تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

هشت تن از نماینده‌گان ولایات دیگر خود را از کابل نامزد کرده‌اند

از میان بیش از ۸۰۰ تنی که خودشان را از کابل برای راه‌یابی به مجلس نماینده‎گان نامزد کرده‎اند هشت تن آنان نماینده‎گان کنونی مجلس از ولایت‎های دیگر استند.

شماری از این نماینده‌گان در پاسخ به این پرسش که چرا این بار از کابل نامزد شده‌اند می‌گویند که نا امنی‌ها و مشکلات اجتماعی در ولایت‌های‎شان و نیز خواست مردم برای نامزد شدن از کابل آنان را به این کار واداشته است.

عبدالرحمن رحمانی، نماینده بلخ، غلام حسین ناصری از میدان وردک، فرشته امینی از نیمروز عبیدالله بارکزی از ارزگان، عبدالرحیم ایوبی از کندهار، احمد بهزاد از هرات، هیلی ارشاد و نذیر احمد زی از کوچیان کسانی استند که در دوره کنونی ازاین ولایت‌ها در مجلس نماینده‌گی می‌کنند اما این بار از کابل نامزد شده‌اند.

فرشته امینی، عضوی مجلس نماینده‌گان از نیمروز گفت: «قرار بر این شد که از نیمروز یکی از برادران این شورا کاندید باشند.»  

عبیدالله بارکزی، عضوی مجلس نماینده‌گان از ارزگان گفت: «امسال ما در ارزگان نتوانستیم بودجه انکشافی را مصرف کنیم از این رو منطقه و وطن تماماً به دست مخالفان است و آنان به ما اجازه این کار را ندادند.»

غلام‌حسین ناصری، عضوی مجلس نماینده‌گان از میدان وردک گفت:«مردم میدان وردک می دانند که ما چه پروژه هایی را در آن جا کار کرده ایم.» 

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که هرچند بربنیان قانون هر شهروند کشور حق دارد ازهرولایتی خودش را به مجلس نماینده‌گان نامزد نماید، اما  بررسی‌های این نهادهای ناظر نشان می‌دهند که بسیاری ازشهروندان ازکارکردهای کنونی مجلس نماینده‌گان خشنود نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا گفت: «شاید آنان هم درک کرده باشند دوباره در ولایت های شان رأی نگیرند.»

در همین حال شماری ازشهروندان از کارکردهای اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان خشنود نیستند.

شفیق الله، باشندۀ کندهار گفت: «ما از نمایندگان مردم چیزی ندیده ایم.» 

محمد یاسین، باشندۀ کندهار گفت: «مردم از آن ها دل خوش ندارند.»

در انتخابات پارلمانی امسال ۸۰۴ تن از کابل برای راه یافتن به ۳۳ کرسی  مجلس نماینده‌گان باهم رقابت می‌کنند.

انتخابات ۹۷

هشت تن از نماینده‌گان ولایات دیگر خود را از کابل نامزد کرده‌اند

در انتخابات پارلمانی امسال ۸۰۴ تن از کابل برای راه یافتن به ۳۳ کرسی مجلس نماینده‌گان باهم رقابت می‌کنند.

Thumbnail

از میان بیش از ۸۰۰ تنی که خودشان را از کابل برای راه‌یابی به مجلس نماینده‎گان نامزد کرده‎اند هشت تن آنان نماینده‎گان کنونی مجلس از ولایت‎های دیگر استند.

شماری از این نماینده‌گان در پاسخ به این پرسش که چرا این بار از کابل نامزد شده‌اند می‌گویند که نا امنی‌ها و مشکلات اجتماعی در ولایت‌های‎شان و نیز خواست مردم برای نامزد شدن از کابل آنان را به این کار واداشته است.

عبدالرحمن رحمانی، نماینده بلخ، غلام حسین ناصری از میدان وردک، فرشته امینی از نیمروز عبیدالله بارکزی از ارزگان، عبدالرحیم ایوبی از کندهار، احمد بهزاد از هرات، هیلی ارشاد و نذیر احمد زی از کوچیان کسانی استند که در دوره کنونی ازاین ولایت‌ها در مجلس نماینده‌گی می‌کنند اما این بار از کابل نامزد شده‌اند.

فرشته امینی، عضوی مجلس نماینده‌گان از نیمروز گفت: «قرار بر این شد که از نیمروز یکی از برادران این شورا کاندید باشند.»  

عبیدالله بارکزی، عضوی مجلس نماینده‌گان از ارزگان گفت: «امسال ما در ارزگان نتوانستیم بودجه انکشافی را مصرف کنیم از این رو منطقه و وطن تماماً به دست مخالفان است و آنان به ما اجازه این کار را ندادند.»

غلام‌حسین ناصری، عضوی مجلس نماینده‌گان از میدان وردک گفت:«مردم میدان وردک می دانند که ما چه پروژه هایی را در آن جا کار کرده ایم.» 

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که هرچند بربنیان قانون هر شهروند کشور حق دارد ازهرولایتی خودش را به مجلس نماینده‌گان نامزد نماید، اما  بررسی‌های این نهادهای ناظر نشان می‌دهند که بسیاری ازشهروندان ازکارکردهای کنونی مجلس نماینده‌گان خشنود نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا گفت: «شاید آنان هم درک کرده باشند دوباره در ولایت های شان رأی نگیرند.»

در همین حال شماری ازشهروندان از کارکردهای اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان خشنود نیستند.

شفیق الله، باشندۀ کندهار گفت: «ما از نمایندگان مردم چیزی ندیده ایم.» 

محمد یاسین، باشندۀ کندهار گفت: «مردم از آن ها دل خوش ندارند.»

در انتخابات پارلمانی امسال ۸۰۴ تن از کابل برای راه یافتن به ۳۳ کرسی  مجلس نماینده‌گان باهم رقابت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید