تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

خواست‌ها بر"اصل شفافیت" در روند گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی

نهاد‌های نظارت‌کننده انتخابات می‌گویند شماری از مقام‌های پیشین و برحال کمیسیون مستقل انتخابات که به فساد و نا به سامانی‌ها در انتخابات‌های اخیر متهم استند، نیز برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده اند. 

در همین حال گروه‌کاری گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که تا کنون تنها سیزده تن از سوی احزاب سیاسی سندهای شان را به این گروه‌کاری سپرده‌اند.

این گروه‌کاری پنج نفری به نماینده‌گی از نهادهای نظارت‌کننده انتخابات در حال گرد آوری سندهای یک ۱۵۰ تنی استند که در خواست‌های شان را به این نهادها فرستاده اند. 

در همین حال شماری از مقام‌های برحال و پیشین کیمسیون مستقل انتخابات مانند عبدالرحیم نوختیار رییس پیشین ارتباط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون معاون پیشین دبیر خانۀ این نهاد، سید ابراهیم سادات رییس بخش فن‌آوری و اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات و شماری دیگری از خبرنگاران و کارمندان نهادهای دیگر  برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده اند. 

خلیل رووفی-عضو نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات گفت:«کارمندان فعلی کارمندان قبلی کمیسیون‌های انتخابات استند، برخورد ما بر بنیاد معیارهای است که از قبل ترتیب داده ایم تفاهم شده بین نهادها ما بیشتر مواردی را در نظر می میگیریم که بر بنیاد ماده دوازدهم قانون انتخابات  است و یک سلسله معیار های دیگر که کاندیدای ما با ظرفیت خوبتر بروند به سوی یک پروسه ملی.»
 
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه و نیز نهاد فتوا از چگونگی روند گردآوری سندها و گزینش افراد نظارت می‌کنند، می‌گویند که از راه یافتن اشخاصی که متهم به فساد و نا به سامانی‌ها در انتخابات‌های گذشته بودند و یا اشخصای که تجربه مدیریت ندارند، در کمیسیون‌های انتخاباتی باید جلوگیری شود.

محمد نعیم اصغری - مسوول برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت:«در رابطه به شخصیت افراد افرادی که گذشته خوب داشته باشند اگر در بخش انتخابات کار کرده باشند در انتخابات های گذشته به فساد و کارهای ناشایسته ملوس نبوده باشند و افراد دیگری را که تعیین می کنند بایددر جامعه از شناخت خوب برخوردار باشند.»

در همین حال در چهار روز گذشته از هفتاد و دو حزب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه تا کنون سیزده تن به این گروه کاری درخواست نامزدی در کمیسیون‌های انتخاباتی داده اند.

محمد یونس سعیدی- عضو نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات گفت:« گروه های بررسی که استند نهاد های ناظر جامعه مدنی و جامعه مدنی خواست ما از اینان این است که افراد تازه یی که قرار است بیایند امید مردم افغانستان به انان است خدا نخواسته این افراد نو هم مانند افراد سابق دزد و فاسد نباشند.»

رییس‌جمهور اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به اتهام فساد مالی از کارهای شان برکنار کرده است و پرونده‌های شان در لوی سارنوالی زیر بررسی است.حکومت تا در حدود ده روز دیگر باید اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی را معرفی نماید. 

انتخابات ۹۷

خواست‌ها بر"اصل شفافیت" در روند گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی

گروه‌کاری گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که تا کنون تنها سیزده تن از سوی احزاب سیاسی سندهای شان را به این گروه‌کاری سپرده‌اند.

Thumbnail

نهاد‌های نظارت‌کننده انتخابات می‌گویند شماری از مقام‌های پیشین و برحال کمیسیون مستقل انتخابات که به فساد و نا به سامانی‌ها در انتخابات‌های اخیر متهم استند، نیز برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده اند. 

در همین حال گروه‌کاری گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که تا کنون تنها سیزده تن از سوی احزاب سیاسی سندهای شان را به این گروه‌کاری سپرده‌اند.

این گروه‌کاری پنج نفری به نماینده‌گی از نهادهای نظارت‌کننده انتخابات در حال گرد آوری سندهای یک ۱۵۰ تنی استند که در خواست‌های شان را به این نهادها فرستاده اند. 

در همین حال شماری از مقام‌های برحال و پیشین کیمسیون مستقل انتخابات مانند عبدالرحیم نوختیار رییس پیشین ارتباط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون معاون پیشین دبیر خانۀ این نهاد، سید ابراهیم سادات رییس بخش فن‌آوری و اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات و شماری دیگری از خبرنگاران و کارمندان نهادهای دیگر  برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده اند. 

خلیل رووفی-عضو نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات گفت:«کارمندان فعلی کارمندان قبلی کمیسیون‌های انتخابات استند، برخورد ما بر بنیاد معیارهای است که از قبل ترتیب داده ایم تفاهم شده بین نهادها ما بیشتر مواردی را در نظر می میگیریم که بر بنیاد ماده دوازدهم قانون انتخابات  است و یک سلسله معیار های دیگر که کاندیدای ما با ظرفیت خوبتر بروند به سوی یک پروسه ملی.»
 
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه و نیز نهاد فتوا از چگونگی روند گردآوری سندها و گزینش افراد نظارت می‌کنند، می‌گویند که از راه یافتن اشخاصی که متهم به فساد و نا به سامانی‌ها در انتخابات‌های گذشته بودند و یا اشخصای که تجربه مدیریت ندارند، در کمیسیون‌های انتخاباتی باید جلوگیری شود.

محمد نعیم اصغری - مسوول برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت:«در رابطه به شخصیت افراد افرادی که گذشته خوب داشته باشند اگر در بخش انتخابات کار کرده باشند در انتخابات های گذشته به فساد و کارهای ناشایسته ملوس نبوده باشند و افراد دیگری را که تعیین می کنند بایددر جامعه از شناخت خوب برخوردار باشند.»

در همین حال در چهار روز گذشته از هفتاد و دو حزب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه تا کنون سیزده تن به این گروه کاری درخواست نامزدی در کمیسیون‌های انتخاباتی داده اند.

محمد یونس سعیدی- عضو نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات گفت:« گروه های بررسی که استند نهاد های ناظر جامعه مدنی و جامعه مدنی خواست ما از اینان این است که افراد تازه یی که قرار است بیایند امید مردم افغانستان به انان است خدا نخواسته این افراد نو هم مانند افراد سابق دزد و فاسد نباشند.»

رییس‌جمهور اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به اتهام فساد مالی از کارهای شان برکنار کرده است و پرونده‌های شان در لوی سارنوالی زیر بررسی است.حکومت تا در حدود ده روز دیگر باید اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی را معرفی نماید. 

هم‌رسانی کنید