تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

ثبت بیش از ۶۰۰ شکایت در برابر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نام‌های شماری از کسانی‌که با گروه‌های مسلح غیرقانونی وابسته بودند و یا در حال حاضر به این گروه‌ها وابسته استند، نیز در میان این شکایت‌ها استند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ۶۰۰ شکایت در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان به این نهاد رسیده است.

مقام‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند آنان در حال بررسی شکایت‌هایی استند که در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که نام‌های شان در فهرست نخستین آمده‌اند و یا هم نامزدانی که نام‌های شان از فهرست بیرون کشیده شده اند، به این نهاد رسیده است.

 دبیر این کمیسیون می‌گوید برخی از شکایت‌ها در بارۀ نامزدانی استند که عضویت گروه‌های غیرقانونی را دارند و به جنایت‌ها و جرم‌ها متهم استند. این کمیسیون می‌گوید اگر اتهام‌ها در برابر نامزدان انتخابات ثابت شوند، نام‌های آنان از فهرست بیرون خواهند شد.

  محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نام‌های این اشخاص را به رسانه‌ها نمی‌دهد و می‌گوید که یک کمیسیون ویژه کارش را در این باره به گونه محرمانه انجام می‌دهد.

 نماینده‌گان وزارت‌های امور داخله، وزارت دفاع ملی، امنیت ملی و ادارۀ ارگان‌های محلی به ریاست کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این کمیسیون ویژه کار می‌کنند. این کمیسیون تا کنون در بارۀ شکایت‌های که در بارۀ افرادی که خود شان متهم به داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی استند و یا هم عضو این گروه‌ها استند، سه بار نشست برگذار کرده‌اند.

 محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «کمیسیون ویژه کارش را آغاز کرده است. بخشی از شکایت‌ها و اعتراضات در همین زمینه است که در برابر افرادی شکایت کرده‌اند که با استفاده از گروه‌های مسلح غیرقانونی به این اعمال مشغول اند و این شکایت‌ها از سوی کمیسیون ویژه بررسی می‌شود.»

 دو هزار و شش صد و نود و یک تن که چهار صد و چهار تن شان زنان استند خود شان را برای انتخابات مجلس نمایندهگان نامزد کرده‌اند.

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «هر کسی که مجرم شناخته شود، کمیته شکایت‌ها را بررسی می‌کند و از فهرست نام‌اش حذف خواهد شد.»

 صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخابات، گفت: «بررسی‌های نخستین که در کمیسیون مستقل انتخابات انجام شده بود بر بنیاد حقایق نبوده و آنچه که مربوط کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است، اینان باید این شکایت‌ها را به گونه علنی در برابر رسانه‌ها آغاز کنند تا مردم بدانند.»

 بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات، پس از پخش فهرست نخستین نامزدان دو روز برای ثبت شکایت‌ها اختصاص داده شده و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در درازای در حدود سه هفته این شکایت‌ها را پس از بررسی اعلام خواهد کرد.

انتخابات ۹۷

ثبت بیش از ۶۰۰ شکایت در برابر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نام‌های شماری از کسانی‌که با گروه‌های مسلح غیرقانونی وابسته بودند و یا در حال حاضر به این گروه‌ها وابسته استند، نیز در میان این شکایت‌ها استند.

Thumbnail

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ۶۰۰ شکایت در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان به این نهاد رسیده است.

مقام‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند آنان در حال بررسی شکایت‌هایی استند که در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که نام‌های شان در فهرست نخستین آمده‌اند و یا هم نامزدانی که نام‌های شان از فهرست بیرون کشیده شده اند، به این نهاد رسیده است.

 دبیر این کمیسیون می‌گوید برخی از شکایت‌ها در بارۀ نامزدانی استند که عضویت گروه‌های غیرقانونی را دارند و به جنایت‌ها و جرم‌ها متهم استند. این کمیسیون می‌گوید اگر اتهام‌ها در برابر نامزدان انتخابات ثابت شوند، نام‌های آنان از فهرست بیرون خواهند شد.

  محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نام‌های این اشخاص را به رسانه‌ها نمی‌دهد و می‌گوید که یک کمیسیون ویژه کارش را در این باره به گونه محرمانه انجام می‌دهد.

 نماینده‌گان وزارت‌های امور داخله، وزارت دفاع ملی، امنیت ملی و ادارۀ ارگان‌های محلی به ریاست کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این کمیسیون ویژه کار می‌کنند. این کمیسیون تا کنون در بارۀ شکایت‌های که در بارۀ افرادی که خود شان متهم به داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی استند و یا هم عضو این گروه‌ها استند، سه بار نشست برگذار کرده‌اند.

 محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «کمیسیون ویژه کارش را آغاز کرده است. بخشی از شکایت‌ها و اعتراضات در همین زمینه است که در برابر افرادی شکایت کرده‌اند که با استفاده از گروه‌های مسلح غیرقانونی به این اعمال مشغول اند و این شکایت‌ها از سوی کمیسیون ویژه بررسی می‌شود.»

 دو هزار و شش صد و نود و یک تن که چهار صد و چهار تن شان زنان استند خود شان را برای انتخابات مجلس نمایندهگان نامزد کرده‌اند.

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «هر کسی که مجرم شناخته شود، کمیته شکایت‌ها را بررسی می‌کند و از فهرست نام‌اش حذف خواهد شد.»

 صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخابات، گفت: «بررسی‌های نخستین که در کمیسیون مستقل انتخابات انجام شده بود بر بنیاد حقایق نبوده و آنچه که مربوط کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است، اینان باید این شکایت‌ها را به گونه علنی در برابر رسانه‌ها آغاز کنند تا مردم بدانند.»

 بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات، پس از پخش فهرست نخستین نامزدان دو روز برای ثبت شکایت‌ها اختصاص داده شده و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در درازای در حدود سه هفته این شکایت‌ها را پس از بررسی اعلام خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید