تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

تلاش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی

اتحادیه اروپا می خواهد که از آمدن غیرقانونی پناه جویان بیشتر به کشورهای عضو این اتحادیه جلوگیری کند.

کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده است که برای این کار، باید بر شمار نیروهای مرزی اروپا ده هزار تن دیگر افزوده شود.

این کمیسیون تاکید می ورزد که مهاجران غیرقانونی باید به کشورهای شان باز گردند.

در همین حال، کمیسیون اروپایی می گوید که بریتانیا با برآمدن از اتحادیه اروپا نمی‌تواند از امتیازهای این اتحادیه برخوردار شود.

یاد کلود یانکر، رییس کمیسیون اروپایی که از مهمترین بخش های اتحادیه اروپا است می گوید که این اتحادیه می‌خواهد امنیت مرزهای بیرونی این اتحادیه را افزایش دهد.

این کمیسیون می گوید که مرزهای داخلی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کاملن برداشته شوند؛ اما مرزهای بیرونی آن بیشتر محافظت شوند.

او گفت: «ما پیشنهاد می کنیم که بر شمار نیروهای مرزی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰، ده هزار تن دیگر افزوده شود. ما پیشنهاد می کنیم که نهاد پناه جویان اروپا نیز گسترش یابد؛ زیرا آنان در کار رسیدگی به پرونده های مهاجران به حمایت نیاز دارند. ما پیشنهاد می کنیم که مهاجران غیر قانونی به کشورهای شان بازگردند.»

این مقام بلند پایه اروپا می افزاید که اتحادیه اروپا خواهان روابط نزدیک امنیتی با بریتانیا است؛ اما این کشور پس از بیرون شدن از اتحادیه اروپا نمی تواند که از امتیازهای این اتحادیه بهره مند شود.

رییس کمیسیون اروپایی افزود: «ما از حکومت بریتانیا خواستیم درک کند که کشوری که از این اتحادیه بیرون می شود، نمی تواند امتیازهای اعضای آن را داشته باشد. اگر شما این اتحادیه را ترک کنید، بخشی از بازار واحد اروپا نخواهید بود.»

قرار است که بریتانیا در سال ۲۰۱۹میلادی از اتحادیه اروپا بیرون شود.

جهان

تلاش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی

یاد کلود یانکر، رییس کمیسیون اروپایی، می‌‌گوید که اتحادیه اروپا می‌خواهد امنیت مرزهای بیرونی‌اش را افزایش دهد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا می خواهد که از آمدن غیرقانونی پناه جویان بیشتر به کشورهای عضو این اتحادیه جلوگیری کند.

کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده است که برای این کار، باید بر شمار نیروهای مرزی اروپا ده هزار تن دیگر افزوده شود.

این کمیسیون تاکید می ورزد که مهاجران غیرقانونی باید به کشورهای شان باز گردند.

در همین حال، کمیسیون اروپایی می گوید که بریتانیا با برآمدن از اتحادیه اروپا نمی‌تواند از امتیازهای این اتحادیه برخوردار شود.

یاد کلود یانکر، رییس کمیسیون اروپایی که از مهمترین بخش های اتحادیه اروپا است می گوید که این اتحادیه می‌خواهد امنیت مرزهای بیرونی این اتحادیه را افزایش دهد.

این کمیسیون می گوید که مرزهای داخلی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کاملن برداشته شوند؛ اما مرزهای بیرونی آن بیشتر محافظت شوند.

او گفت: «ما پیشنهاد می کنیم که بر شمار نیروهای مرزی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰، ده هزار تن دیگر افزوده شود. ما پیشنهاد می کنیم که نهاد پناه جویان اروپا نیز گسترش یابد؛ زیرا آنان در کار رسیدگی به پرونده های مهاجران به حمایت نیاز دارند. ما پیشنهاد می کنیم که مهاجران غیر قانونی به کشورهای شان بازگردند.»

این مقام بلند پایه اروپا می افزاید که اتحادیه اروپا خواهان روابط نزدیک امنیتی با بریتانیا است؛ اما این کشور پس از بیرون شدن از اتحادیه اروپا نمی تواند که از امتیازهای این اتحادیه بهره مند شود.

رییس کمیسیون اروپایی افزود: «ما از حکومت بریتانیا خواستیم درک کند که کشوری که از این اتحادیه بیرون می شود، نمی تواند امتیازهای اعضای آن را داشته باشد. اگر شما این اتحادیه را ترک کنید، بخشی از بازار واحد اروپا نخواهید بود.»

قرار است که بریتانیا در سال ۲۰۱۹میلادی از اتحادیه اروپا بیرون شود.

هم‌رسانی کنید