تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

پیشی گرفتن افغانستان در شاخص دست‌رسی به قرضه‌ها

افغانستان، امسال در شاخص دست‌رسی بازرگانان و سرمایهگذاران به قرضه‌ها از شش کشور دیگر پیشی گرفته است.

در بررسی‌های امسال بانک جهانی که در ۱۹۰ کشور جهان انجام شده است، افغانستان در ردۀ ۹۹ این شاخص جهانی قرار گرفته است.

با این همه اکنون هم به گفتۀ شماری از سرمایهگذاران بسترمناسب برای قرضه‌های سهل در کشور فراهم نشده است.

شماری ازکارخانه‌داران در کشور می‌گویند که درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد متشبثان به قرضه‌های نیاز دارند، اما به باورآنان دشواری‌های در این بخش وجود دارند.

در همین حال اجمل احمدی، مشاور رییس جمهور در امورمالی و بانکی می‌گوید که برای حل مشکلات شرکت‌های کوچک قوانین لازم ساخته شده اند و با عملی شدن این قوانین بیشترین مشکلات در این بخش حل خواهند شد.

این در حالی‌ است که پیش از این اتحادیه بانک‌ها گفته است که به علت نبود یک راهکار روشن قرضه دهی و نبود قوانین لازم برای پس گیری قرضه‌ها، بیشترین بانک‌ها و نهادهای مالی نمی‌توانند در این بخش کارهای زیادی را انجام دهند.
 

بازرگانی

پیشی گرفتن افغانستان در شاخص دست‌رسی به قرضه‌ها

در گزارش اخیر بانک جهانی که زیرنام "انجام بازرگانی" انجام شده است، در شاخص دست‌رسی سرمایه گذاران به قرضه‌ها، افغانستان در میان ۱۹۰ کشورجهان در ردۀ ۹۹ قرار گرفته است.

Thumbnail

افغانستان، امسال در شاخص دست‌رسی بازرگانان و سرمایهگذاران به قرضه‌ها از شش کشور دیگر پیشی گرفته است.

در بررسی‌های امسال بانک جهانی که در ۱۹۰ کشور جهان انجام شده است، افغانستان در ردۀ ۹۹ این شاخص جهانی قرار گرفته است.

با این همه اکنون هم به گفتۀ شماری از سرمایهگذاران بسترمناسب برای قرضه‌های سهل در کشور فراهم نشده است.

شماری ازکارخانه‌داران در کشور می‌گویند که درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد متشبثان به قرضه‌های نیاز دارند، اما به باورآنان دشواری‌های در این بخش وجود دارند.

در همین حال اجمل احمدی، مشاور رییس جمهور در امورمالی و بانکی می‌گوید که برای حل مشکلات شرکت‌های کوچک قوانین لازم ساخته شده اند و با عملی شدن این قوانین بیشترین مشکلات در این بخش حل خواهند شد.

این در حالی‌ است که پیش از این اتحادیه بانک‌ها گفته است که به علت نبود یک راهکار روشن قرضه دهی و نبود قوانین لازم برای پس گیری قرضه‌ها، بیشترین بانک‌ها و نهادهای مالی نمی‌توانند در این بخش کارهای زیادی را انجام دهند.
 

هم‌رسانی کنید