تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

صیاد: اعضای شورای صلح که نامزد استند از سمت‌های شان کنار بروند

کمیسیون مستقل انتخابات، از آن اعضای شورای عالی صلح که نامزدان انتخابات پارلمانی استند می‌خواهد که باید از سمت‌های شان در این شورا کنار بروند.

نور رحمان غرنی، عضو شورای عالی صلح، شهزاده شاهد عضو دیگر شورای عالی صلح و عضو شورای علمای افغانستان و نیز عضو مجلس نماینده‌گان و نیز محمد اکبری، عضو شورای عالی صلح و عضو شورای علما بی‌آن‌که از مقام‌های شان کنار بروند، نام‌های شان در فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان جا گرفته اند.

کمیسیون انتخابات، می‌گوید که اگر این اعضای شورای صلح در حال حاضر از امتیازات شورای عالی صلح برای نامزدی شان در انتخابات کار بگیرند، نام‌های شان از فهرست نامزدان بیرون خواهد شد.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «روح قانون چیست؟ چرا یک شخص از سمت خود استعفا کند؛ چون از جایگاهی که دارد از آن استفاده صورت می‌گیرد و شما هم جایگاهی دارید.»

اما شورای عالی صلح، می‌گوید که این نهاد مربوط حکومت نیست و اعضای آن ازبهر نامزدی در انتخابات، نیازی به استعفا ندارند.

احسان طاهری، سخنگوی این شورا بیان داشت: «عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارند، اما به این معنی نیست که عضویت حکومت را نیز دارند. حکومت اگر می بود، آن سیستم خود را می‌داشت؛ حاضری خود را می‌داشت و معاش می‌داشت. این‌ها تنها برای رفت و آمدشان مصارف ترانسپورت و مصارف تماس را دارند.»

همزمان با این، شماری از قانون دانان، می‌گویند که بربنیاد قانون انتخابات هر کسی‌که خودش را در انتخابات نامزد می‌سازد باید از امتیازات مادی و معنوی نهادهایی که در آن کار می‌کنند، چشم نپوشد.

وحید فرزه‌یی، در این باره گفت: «کارکن خدمات ملکی، کارکنی است که در چوکات قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان استخدام شده باشد، این تفاوت نمی‌کند که این کارکن افتخاری باشد، یا در بدل معاش باشد، یا اعزازی باشد و هرگونه یی باشد.»

شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مقصر اصلی در این کار را کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند و می‌افزایند که احتمال دارد ده‌ها تن دیگر از نامزدان دیگر نیز باشند که از چنین امکانات مستقیم و یا غیرمستقیم دولت هنوزهم برخورد دار استند.

انتخابات ۹۷

صیاد: اعضای شورای صلح که نامزد استند از سمت‌های شان کنار بروند

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید با آن‌که در قانون در بارۀ استعفای کارمندان افتخاری شورای صلح چیزی گفته نشده است، اما آنان باید از مقام‌های شان کنار بروند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، از آن اعضای شورای عالی صلح که نامزدان انتخابات پارلمانی استند می‌خواهد که باید از سمت‌های شان در این شورا کنار بروند.

نور رحمان غرنی، عضو شورای عالی صلح، شهزاده شاهد عضو دیگر شورای عالی صلح و عضو شورای علمای افغانستان و نیز عضو مجلس نماینده‌گان و نیز محمد اکبری، عضو شورای عالی صلح و عضو شورای علما بی‌آن‌که از مقام‌های شان کنار بروند، نام‌های شان در فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان جا گرفته اند.

کمیسیون انتخابات، می‌گوید که اگر این اعضای شورای صلح در حال حاضر از امتیازات شورای عالی صلح برای نامزدی شان در انتخابات کار بگیرند، نام‌های شان از فهرست نامزدان بیرون خواهد شد.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «روح قانون چیست؟ چرا یک شخص از سمت خود استعفا کند؛ چون از جایگاهی که دارد از آن استفاده صورت می‌گیرد و شما هم جایگاهی دارید.»

اما شورای عالی صلح، می‌گوید که این نهاد مربوط حکومت نیست و اعضای آن ازبهر نامزدی در انتخابات، نیازی به استعفا ندارند.

احسان طاهری، سخنگوی این شورا بیان داشت: «عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارند، اما به این معنی نیست که عضویت حکومت را نیز دارند. حکومت اگر می بود، آن سیستم خود را می‌داشت؛ حاضری خود را می‌داشت و معاش می‌داشت. این‌ها تنها برای رفت و آمدشان مصارف ترانسپورت و مصارف تماس را دارند.»

همزمان با این، شماری از قانون دانان، می‌گویند که بربنیاد قانون انتخابات هر کسی‌که خودش را در انتخابات نامزد می‌سازد باید از امتیازات مادی و معنوی نهادهایی که در آن کار می‌کنند، چشم نپوشد.

وحید فرزه‌یی، در این باره گفت: «کارکن خدمات ملکی، کارکنی است که در چوکات قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان استخدام شده باشد، این تفاوت نمی‌کند که این کارکن افتخاری باشد، یا در بدل معاش باشد، یا اعزازی باشد و هرگونه یی باشد.»

شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مقصر اصلی در این کار را کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند و می‌افزایند که احتمال دارد ده‌ها تن دیگر از نامزدان دیگر نیز باشند که از چنین امکانات مستقیم و یا غیرمستقیم دولت هنوزهم برخورد دار استند.

هم‌رسانی کنید