تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

انتقاد شهروندان از نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها

این در حالی است که نصب برچسب بر کاپی شناس‌نامه‌ها این روزها به یکی از بحث های جنجال برانگیز میان مقام های حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و شهروندان کشور مبدل شده است.

شماری از شهروندان افغانستان، می‌گویند که نصب برچسب بر کاپی شناس‌نامه‌ها تقلب را در روند انتخابات افزایش خواهد داد.

مردم از این تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت برای این رویکرد باید یک برنامه بدیل و اثرگذار را روی دست بگیرد.

محبوب الله حبیبی، یکی از شهروندان کابل است. او می‌گوید که این تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات سبب افزایش تقلب های انتخاباتی خواهد شد: «نصب استیکر بر کاپی تذکره ها سبب ازدیاد تقلب در انتخابات می شود.»

پای این نگرانی‌ها به بخش دیگر کشور نیز کشانیده شده است. باشنده گان شمال کشور از بهر کاهش تقلب‌ها در این روند از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند راه حل منطقی دیگری را روی دست گیرند.

عبدالحمید، باشندۀ بلخ گفت: «حکومت برای متوقف ساختن این کار باید یک راه حل منطقی پیدا کند که بتواند در شفافیت انتخابات کمک کند.»

بصیر واثق، باشندۀ بدخشان نیز افزود: «هر کسی که این تصمیم را گرفته است یک تصمیم نادرست است در افزایش تقلب های انتخاباتی کمک می کند.»

با این همه مرحلۀ دوم ثبت نام های رأی دهنده گان روز سه شنبه (۲۵ثور) در ولسوالی‌ها آغاز می‌گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارمندان این نهاد برای ثبت نام های رأی دهنده گان در ولسوالی ها آموزش دیده اند و مواد ثبت نام در حال انتقال یافتن به ولسوالی ها استند.

این کمیسیون می گوید که ثبت نام های رأی دهنده گان تا دو هفته در ولسوالی ها ادامه خواهد داشت.

اول الرحمان رود وال، رییس مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل اظهار داشت: «۹۳مرکز در ولسوالی ها به کار آغاز خواهند کرد و کارمندان ما برای آغاز این کار در ولسوالی ها آموزش دیده اند و این روند تا دو هفته در ولسوالی ها ادامه می یابد.»

پیش از این، سرپرست دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات از بهر تصمیم به نصب برچسب بر کاپی شناس استعفا کرد و گفته است که این کار سبب افزایش تقلب های انتخاباتی می شود.

انتخابات ۹۷

انتقاد شهروندان از نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها

این در حالی است که نصب برچسب بر کاپی شناس‌نامه‌ها این روزها به یکی از بحث های جنجال برانگیز میان مقام های حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و شهروندان کشور مبدل شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان افغانستان، می‌گویند که نصب برچسب بر کاپی شناس‌نامه‌ها تقلب را در روند انتخابات افزایش خواهد داد.

مردم از این تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت برای این رویکرد باید یک برنامه بدیل و اثرگذار را روی دست بگیرد.

محبوب الله حبیبی، یکی از شهروندان کابل است. او می‌گوید که این تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات سبب افزایش تقلب های انتخاباتی خواهد شد: «نصب استیکر بر کاپی تذکره ها سبب ازدیاد تقلب در انتخابات می شود.»

پای این نگرانی‌ها به بخش دیگر کشور نیز کشانیده شده است. باشنده گان شمال کشور از بهر کاهش تقلب‌ها در این روند از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند راه حل منطقی دیگری را روی دست گیرند.

عبدالحمید، باشندۀ بلخ گفت: «حکومت برای متوقف ساختن این کار باید یک راه حل منطقی پیدا کند که بتواند در شفافیت انتخابات کمک کند.»

بصیر واثق، باشندۀ بدخشان نیز افزود: «هر کسی که این تصمیم را گرفته است یک تصمیم نادرست است در افزایش تقلب های انتخاباتی کمک می کند.»

با این همه مرحلۀ دوم ثبت نام های رأی دهنده گان روز سه شنبه (۲۵ثور) در ولسوالی‌ها آغاز می‌گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارمندان این نهاد برای ثبت نام های رأی دهنده گان در ولسوالی ها آموزش دیده اند و مواد ثبت نام در حال انتقال یافتن به ولسوالی ها استند.

این کمیسیون می گوید که ثبت نام های رأی دهنده گان تا دو هفته در ولسوالی ها ادامه خواهد داشت.

اول الرحمان رود وال، رییس مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل اظهار داشت: «۹۳مرکز در ولسوالی ها به کار آغاز خواهند کرد و کارمندان ما برای آغاز این کار در ولسوالی ها آموزش دیده اند و این روند تا دو هفته در ولسوالی ها ادامه می یابد.»

پیش از این، سرپرست دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات از بهر تصمیم به نصب برچسب بر کاپی شناس استعفا کرد و گفته است که این کار سبب افزایش تقلب های انتخاباتی می شود.

هم‌رسانی کنید