تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

بیش از ۴میلیون تن تاکنون برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند

 آمارهای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که تا کنون بیش از چهار میلیون تن برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده اند.

معاذالله دولتی معاون اداری این کمیسیون گفت که تاکنون در ۲۷ ولایت کشور بیش از دو هزار و ۷۰۰ تن برای انتخابات‎های مجلس نماینده‎گان و شوراهای ولسوالی‎ها ثبت‎نام کرده‎اند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن برای انتخابات مجلس نماینده‎گان و بیش از یک هزار و ۲۵۰ تن برای انتخابات شوراهای ولسوالی‎ها خودشان را نامزد کرده‎اند.

به گفتۀ این کمیسیون، شمار نامزدان هفت ولایت تا کنون به این نهاد نرسیده است.

این کمیسیون دو هزار و ۸۶۱ کرسی را برای نماینده‎گان شوراهای ولسوالی‎ها تعیین کرده‎است.

این کمیسیون می گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس، جمعیت چهار ولسوالی را در ولایت‎های پکتیا، دایکندی و ننگرهار به این نهاد نفرستاده‎است.

آقای دولتی در این باره گفت: «ولسوالی هایی که تا ۴۰ هزار نفوس داشته باشند پنج کرسی دارند، ولسوالی هایی که از ۴۰ هزار تا ۷۰ هزار نفر نفوس دارند هفت کرسی دارند‎، ولسوالسی هایی که بیش از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفوس دارند آن ها نه کرسی دارند و ولسوالی هایی که بیشتر از ۱۰۰ هزار است آن ها ۱۱ کرسی دارند.»

در حالی که گزارش هایی از توزیع هزاران شناس‌نامه و نیز برچسب بر این شناس‌نامه‎های جعلی وجود دارند، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در ۱۶ ولایت کشور ثبت معلومات، کتاب‎های ثبت‎نام آغاز شدهاند و تاکنون ۳۲ کتاب در بانک اطلاعاتی کمیسیون ثبت شده‎اند.

آقای دولتی گفت: «بسیاری از ولایات کتاب ها از هر ولایت دو دو کتاب حداقل مواصلت کرده و کار به هفته آینده تصمیم بر این است که در صورتی که شروع می شود و این به هیچ وجه به این معنا نیست که اگر کار کمی به تأخیر مواجه می شود حتما روی آمار دستکاری می شود؛ این کتاب ها وجود دارد و کتاب ها قابل ردیابی است و هرزمانی که برسد کتاب ها داخل سیستم می شود و این آمار در آن جا جمع می شود.»

این نخستین بار است که کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار می‌کند.

انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست‌وهشتم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد.

انتخابات ۹۷

بیش از ۴میلیون تن تاکنون برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند

آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که تاکنون بیش از دو هزار و ۷۰۰ تن برای انتخابات‎های مجلس نماینده‎گان و شوراهای ولسوالی‎ها ثبت‎نام کرده‎اند.

تصویر بندانگشتی

 آمارهای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که تا کنون بیش از چهار میلیون تن برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده اند.

معاذالله دولتی معاون اداری این کمیسیون گفت که تاکنون در ۲۷ ولایت کشور بیش از دو هزار و ۷۰۰ تن برای انتخابات‎های مجلس نماینده‎گان و شوراهای ولسوالی‎ها ثبت‎نام کرده‎اند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن برای انتخابات مجلس نماینده‎گان و بیش از یک هزار و ۲۵۰ تن برای انتخابات شوراهای ولسوالی‎ها خودشان را نامزد کرده‎اند.

به گفتۀ این کمیسیون، شمار نامزدان هفت ولایت تا کنون به این نهاد نرسیده است.

این کمیسیون دو هزار و ۸۶۱ کرسی را برای نماینده‎گان شوراهای ولسوالی‎ها تعیین کرده‎است.

این کمیسیون می گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس، جمعیت چهار ولسوالی را در ولایت‎های پکتیا، دایکندی و ننگرهار به این نهاد نفرستاده‎است.

آقای دولتی در این باره گفت: «ولسوالی هایی که تا ۴۰ هزار نفوس داشته باشند پنج کرسی دارند، ولسوالی هایی که از ۴۰ هزار تا ۷۰ هزار نفر نفوس دارند هفت کرسی دارند‎، ولسوالسی هایی که بیش از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفوس دارند آن ها نه کرسی دارند و ولسوالی هایی که بیشتر از ۱۰۰ هزار است آن ها ۱۱ کرسی دارند.»

در حالی که گزارش هایی از توزیع هزاران شناس‌نامه و نیز برچسب بر این شناس‌نامه‎های جعلی وجود دارند، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در ۱۶ ولایت کشور ثبت معلومات، کتاب‎های ثبت‎نام آغاز شدهاند و تاکنون ۳۲ کتاب در بانک اطلاعاتی کمیسیون ثبت شده‎اند.

آقای دولتی گفت: «بسیاری از ولایات کتاب ها از هر ولایت دو دو کتاب حداقل مواصلت کرده و کار به هفته آینده تصمیم بر این است که در صورتی که شروع می شود و این به هیچ وجه به این معنا نیست که اگر کار کمی به تأخیر مواجه می شود حتما روی آمار دستکاری می شود؛ این کتاب ها وجود دارد و کتاب ها قابل ردیابی است و هرزمانی که برسد کتاب ها داخل سیستم می شود و این آمار در آن جا جمع می شود.»

این نخستین بار است که کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار می‌کند.

انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست‌وهشتم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید