تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشف سه گور گروهی در میرزا اولنگ در پی قتل عام از سوی هراس افگنان

گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

گزارشگران طلوع نیوز هنگام دیدار از این گورها می‌گویند که در این گورها بیشتر جسدهای غیر نظامیان و شماری از نیروهای خیزش مردمی  دیده میشوند. از یکی از این گورها جسدهای سه کودکی نیز بدست آمده اند، که سربریده شده اند.

تاکنون از این  گورهای گروهی ، چهل و دو جسد بیرون کشیده شده اند.

رضا یکی از باشنده‌گان میرزا اولنگ است که پس ازده روز به زادگاه اش آمده است وبه دنبال پیدا کردن پدرش است، اما تنها بوت او را می‌آید.

رضا باشنده دره میرزا اولنگ گفته است:"این بوت پدرم است.او دیگر نیست وکشته شده است."

پدر وی با بیست ودو تن دیگر درگوشه‌یی از یک تپه دریک گور گروهی زیر خاک شده اند.

اسد الله باشنده دیگر میرزا اولنگ است که بیرون کشیدن پسرش را از زیر خاک می بیند. پسر او با مادر وخواهرش به روستای پدری اش آمده بود که طالبان وداعشیان به این منطقه حمله کردند.

اسد الله پدر قربانی گفت:"طالبان که این ها را گیر کردند مادرش برایش گفت که ما ازمرکز سرپل هستیم. ما درآن جا زنده گی می کنیم. یک چهاردانه گاو داریم اما طالبان برایش گفتند که اگر درسرپل هم باشید ویا ازاین جا ما پسرت را با خود می بریم."

رمضان نیز باشنده میرزا اولنگ است که هشت روز دراسارت داعشیان وطالبان به سرمی برد. او ازجنایت‌های وحشتناکی قصه می‌گوید.

رمضان عضو خیزش‌های مردمی گفته است:"همین گونه مردم را به طرف بالای دره بردند.ودربالای دره گفتند که ملاهای ما آن جا استند وبرای شما تبلیغ می کنند اما درآن جا بالای جر ایستاد کردند ویکه یکه با شلیک گلوله کشته ودر داخل جر جسدهای آنان را انداختند."

داعش به تازه‌گی مسؤلیت  کشتن پنجاه وچهار تن را درولایت سرپل پذیرفته است.

گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

افغانستان

کشف سه گور گروهی در میرزا اولنگ در پی قتل عام از سوی هراس افگنان

گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

Thumbnail

گزارشگران طلوع نیوز هنگام دیدار از این گورها می‌گویند که در این گورها بیشتر جسدهای غیر نظامیان و شماری از نیروهای خیزش مردمی  دیده میشوند. از یکی از این گورها جسدهای سه کودکی نیز بدست آمده اند، که سربریده شده اند.

تاکنون از این  گورهای گروهی ، چهل و دو جسد بیرون کشیده شده اند.

رضا یکی از باشنده‌گان میرزا اولنگ است که پس ازده روز به زادگاه اش آمده است وبه دنبال پیدا کردن پدرش است، اما تنها بوت او را می‌آید.

رضا باشنده دره میرزا اولنگ گفته است:"این بوت پدرم است.او دیگر نیست وکشته شده است."

پدر وی با بیست ودو تن دیگر درگوشه‌یی از یک تپه دریک گور گروهی زیر خاک شده اند.

اسد الله باشنده دیگر میرزا اولنگ است که بیرون کشیدن پسرش را از زیر خاک می بیند. پسر او با مادر وخواهرش به روستای پدری اش آمده بود که طالبان وداعشیان به این منطقه حمله کردند.

اسد الله پدر قربانی گفت:"طالبان که این ها را گیر کردند مادرش برایش گفت که ما ازمرکز سرپل هستیم. ما درآن جا زنده گی می کنیم. یک چهاردانه گاو داریم اما طالبان برایش گفتند که اگر درسرپل هم باشید ویا ازاین جا ما پسرت را با خود می بریم."

رمضان نیز باشنده میرزا اولنگ است که هشت روز دراسارت داعشیان وطالبان به سرمی برد. او ازجنایت‌های وحشتناکی قصه می‌گوید.

رمضان عضو خیزش‌های مردمی گفته است:"همین گونه مردم را به طرف بالای دره بردند.ودربالای دره گفتند که ملاهای ما آن جا استند وبرای شما تبلیغ می کنند اما درآن جا بالای جر ایستاد کردند ویکه یکه با شلیک گلوله کشته ودر داخل جر جسدهای آنان را انداختند."

داعش به تازه‌گی مسؤلیت  کشتن پنجاه وچهار تن را درولایت سرپل پذیرفته است.

گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

هم‌رسانی کنید