تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت اقتصاد: طرح مدیریت جمعیت کشور امسال نهایی و عملی می‌شود

وزارت اقتصاد از ایجاد طرحی به هدف مدیریت جمیعت کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که بربنیاد این طرح برای مردم از زیان‌های اقتصادی رُشد جمعیت در کشور آگهی داده خواهند شد.

مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که با توجه به دو اعشاریه هفت درصد رشد اقتصادی و در حدود دو اعشاریه چهارده درصد رشد جمیعت در سال ۱۳۹۷ در کشور، افغانستان از کشورهای با بیشترین رُشد جمیعت است. به همین علت برای مدیریت این بخش نیاز به عملی شدن یک طرح روشن بوده است.

سهراب بهمن سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد طرح جدید، این وزارت در بخش «مدیریت جمیعت کشور» با  همکاری صندوق حمایت از جمعیت سازمان ملل کار کرده‌اند و قرار است در جریان سال روان این طرح نهایی و عملی شود.

بهمن گفت: «با وضعیت اقتصادی کنونی نیاز بود که ما یک پالیسی را در باره نفوس طرح بکنیم. فعلن این پالیسی تقریبن در مراحل آخری‌اش است که بعد از مشوره با نهادهای دخیل نهایی می‌شود.»

از سویی هم یکی از استادان دانشگاه عملی سازی طرح مدیریت جمیعت را نادرست می‌خواند و می‌گوید که افغانستان منابع بزرگ برای تأمین نیازمندی‌های اقتصادی‌اش دارد و باید رُشد جمعیت کشور از سی میلیون کنونی بیشترباشد.

قیس محمدی، استاد دانشگاه گفت: «زمانی کشورها بالای کنترول کردن نفوس کار می‌کند که فیصدی رشد نفوس بالاتر از دو اعشاریه پنج درصد باشد. در افغانستان رشد نفوس ما قابل تشویش نیست، بلکه رشد اقتصادی قابل تشویش است.»

اداره ملی احصائیه و معلومات مجمــوع جمعیت کشــور را در ســال هزار و سه صد و نود و هشت بیش ازسی و دو میلیون تن تخمین کرده است، کــه از این میان  در حــدود شانزده اعشاریه چهار میلیــون تن آن مردان و در حــدود پانزده اعشاریه هشت میلیــون تن دیگر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد.

آمارهای این اداره نشان می‌دهند در صورتی که رُشد جمیعت کشور به این میزان باشد، تا سال ۲۰۵۰ جمیعت افغانستان به بیش از شصت میلیون تن خواهد رسید.

بازرگانی

وزارت اقتصاد: طرح مدیریت جمعیت کشور امسال نهایی و عملی می‌شود

وزارت اقتصاد می‌گوید که این طرح به هدف ایجاد یک وضعیت بهتر اقتصادی و مدیریت جمعیت در کشور عملی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد از ایجاد طرحی به هدف مدیریت جمیعت کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که بربنیاد این طرح برای مردم از زیان‌های اقتصادی رُشد جمعیت در کشور آگهی داده خواهند شد.

مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که با توجه به دو اعشاریه هفت درصد رشد اقتصادی و در حدود دو اعشاریه چهارده درصد رشد جمیعت در سال ۱۳۹۷ در کشور، افغانستان از کشورهای با بیشترین رُشد جمیعت است. به همین علت برای مدیریت این بخش نیاز به عملی شدن یک طرح روشن بوده است.

سهراب بهمن سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد طرح جدید، این وزارت در بخش «مدیریت جمیعت کشور» با  همکاری صندوق حمایت از جمعیت سازمان ملل کار کرده‌اند و قرار است در جریان سال روان این طرح نهایی و عملی شود.

بهمن گفت: «با وضعیت اقتصادی کنونی نیاز بود که ما یک پالیسی را در باره نفوس طرح بکنیم. فعلن این پالیسی تقریبن در مراحل آخری‌اش است که بعد از مشوره با نهادهای دخیل نهایی می‌شود.»

از سویی هم یکی از استادان دانشگاه عملی سازی طرح مدیریت جمیعت را نادرست می‌خواند و می‌گوید که افغانستان منابع بزرگ برای تأمین نیازمندی‌های اقتصادی‌اش دارد و باید رُشد جمعیت کشور از سی میلیون کنونی بیشترباشد.

قیس محمدی، استاد دانشگاه گفت: «زمانی کشورها بالای کنترول کردن نفوس کار می‌کند که فیصدی رشد نفوس بالاتر از دو اعشاریه پنج درصد باشد. در افغانستان رشد نفوس ما قابل تشویش نیست، بلکه رشد اقتصادی قابل تشویش است.»

اداره ملی احصائیه و معلومات مجمــوع جمعیت کشــور را در ســال هزار و سه صد و نود و هشت بیش ازسی و دو میلیون تن تخمین کرده است، کــه از این میان  در حــدود شانزده اعشاریه چهار میلیــون تن آن مردان و در حــدود پانزده اعشاریه هشت میلیــون تن دیگر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد.

آمارهای این اداره نشان می‌دهند در صورتی که رُشد جمیعت کشور به این میزان باشد، تا سال ۲۰۵۰ جمیعت افغانستان به بیش از شصت میلیون تن خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید