا کنون چندین مرحلۀ باقی مانده است تا روند عملی شدن این پروژه آغازشود.

شماری ازآگاهان بخش معادن درکشور می‌گویند که حکومت با مدیریت کنونی اش در پروژه "تاپی" قادرنخواهد بود که این پروژه را درزمان معیین آن آغاز کند.

آنان می‌گویند که ناامنی‌ها درمسیر این پروژه کمک کننده گان را ازتمویل سهم افغانستان دراین پروژه منصرف خواهند ساخت.

بازرگانی

نگرانی‌ها از عدم تمایل حکومت برای تأمین امنیت خط لولۀ تاپی

نزدیک به پنج ماه از رسیدن لوله گازترکمنستان به مرزهای افغانستان می‌گذرد اما تا کنون چندین مرحلۀ باقی مانده است تا روند عملی شدن این پروژه آغازشود.

Thumbnail

اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها درولایت فراه نشان دهنده آن است که حکومت برنامۀ دقیقی برای تأمین امنیت مسیر لولۀ گاز ترکمنستان ندارد .

ازسویی هم وزارت امورداخله می‌گوید که این وزارت برنامۀ دقیقی برای تأمین امینت پروژه"تاپی" دارد اما تا کنون از این وزارت خواسته نشده است تا امنیت این مسیررا تأمین کند.

بربنیاد جدول زمان بندی ،درحدود یک ونیم سال به بهره برداری از پروژه "تاپی"مانده است اما تا کنون عملی شدن این پروژه در افغانستان که دومین کشورمشمول این پروژه است آغازنشده است.

اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی ناامنی‌های اخیر را درولایت فراه وحتا تلاش‌ها برای سقوط این ولایت در کار عملی شدن این پروژه بسیار زیان‌بارمی‌دانند.

آنان می‌گویند که این‌کارنشان می‌دهد که حکومت تا کنون برای تأمین امنیت مسیر لوله گازترکمنستان کاری نکرده است.

ابراهیم جعفری، رییس شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی گفت:« اخیرا دیده می‌شود که حکومت آهسته آهسته تاپی را از اولویت‌های برنامه‌های بیرون می‌کند چون تلاش‌های اخیر برای سقوط فراه نشان می‌دهد که حکومت درتأمین امنیت مسیر لوله گازترکمنستان کاری نکرده است.»

دراین باره وزارت معادن چیزی نگفته است.

اما وزارت امورداخله نا امن ساختن مسیرلوله گاز ترکمنستان را درافغانستان کاردشمنان کشور می‌داند و می‌گوید که این وزارت آماده‌گی‌هایش را برای تأمین امنیت این پروژه دارد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امورداخله گفت:« دشمنان افغانستان همواره تلاش کرده اند که این پروژه عملی نشود اما ما هم تلاش داریم که امنیت این پروژه را تأمین کنیم.»

نزدیک به پنج ماه از رسیدن لوله گازترکمنستان به مرزهای افغانستان می‌گذرد اما تا کنون چندین مرحلۀ باقی مانده است تا روند عملی شدن این پروژه آغازشود.

شماری ازآگاهان بخش معادن درکشور می‌گویند که حکومت با مدیریت کنونی اش در پروژه "تاپی" قادرنخواهد بود که این پروژه را درزمان معیین آن آغاز کند.

آنان می‌گویند که ناامنی‌ها درمسیر این پروژه کمک کننده گان را ازتمویل سهم افغانستان دراین پروژه منصرف خواهند ساخت.

هم‌رسانی کنید