تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

متهم شدن رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به فساد

ظاهر اکبری مسوول دفتر ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات که به تازه‌گی به این کرسی گماشته شده بود، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم می‌سازد و می‌گوید که به همین علت از وظیفه‌اش کناره‌گیری می‌کند.

ظاهر اکبری در استعفا نامه اش دفتر ولایتی کابل و دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را نهاد های ناپاک و یک حلقۀ مافیایی گفته است. 

کمیسیون مستقل انتخابات در حدود یک ماه پیش اول‌الرحمان رودوال رییس دفتر ولایت کابل را به اتهام ضعف مدیریت در روزهای انتخابات از کار برکنار کرد و ظاهر اکبری رییس ساحه‌یی ولایت بلخ را به جایش گماشت. 

اکنون آقای اکبری در استعفانامه‌اش که در صفحۀ فیسبوکش آن را همه‌گانی ساخته است، نوشته است که در انتخابات کابل، فساد مالی و تقلب گسترده صورت گرفته است که وی توان پاک کردن آن را ندارد.

اما سید ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که کمیسیون این اتهام را بررسی می‌کند. 

آقای سادات گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات در این باره ارزیابی‌های خود را انجام می‌دهد و مسایلی را که وی در استعفای خود بیان کرده بررسی می‌نماید و نتیجه آن را با مردم شریک می‌سازد.»

در همین حال یک مقام پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات مداخله‌های اعضای این کمیسیون را در کارهای اجرایی انتخابات سبب برگزاری بدترین انتخابات مجلس نماینده‌گان در کابل می‌داند. 

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «فساد به حدی است کارمندی که کمیسیون و کمیشنران سرش اعتماد داشتند و او را آوردند که تو باید به ما کمک کنیتا فساد روپوش شود آن کارمند چون نمی‌تواند فریادش می‌برآید. این فریاد زدن او از حضور فساد گسترده در کار کمیسیون انتخابات است.»

ظاهر اکبری می‌گوید که به زودی سندهایی را در بارۀ فساد و تقلب‌ها در انتخابات فاش خواهد ساخت. 

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف، گفت: «مشکلات وجود دارد، بی نظمی‌های انتخاباتی بیشتر بوده و حس مالکیت نمی‌کرده و در نهایت ضعف مدیریتی و رهبری در دفتر کمیسیون سه چالش بودند که باعث شد این نفر استعفا بدهد.»

پیش از این نیز اتهام‌های وجود فساد و تقلب از سوی نهادهای ناظر و شماری از نامزدان بر اعضای کمیسیون سمتقل انتخابات و شماری از کارمندان دیگر این نهاد وارد شده است.

انتخابات ۹۷

متهم شدن رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به فساد

معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که کمیسیون این اتهام را بررسی می‌کند. 

Thumbnail

ظاهر اکبری مسوول دفتر ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات که به تازه‌گی به این کرسی گماشته شده بود، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم می‌سازد و می‌گوید که به همین علت از وظیفه‌اش کناره‌گیری می‌کند.

ظاهر اکبری در استعفا نامه اش دفتر ولایتی کابل و دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را نهاد های ناپاک و یک حلقۀ مافیایی گفته است. 

کمیسیون مستقل انتخابات در حدود یک ماه پیش اول‌الرحمان رودوال رییس دفتر ولایت کابل را به اتهام ضعف مدیریت در روزهای انتخابات از کار برکنار کرد و ظاهر اکبری رییس ساحه‌یی ولایت بلخ را به جایش گماشت. 

اکنون آقای اکبری در استعفانامه‌اش که در صفحۀ فیسبوکش آن را همه‌گانی ساخته است، نوشته است که در انتخابات کابل، فساد مالی و تقلب گسترده صورت گرفته است که وی توان پاک کردن آن را ندارد.

اما سید ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که کمیسیون این اتهام را بررسی می‌کند. 

آقای سادات گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات در این باره ارزیابی‌های خود را انجام می‌دهد و مسایلی را که وی در استعفای خود بیان کرده بررسی می‌نماید و نتیجه آن را با مردم شریک می‌سازد.»

در همین حال یک مقام پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات مداخله‌های اعضای این کمیسیون را در کارهای اجرایی انتخابات سبب برگزاری بدترین انتخابات مجلس نماینده‌گان در کابل می‌داند. 

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «فساد به حدی است کارمندی که کمیسیون و کمیشنران سرش اعتماد داشتند و او را آوردند که تو باید به ما کمک کنیتا فساد روپوش شود آن کارمند چون نمی‌تواند فریادش می‌برآید. این فریاد زدن او از حضور فساد گسترده در کار کمیسیون انتخابات است.»

ظاهر اکبری می‌گوید که به زودی سندهایی را در بارۀ فساد و تقلب‌ها در انتخابات فاش خواهد ساخت. 

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف، گفت: «مشکلات وجود دارد، بی نظمی‌های انتخاباتی بیشتر بوده و حس مالکیت نمی‌کرده و در نهایت ضعف مدیریتی و رهبری در دفتر کمیسیون سه چالش بودند که باعث شد این نفر استعفا بدهد.»

پیش از این نیز اتهام‌های وجود فساد و تقلب از سوی نهادهای ناظر و شماری از نامزدان بر اعضای کمیسیون سمتقل انتخابات و شماری از کارمندان دیگر این نهاد وارد شده است.

هم‌رسانی کنید