تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: انتقادها از نبود مدیریت آب درکشور

شماری از آگاهان و اعضای مجلس نمانیده‌گان می‌گویند، حکومت‌های افغانستان نه توانسته از در طی سال‌های گذشته به گونه درست آن آب‌های کشور را که به کشورهای همسایه به گونه رایگان می ریزد مدیریت کند.

آنان از حکومت می‌خواهند که درقرار داد، تقسیم حق آبه به کشورهای همسایه تجدید نظر کنند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با استاد سید مسعود، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

همچنان در بحث دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد عملی نشدن تعهدات نشست بروکسل با عبادالله درمان، سرپرست سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

بربنیاد گزارش وزارت مالیه ازبیست وچهارتعهد متقابل حکومت افغانستان وجامعه جهانی درنشست بروکسل هشت تعهد که شامل هزینه هشتاد درصد کمک های جهانی دربرنامه‌های دراولویت حکومت افغانستان اند، به تعهدات جامعه جهانی دربرابرحکومت افغانستان اند.

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که تا کنون پنجاه وپنج درصد تعهدات نشست بروکسل عملی شده اند واحتمال دارد که تا پایان امسال میلادی این تعهدات صد درصد عملی شوند .

بازرگانی

بازار: انتقادها از نبود مدیریت آب درکشور

این درحالی است که وزرات انرژی و آب خود را متعهد به قرار دادهای بین الملی آب می‌داند.

Thumbnail

شماری از آگاهان و اعضای مجلس نمانیده‌گان می‌گویند، حکومت‌های افغانستان نه توانسته از در طی سال‌های گذشته به گونه درست آن آب‌های کشور را که به کشورهای همسایه به گونه رایگان می ریزد مدیریت کند.

آنان از حکومت می‌خواهند که درقرار داد، تقسیم حق آبه به کشورهای همسایه تجدید نظر کنند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با استاد سید مسعود، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

همچنان در بحث دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد عملی نشدن تعهدات نشست بروکسل با عبادالله درمان، سرپرست سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

بربنیاد گزارش وزارت مالیه ازبیست وچهارتعهد متقابل حکومت افغانستان وجامعه جهانی درنشست بروکسل هشت تعهد که شامل هزینه هشتاد درصد کمک های جهانی دربرنامه‌های دراولویت حکومت افغانستان اند، به تعهدات جامعه جهانی دربرابرحکومت افغانستان اند.

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که تا کنون پنجاه وپنج درصد تعهدات نشست بروکسل عملی شده اند واحتمال دارد که تا پایان امسال میلادی این تعهدات صد درصد عملی شوند .

هم‌رسانی کنید