تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان: نیمی از رأی دهنده‌گان هویت جعلی دارند

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌گوید بیش از نیمی از رأی دهنده‌گان انتخابات پیش رو هویت جعلی دارند.

در همین حال بر اساس حکم ریس‌جمهور  روز چهارشنبه هیاتی برای بررسی چگونگی جعل شناسنامه‌ها مؤظف شد.

این تصمیم پش از آن گرفته شد که در آغاز هفته جاری ائتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی پرده برداشته بود.

ائتلاف بزرگ افغانستان می‌گوید بیش از نیمی از رأی دهنده‌گان انتخابات پیش رو هویت جعلی دارند.

در همین حال بر اساس حکم ریس‌جمهور  روز چهارشنبه هیاتی برای بررسی چگونگی جعل شناسنامه‌ها مؤظف شد.

این تصمیم پش از آن گرفته شد که در آغاز هفته جاری ایتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی پرده برداشته بود.

پس از آنکه روز شنبه ائتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی که بر آن ستیکر نیز نصب شده بود پرده برداشت حالا روز چهارشنبه ریس‌جمهور بر اساسی حکمی دستور بررسی چگونگی آن را داده است.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی  گفت:«رییس‌جمهور بیست روزبه این هیئت زمان تعیین کرده است تا این موضوع را بررسی کنند.»

اما ظاهرا این کار ریس‌جمهور برای ائتلاف بزرگ افغانستان قابل قبول نیست.

این ایتلاف می گوید نیمی از رای دهندگان انتخابات پیش رو هویت شان جعلی است.

نور رحمن اخلاقی عضو ائتلاف ملی گفت:«جامعه جهانی باید موقف اش را دراین باره روشن سازد، تازمانی که سیستم  انتخابات با شیوه بایومتریک انجام نشود، این انتخابات شفافیت نخواهند داشت.»

کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این ادعا  ایتلاف می‌گوید کمیته‌یی را برگزیده است تا پس از این شناسنامه‌های جعلی را از اصلی جدا سازند.

حفیظ الله هاشمی دبیر کمسیون مستقل انتخابات گفت:« پس از این شناسنامه های جعلی را از دیتابیس این کمیسیون خارج خواهد کرد.»

با اینکه هنوز به انتخابات پارلمانی چهل وپنج روز مانده است تا هنوز این روند تحت تاثیر انتقادهای بسیاری قرار گرفته است که به باور آگاهان شاید زمان انتخابات را به تاخیز بیاندازد.

انتخابات ۹۷

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان: نیمی از رأی دهنده‌گان هویت جعلی دارند

پس از آنکه روز شنبه ائتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی که بر آن ستیکر نیز نصب شده بود پرده برداشت حالا روز چهارشنبه ریس‌جمهور بر اساسی حکمی دستور بررسی چگونگی آن را داده است.

Thumbnail

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌گوید بیش از نیمی از رأی دهنده‌گان انتخابات پیش رو هویت جعلی دارند.

در همین حال بر اساس حکم ریس‌جمهور  روز چهارشنبه هیاتی برای بررسی چگونگی جعل شناسنامه‌ها مؤظف شد.

این تصمیم پش از آن گرفته شد که در آغاز هفته جاری ائتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی پرده برداشته بود.

ائتلاف بزرگ افغانستان می‌گوید بیش از نیمی از رأی دهنده‌گان انتخابات پیش رو هویت جعلی دارند.

در همین حال بر اساس حکم ریس‌جمهور  روز چهارشنبه هیاتی برای بررسی چگونگی جعل شناسنامه‌ها مؤظف شد.

این تصمیم پش از آن گرفته شد که در آغاز هفته جاری ایتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی پرده برداشته بود.

پس از آنکه روز شنبه ائتلاف بزرگ افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی که بر آن ستیکر نیز نصب شده بود پرده برداشت حالا روز چهارشنبه ریس‌جمهور بر اساسی حکمی دستور بررسی چگونگی آن را داده است.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی  گفت:«رییس‌جمهور بیست روزبه این هیئت زمان تعیین کرده است تا این موضوع را بررسی کنند.»

اما ظاهرا این کار ریس‌جمهور برای ائتلاف بزرگ افغانستان قابل قبول نیست.

این ایتلاف می گوید نیمی از رای دهندگان انتخابات پیش رو هویت شان جعلی است.

نور رحمن اخلاقی عضو ائتلاف ملی گفت:«جامعه جهانی باید موقف اش را دراین باره روشن سازد، تازمانی که سیستم  انتخابات با شیوه بایومتریک انجام نشود، این انتخابات شفافیت نخواهند داشت.»

کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این ادعا  ایتلاف می‌گوید کمیته‌یی را برگزیده است تا پس از این شناسنامه‌های جعلی را از اصلی جدا سازند.

حفیظ الله هاشمی دبیر کمسیون مستقل انتخابات گفت:« پس از این شناسنامه های جعلی را از دیتابیس این کمیسیون خارج خواهد کرد.»

با اینکه هنوز به انتخابات پارلمانی چهل وپنج روز مانده است تا هنوز این روند تحت تاثیر انتقادهای بسیاری قرار گرفته است که به باور آگاهان شاید زمان انتخابات را به تاخیز بیاندازد.

هم‌رسانی کنید