تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

انتقادها از کمیسیون شکایات انتخاباتی از بهر حذف نام یک نامزد

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از میان ۳۵ نامزد حذف شده، نام کسی را از ولایت پکتیا حذف کرده است که نامش نه در فهرست نخستین این ولایت بود و نه هم از آن ولایتی که حذف شده است، خودش را نامزد کرده بود.

این مرد، نوید احمد ابراهیم نام دارد و منابعی از کمیسیون انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نام اورا در فهرست نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان قرار داده است.

اما، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نوید احمد ابراهیم از ولایت کابل نامزد بود. مسؤولان این کمیسیون اما حاضر نیست که در این باره در برابر دوربین چیزی بگوید.

با این همه، در اوضاع که ۳۶ روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات نا امنی‌ها، چالش‌های سیاسی و نبود ظرفیت‌های لازم را در کمیسیون انتخابات، از چالش‌هایی می‌دانند که بر برگزاری انتخابات شفاف سایه افگنده اند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید: «آماده‌گی‌های لازم تخنیکی صورت نگرفته است، تفاهم سیاسی وجود ندارد و نیروهای امنیتی منطقه امن و نا امن را تشخیص نکرده است.»

این در حالی است که عطا محمد نور، رییس اجراییه جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد که مانع بر گزاری یک انتخابات پر از تقلب خواهد شد: «ما مصمم استیم که اگر انتخابات شفاف برگزار نشود، پیش رویش ایستاد شویم، ما نمی‌خواهیم که برادران ما زحمت بکشند و رأی بگیرند و نتیجه یک چیز دیگر برون شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات شماری از این چالش‌ها را می‌پذیرد و اما از تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات بهتر سخن می‌زند.

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «باتوجه به این که یک روند بسیار بزرگ است، یک روند ملی است، این یک عملیات بسیار وسیع و گسترده است. طبعأ که با مشکلات با جنجال‌ها دراین شرایط دشوار که در افغانستان داریم رو به رو خواهم شد.»

چندی پیش، جریان سیاسی یی زیرنام ایتلاف بزرگ افغانستان با همه‌گانی کردن صدها شناس‌نامۀ جعلی در بارۀ شفافیت انتخابات آینده ابراز نگرانی کرد و گفت که با کاربرد این‌گونه شناس‌نامه‌ها، احتمال تقلب در انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.

انتخابات ۹۷

انتقادها از کمیسیون شکایات انتخاباتی از بهر حذف نام یک نامزد

درهمین حال، عطا محمد نور، رییس اجراییه جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد که انتخابات پر از تقلب را نخواهد پذیرفت. 

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از میان ۳۵ نامزد حذف شده، نام کسی را از ولایت پکتیا حذف کرده است که نامش نه در فهرست نخستین این ولایت بود و نه هم از آن ولایتی که حذف شده است، خودش را نامزد کرده بود.

این مرد، نوید احمد ابراهیم نام دارد و منابعی از کمیسیون انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نام اورا در فهرست نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان قرار داده است.

اما، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نوید احمد ابراهیم از ولایت کابل نامزد بود. مسؤولان این کمیسیون اما حاضر نیست که در این باره در برابر دوربین چیزی بگوید.

با این همه، در اوضاع که ۳۶ روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات نا امنی‌ها، چالش‌های سیاسی و نبود ظرفیت‌های لازم را در کمیسیون انتخابات، از چالش‌هایی می‌دانند که بر برگزاری انتخابات شفاف سایه افگنده اند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید: «آماده‌گی‌های لازم تخنیکی صورت نگرفته است، تفاهم سیاسی وجود ندارد و نیروهای امنیتی منطقه امن و نا امن را تشخیص نکرده است.»

این در حالی است که عطا محمد نور، رییس اجراییه جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد که مانع بر گزاری یک انتخابات پر از تقلب خواهد شد: «ما مصمم استیم که اگر انتخابات شفاف برگزار نشود، پیش رویش ایستاد شویم، ما نمی‌خواهیم که برادران ما زحمت بکشند و رأی بگیرند و نتیجه یک چیز دیگر برون شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات شماری از این چالش‌ها را می‌پذیرد و اما از تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات بهتر سخن می‌زند.

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «باتوجه به این که یک روند بسیار بزرگ است، یک روند ملی است، این یک عملیات بسیار وسیع و گسترده است. طبعأ که با مشکلات با جنجال‌ها دراین شرایط دشوار که در افغانستان داریم رو به رو خواهم شد.»

چندی پیش، جریان سیاسی یی زیرنام ایتلاف بزرگ افغانستان با همه‌گانی کردن صدها شناس‌نامۀ جعلی در بارۀ شفافیت انتخابات آینده ابراز نگرانی کرد و گفت که با کاربرد این‌گونه شناس‌نامه‌ها، احتمال تقلب در انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید