تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

نهادهای انتخاباتی: انتخابات نباید بخاطر اهداف شخصی به بحران برود

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به نامزدانی که دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را می بندند هشدار می دهد که نام‌های شان از فهرست نام‌های نامزدان انتخابات بیرون کشیده خواهد شد و انتخابات ولایت‌هایی که دفترهای کمیسیون در آن جاها بسته بمانند به سر نوشت انتخابات ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

آقای صیاد از تلاش‌ها برای شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخاباتی نیز سخن می زند. 

درهمین حال رییس کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی از حکومت می‌خواهد با کسانی  که می‌خواهند انتخابات را به بحران بکشانند برخورد جدی نماید.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ششمین نشست ملی با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از نا امنی‌ها در برگزاری انتخابات ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که کشورهای همسایه، گروه های طالبان وداعشیان ، و نیز برخی از نماینده‌گان در برابر برگزاری انتخابات مانع ایجاد می‌کنند. 

صیاد گفت:«حرکت‌هایی که وجود دارند کمیسیون مصمم است که در ولایت‌های که دروازه کمیسیون بسته می ماند و اینان کوشش می کنند که دروازه کمیسیون را بسته کنند انتخابات در آنجا به سرنوشت انتخابات غزنی روبرو می شود و  کسانی که خودشان در فهرست شامل است احتمال دارد از فهرست ما حذف شوند.»

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی احزاب سیاسی را به ماجرا جویی‌ها در روند انتخابات متهم می‌سازد و می‌گوید که این روند نباید از بهر هدف‌های شخصی به بحران کشانیده شود.

عبدالعزیز آریایی   رریس کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی:«سبوتاژکننده‌گان باید تشخیص شوند و حکومت افغانستان باید دست زیر الاشه ننشینند عمل کنند.»

با آن که پیش ازاین کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرده است که به علت نبود وقت،  رأی دهنده‌گان شناسایی بایومتریک نخواهند شد، و هواداران ایتلاف ملی احزاب نیز در اعتراض به نپذیرفتن خواست‌های شان دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات را  در ولایت‌های بلخ و کندهار بسته اند،  اما اکنون رییس این کمیسیون از تلاش‌ها برای شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان در روز انتخابات سخن میزند.

صیاد افزود:«با شرکت‌های گونه‌گون ما در تماس استیم اما تنها نگرانی کمیسیون این است که استقلال کمیسیون در نظر گرفته شود و به این مشکل انشاالله که راه حل پیدا خواهد شد.»

اما ایتلاف ملی احزاب هنوز هم تاکید می ورزد که اگر رآی دهنده‌گان بایومتریک نشوند، دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را خواهند بست.

محمد ناطقی   رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت:«پیشنهاد مشخص ما این است که یک نشست سه جانبه میان نماینده‌گان حکومت احزاب و کمپنی دایر شود و جزیاتش را همه باید بدانند.»

بااین همه کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که تا اخیر این هفته اطلاعات در بارۀ بیش از نه میلیون رای دهنده در بانک اطلاعاتی کمیسیون وارد خواهد شد.

کلپ- وسیمه بادغیسی    معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات

" برگه های رای دهی که نام های نامزدان است چاپ شده و به افغانستان رسیده "

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات شش کارشناس انتخاباتی به تازه‌گی استخدام شده اند و در هفته آینده روی طرح‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کار شان را اغاز خواهند کرد.

انتخابات ۹۷

نهادهای انتخاباتی: انتخابات نباید بخاطر اهداف شخصی به بحران برود

درهمین حال رییس کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی از حکومت می‌خواهد با کسانی  که می‌خواهند انتخابات را به بحران بکشانند برخورد جدی نماید.

Thumbnail

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به نامزدانی که دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را می بندند هشدار می دهد که نام‌های شان از فهرست نام‌های نامزدان انتخابات بیرون کشیده خواهد شد و انتخابات ولایت‌هایی که دفترهای کمیسیون در آن جاها بسته بمانند به سر نوشت انتخابات ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

آقای صیاد از تلاش‌ها برای شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخاباتی نیز سخن می زند. 

درهمین حال رییس کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی از حکومت می‌خواهد با کسانی  که می‌خواهند انتخابات را به بحران بکشانند برخورد جدی نماید.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ششمین نشست ملی با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از نا امنی‌ها در برگزاری انتخابات ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که کشورهای همسایه، گروه های طالبان وداعشیان ، و نیز برخی از نماینده‌گان در برابر برگزاری انتخابات مانع ایجاد می‌کنند. 

صیاد گفت:«حرکت‌هایی که وجود دارند کمیسیون مصمم است که در ولایت‌های که دروازه کمیسیون بسته می ماند و اینان کوشش می کنند که دروازه کمیسیون را بسته کنند انتخابات در آنجا به سرنوشت انتخابات غزنی روبرو می شود و  کسانی که خودشان در فهرست شامل است احتمال دارد از فهرست ما حذف شوند.»

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی احزاب سیاسی را به ماجرا جویی‌ها در روند انتخابات متهم می‌سازد و می‌گوید که این روند نباید از بهر هدف‌های شخصی به بحران کشانیده شود.

عبدالعزیز آریایی   رریس کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی:«سبوتاژکننده‌گان باید تشخیص شوند و حکومت افغانستان باید دست زیر الاشه ننشینند عمل کنند.»

با آن که پیش ازاین کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرده است که به علت نبود وقت،  رأی دهنده‌گان شناسایی بایومتریک نخواهند شد، و هواداران ایتلاف ملی احزاب نیز در اعتراض به نپذیرفتن خواست‌های شان دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات را  در ولایت‌های بلخ و کندهار بسته اند،  اما اکنون رییس این کمیسیون از تلاش‌ها برای شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان در روز انتخابات سخن میزند.

صیاد افزود:«با شرکت‌های گونه‌گون ما در تماس استیم اما تنها نگرانی کمیسیون این است که استقلال کمیسیون در نظر گرفته شود و به این مشکل انشاالله که راه حل پیدا خواهد شد.»

اما ایتلاف ملی احزاب هنوز هم تاکید می ورزد که اگر رآی دهنده‌گان بایومتریک نشوند، دروازه‌های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را خواهند بست.

محمد ناطقی   رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت:«پیشنهاد مشخص ما این است که یک نشست سه جانبه میان نماینده‌گان حکومت احزاب و کمپنی دایر شود و جزیاتش را همه باید بدانند.»

بااین همه کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که تا اخیر این هفته اطلاعات در بارۀ بیش از نه میلیون رای دهنده در بانک اطلاعاتی کمیسیون وارد خواهد شد.

کلپ- وسیمه بادغیسی    معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات

" برگه های رای دهی که نام های نامزدان است چاپ شده و به افغانستان رسیده "

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات شش کارشناس انتخاباتی به تازه‌گی استخدام شده اند و در هفته آینده روی طرح‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کار شان را اغاز خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره