تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

نخستین محمولۀ برگه‌های رأی دهی به کابل رسید

دبیرکمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این برگه‌های انتخاباتی مصؤونیت بیشتر دارد و تمامی برگه‌های رأی دهی تا روزدوم ماه میزان به کابل خواهند رسید. 

از سوی دیگر رییس بخش فن آوری کمیسیون می‌گوید که تاکنون بیش از شش میلیون نام در بانک اطلاعاتی این نهاد درج شده اند و این روند تا پایان ماه سنبله به پایان خواهد رسید.

این برگه‌ها که در بیرون کشور چاپ شده اند تا پایان ماه جاری به کابل خواهند رسید.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات  گفت:«مطابقب همان سریال نبرهای شان که است مطابق همان رمزهای خاصی که این اوراق دارد این جا خواهد رسید مطابق همان ما تسلیم می شویم ودر حضور داشت رسانه ها انها را داخل گدام خواهیم ساخت.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از آخرین تلاش‌های شان برای جدا سازی برچسب‌ها و اطلاعات شناسنامه‌های که به گونۀ جعلی کارگرفته شده اند سخن میزنند و می‌گویند که تا اخیر همین ماه تمامی کسانی که شناسنامه‌های شان را برچسپ زده اند در بانک اطلاعاتی کمیسیون ثبت خواهند شد و در پایان این روند فهرست رأی دهنده‌گان آماده می‌شود.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«افراد خیالی است ببینید که تا آنجای که ممکن است و آن قابلیت‌ها میتواند اعمال شود در یک سیستم او گنجانیده شده است و بدون آن میکانیزم‌های دیگری هم کمیسیون دارد مثلن استفاده از رنگ در روز رای دهی.»

در حالی که شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کمیسیون مستقل انتخابات را به بی پروایی به خواست‌های شان  و نیز مهندسی انتخابات متهم می سازند کمیسیون از این جریان‌های سیاسی می‌خواهد که با آنان یک‌جا و به گونۀ جدی تمامی روندهای انتخاباتی را نظارت کنند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات گفت:«احزاب محترم مطابق قانون مکلفیت دارند که در این پروسه همکار شوندهدف اصلی چیست؟ که یک جلو انتخابات مهندسی شده و پرتقلب گرفته شود در این کار ما همکار استیم .»

کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را خواست تمامی شهروندان کشور میداند و می‌گوید که مصمم استند تا انتخابات را به روز بیست وهشتم میزان برگزار نمایند، در حالی که شماری از احزاب هشدار داده اند، اگرخواست‌های شان از سوی حکومت و کمیسیون پذیرفته نشوند، مانع برگزاری انتخابات خواهند شد.
 

انتخابات ۹۷

نخستین محمولۀ برگه‌های رأی دهی به کابل رسید

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات  گفت:«مطابقب همان سریال نبرهای شان که است مطابق همان رمزهای خاصی که این اوراق دارد این جا خواهد رسید مطابق همان ما تسلیم می شویم ودر حضور داشت رسانه ها انها را داخل گدام خواهیم ساخت.»

Thumbnail

دبیرکمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این برگه‌های انتخاباتی مصؤونیت بیشتر دارد و تمامی برگه‌های رأی دهی تا روزدوم ماه میزان به کابل خواهند رسید. 

از سوی دیگر رییس بخش فن آوری کمیسیون می‌گوید که تاکنون بیش از شش میلیون نام در بانک اطلاعاتی این نهاد درج شده اند و این روند تا پایان ماه سنبله به پایان خواهد رسید.

این برگه‌ها که در بیرون کشور چاپ شده اند تا پایان ماه جاری به کابل خواهند رسید.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات  گفت:«مطابقب همان سریال نبرهای شان که است مطابق همان رمزهای خاصی که این اوراق دارد این جا خواهد رسید مطابق همان ما تسلیم می شویم ودر حضور داشت رسانه ها انها را داخل گدام خواهیم ساخت.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از آخرین تلاش‌های شان برای جدا سازی برچسب‌ها و اطلاعات شناسنامه‌های که به گونۀ جعلی کارگرفته شده اند سخن میزنند و می‌گویند که تا اخیر همین ماه تمامی کسانی که شناسنامه‌های شان را برچسپ زده اند در بانک اطلاعاتی کمیسیون ثبت خواهند شد و در پایان این روند فهرست رأی دهنده‌گان آماده می‌شود.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«افراد خیالی است ببینید که تا آنجای که ممکن است و آن قابلیت‌ها میتواند اعمال شود در یک سیستم او گنجانیده شده است و بدون آن میکانیزم‌های دیگری هم کمیسیون دارد مثلن استفاده از رنگ در روز رای دهی.»

در حالی که شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کمیسیون مستقل انتخابات را به بی پروایی به خواست‌های شان  و نیز مهندسی انتخابات متهم می سازند کمیسیون از این جریان‌های سیاسی می‌خواهد که با آنان یک‌جا و به گونۀ جدی تمامی روندهای انتخاباتی را نظارت کنند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات گفت:«احزاب محترم مطابق قانون مکلفیت دارند که در این پروسه همکار شوندهدف اصلی چیست؟ که یک جلو انتخابات مهندسی شده و پرتقلب گرفته شود در این کار ما همکار استیم .»

کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را خواست تمامی شهروندان کشور میداند و می‌گوید که مصمم استند تا انتخابات را به روز بیست وهشتم میزان برگزار نمایند، در حالی که شماری از احزاب هشدار داده اند، اگرخواست‌های شان از سوی حکومت و کمیسیون پذیرفته نشوند، مانع برگزاری انتخابات خواهند شد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره