تازه‌ترین خبرها
محور

محور: از روز جهانی قابله ها گرامی داشت شد

از روز جهانی قابله ها  درحالی در کابل گرامی داشت شد که هنوز کمبود قابله ها در بخش های دور دست کشور یک چالش است.

معین وزارت صحت عامه می گوید که با افزایش شمار قابله ها ومعیاری شدن کارهای آنان تا اندازه مرگ ومیر مادران و کودکان درکشور کاهش یافته اند. 

درهمین حال نخست بانوی کشور در پیامی نقش قابله ها را در برای صحت مادران و کودکان درجامعه بسیار با اهمیت میداند.

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با فرزانه درخانی، رییس اجراییه انجمن قابله ها و مرسل موسوی رییس انجمن قابله ها بحث کرده است. 

محور

محور: از روز جهانی قابله ها گرامی داشت شد

از روز جهانی قابله ها  درحالی در کابل گرامی داشت شد که هنوز کمبود قابله ها در بخش های دور دست کشور یک چالش است.

معین وزارت صحت عامه می گوید که با افزایش شمار قابله ها ومعیاری شدن کارهای آنان تا اندازه مرگ ومیر مادران و کودکان درکشور کاهش یافته اند. 

درهمین حال نخست بانوی کشور در پیامی نقش قابله ها را در برای صحت مادران و کودکان درجامعه بسیار با اهمیت میداند.

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با فرزانه درخانی، رییس اجراییه انجمن قابله ها و مرسل موسوی رییس انجمن قابله ها بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews