تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور ۷۰ درصد آماده‌‌گی دارد

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ۳۱ ماه حمل سال آینده، ۶۰ تا ۷۰ درصد آماده‌گی دارد.

به گفتۀ این کمیسیون، در اول ماه جدی امسال روند تقویتی ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد و در همین تاریخ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام خواهند کرد.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اول تا دوازدهم ماه جدی امسال، نام‌های شان را برای رقابت در این انتخابات، ثبت خواهند کرد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما مطابق پلان عملیاتی خود و تقویم انتخاباتی خود، انشاالله به خاطربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به پیش خواهیم رفت.»

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی ۶۰ تا ۷۰ درصدی‌اش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ ماه حمل سال آینده اطمینان می‌دهد، در این باره شک و تردیدهایی وجود دارند.

خلیل‌الله شهید زاده، مجلس نماینده‌گان گفت: «زمان به کار دارد و امکانات به کار دارد تا بتواند کمیسیون انتخابات و یا حکومت، این چالش‌ها را برطرف بکند و به طرف انتخابات برود.»

در این میان، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و درس گرفتن نهادهای انتخاباتی از آن، در برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری، اثرگذار دانسته می‌شود.

راضیه سعادت منگل، مجلس نماینده‌گان گفت: «آوردن امنیت در مناطق دوردست، این هم باید در نظر گرفته شود.»

سیدعلی اکبر کاظمی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «ما تمام توجه خود را باید، خصوصاً کمیسیون انتخابات، به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معطوف بداریم.»

آوردن اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، تهیه دقیق فهرست رأی دهنده‌گان و نیز کارگیری درست از بایومتریک، از نیازهای اساسی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانسته می‌شوند.

نیازهایی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر اولویت دادنش در پرداختن به آن‌ها تأکید دارد.

انتخابات ۹۷

کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور ۷۰ درصد آماده‌‌گی دارد

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اول تا دوازدهم ماه جدی امسال، نام‌های شان را برای رقابت در این انتخابات، ثبت خواهند کرد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ۳۱ ماه حمل سال آینده، ۶۰ تا ۷۰ درصد آماده‌گی دارد.

به گفتۀ این کمیسیون، در اول ماه جدی امسال روند تقویتی ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد و در همین تاریخ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام خواهند کرد.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اول تا دوازدهم ماه جدی امسال، نام‌های شان را برای رقابت در این انتخابات، ثبت خواهند کرد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما مطابق پلان عملیاتی خود و تقویم انتخاباتی خود، انشاالله به خاطربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به پیش خواهیم رفت.»

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی ۶۰ تا ۷۰ درصدی‌اش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ ماه حمل سال آینده اطمینان می‌دهد، در این باره شک و تردیدهایی وجود دارند.

خلیل‌الله شهید زاده، مجلس نماینده‌گان گفت: «زمان به کار دارد و امکانات به کار دارد تا بتواند کمیسیون انتخابات و یا حکومت، این چالش‌ها را برطرف بکند و به طرف انتخابات برود.»

در این میان، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و درس گرفتن نهادهای انتخاباتی از آن، در برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری، اثرگذار دانسته می‌شود.

راضیه سعادت منگل، مجلس نماینده‌گان گفت: «آوردن امنیت در مناطق دوردست، این هم باید در نظر گرفته شود.»

سیدعلی اکبر کاظمی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «ما تمام توجه خود را باید، خصوصاً کمیسیون انتخابات، به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معطوف بداریم.»

آوردن اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، تهیه دقیق فهرست رأی دهنده‌گان و نیز کارگیری درست از بایومتریک، از نیازهای اساسی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانسته می‌شوند.

نیازهایی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر اولویت دادنش در پرداختن به آن‌ها تأکید دارد.

هم‌رسانی کنید