تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت مالیه: ملغای محصولات مخابراتی بردرآمد حکومت تأثیر می‎‏گذارد

مجلس نماینده گان در نشست روز چهارشنبه، به علت تأخیر در کار ساخت سیستم شفاف گِردآوری خدمات مخابراتی، گِردآوری این محصول را با اکثریت آرا ملغا کرد.

رییس عواید وزارت مالیه می‎گوید که ملغا شدن ده درصد محصول خدمات مخابراتی از سوی مجلس نماینده گان، ضربه جدی بر درآمدهای حکومت وارد خواهد کرد.

عبدالقدیر زدران تأکید دارد که باید برای بدیل این ده درصد مالیات، منبع دیگر درآمد برای تمویل بودجۀ ملی جستجو شود.

وی می افزاید که امسال، یک صد و پنجاه میلیارد افغانی در گِردآوری درآمد برای حکومت هدف تعین شده است و حکومت مکلف به گِردآوری آن است.

آقای زدران در این باره بیان داشت: «همین محصول را در بودجه ملی به عنوان یک منبع عایداتی تصویب کرده است، اگر می خواهند این محصول از بین برود، ما باید برای تمویل بودجه یک منبع دیگر را پیدا کنیم. ما همرای پارلمان در حال گفت وگو هستیم.»

در همین حال، شماری از اعضا مجلس نماینده گان می گویند که حکومت قادر به ساخت نظام  شفاف برای گِردآوری محصول خدمات مخابراتی نیست و پول های زیادی در دوسال گذشته حیف و میل شده است.

قاضی عبدالرحیم، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «ده ماه از سال مالی ۹۶ گذشته است (حکومت) نتواسته یک برنامه درست را برای جمع آوری این پول ارائه کند؛ از این لحاظ (ده درصد مالیات) یک فساد آشکار بود و باید جلو آن گرفته می شد.»

خلیل احمد شهید زاده، عضو دیگر مجلس نیز اظهار داشت: «از پول که تاکنون داده ایم باید حساب داده شود، مارا باید قانع بسازند چقدر پول جمع شده است، چقدر پول به خزانه دولت آمده است، چقدر حیف و میل شده است. وقتی ما را قانع ساختند، باید کسانی سوء استفاده کرده اند به محکمه بروند.»

روند گِردآوری محصول خدمات مخابراتی با کمک شرکت های مخابراتی همواره انتقادهای جدی مردم و نماینده گان مجلس را در پی داشته است.

اما پیش از این، وزارت های مخابرات و مالیه بارها از شفاف بودن روند گِردآوری این محصول سخن گفته اند.

بازرگانی

وزارت مالیه: ملغای محصولات مخابراتی بردرآمد حکومت تأثیر می‎‏گذارد

مجلس نماینده گان در نشست روز چهارشنبه، به علت تأخیر در کار ساخت سیستم شفاف گِردآوری خدمات مخابراتی، گِردآوری این محصول را با اکثریت آرا ملغا کرد.

تصویر بندانگشتی

رییس عواید وزارت مالیه می‎گوید که ملغا شدن ده درصد محصول خدمات مخابراتی از سوی مجلس نماینده گان، ضربه جدی بر درآمدهای حکومت وارد خواهد کرد.

عبدالقدیر زدران تأکید دارد که باید برای بدیل این ده درصد مالیات، منبع دیگر درآمد برای تمویل بودجۀ ملی جستجو شود.

وی می افزاید که امسال، یک صد و پنجاه میلیارد افغانی در گِردآوری درآمد برای حکومت هدف تعین شده است و حکومت مکلف به گِردآوری آن است.

آقای زدران در این باره بیان داشت: «همین محصول را در بودجه ملی به عنوان یک منبع عایداتی تصویب کرده است، اگر می خواهند این محصول از بین برود، ما باید برای تمویل بودجه یک منبع دیگر را پیدا کنیم. ما همرای پارلمان در حال گفت وگو هستیم.»

در همین حال، شماری از اعضا مجلس نماینده گان می گویند که حکومت قادر به ساخت نظام  شفاف برای گِردآوری محصول خدمات مخابراتی نیست و پول های زیادی در دوسال گذشته حیف و میل شده است.

قاضی عبدالرحیم، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «ده ماه از سال مالی ۹۶ گذشته است (حکومت) نتواسته یک برنامه درست را برای جمع آوری این پول ارائه کند؛ از این لحاظ (ده درصد مالیات) یک فساد آشکار بود و باید جلو آن گرفته می شد.»

خلیل احمد شهید زاده، عضو دیگر مجلس نیز اظهار داشت: «از پول که تاکنون داده ایم باید حساب داده شود، مارا باید قانع بسازند چقدر پول جمع شده است، چقدر پول به خزانه دولت آمده است، چقدر حیف و میل شده است. وقتی ما را قانع ساختند، باید کسانی سوء استفاده کرده اند به محکمه بروند.»

روند گِردآوری محصول خدمات مخابراتی با کمک شرکت های مخابراتی همواره انتقادهای جدی مردم و نماینده گان مجلس را در پی داشته است.

اما پیش از این، وزارت های مخابرات و مالیه بارها از شفاف بودن روند گِردآوری این محصول سخن گفته اند.

هم‌رسانی کنید