تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

تاکنون۷۶۰مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور بسته استند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شمار رأی‌دهنده‌گانی که تاکنون در سراسر کشور ثبت نام کرده اند، به ۴میلیون و ۹۳۷هزار تن رسیده است، اما هنوز هم ۵۱۵ مرکز ثبت نام‌ها بدلیل تهدیدهای و ۲۴۵مرکز دیگر بدلیل نرسیدن مواد انتخاباتی بسته استند.

سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در ولسوالی‌های خماب و قرقین در جوزجان، کوهستان در ولایت بدخشان، گیان و گومل در پکتیکا، مارجه در هلمند، دای چوپان در زابل و چهار ولسوالی فاریاب مواد انتخاباتی نرسیده اند: «مواد باید در وقت و زمانش می رسید، متأسفانه که طیاره ها در عملیات ها مصروف بودند. این مواد که باید از طریق هوا انتقال می شد، اما تأخیر صورت گرفت ولی موادی که به ولسوالی ها رسیده در آنجاها ثبت نام شدوع شده.»

قراراست مرحلۀ نخست ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکزهای ولایت‌ها در ۱۷ماه جوزا پایان یابد.

این مقام کمیسیون انتخابات، می‌افزاید که رأی زنی‌ها در بارۀ تمدید دوبارۀ این مرحله ادامه دارند: «کمیسیون ارزیابی های خود را شروع کرده؛ مسأله مالی و امنیتی آن مطرح است که با حکومت شریک ساخته شده اگر حل شود.»

با این همه، ۴۵۲ مرکز ثبت‌نام‌ها در بخش‌های قرار دارند که دولت بر آن بخش‌ها تسلط ندارد و باز نخواهند شد.

این میان، تاکنون در ولسوالی‌ها ولایت غزنی، روند ثبت نام‌ها آغاز نشده است.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات نگران شفافیت و تأمین امنیت این انتخابات استند.

صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخابات گفت: «بدون امنیت کامل یا حداقل امنیت نسبی در روز رأی گیری و هم چنان در ثبت نام رأی دهنده گان باور ما این است که یک انتخابات بسیار خوب و شفاف نخواهیم داشت.»

نثار حارث، عضو مجلس سنا در این افزود: «کمیسیون نتوانسته ابتکارات مشخصی را برای راه اندازی این انتخابات به وجود بیاورد و من باور ندارم که این انتخابات صد فیصد با شفافیت به پیش برورد.»

کمیسیون انتخابات، ۴۴۹۱ مرکز ثبت نام‌ها را در کشور تعیین کرده بود، اما تنها ۳۲۷۹ مرکز آن باز استند. قرار است انتخابات مجلس نمایندهگان و شوراهای ولسوالی‎ها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که با گذشت نزدیک به دوهفته از ارسال فهرست واجدان شرایط ریاست دبیرخانۀ این کمیسیون به حکومت، تاکنون حکومت کسی را انتخاب نکرده است.

پیش از این، حکومت گفته بود که باید کسانی دیگری نیز برای این کرسی معرفی شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید، اگر حکومت خواهان نام‌های بیشتری نامزدان این مقام است باید به گونۀ رسمی نامه‌یی به کمیسیون بفرستد.

اما، شماری از اعضای شورای ملی، می‌گویند که رییس جمهور می‌کوشد تا فرد دلخواه خودش را به ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بگمارد، اتهامی که حکومت آن را رد می‌کند.

انتخابات ۹۷

تاکنون۷۶۰مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور بسته استند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که نیروهای امنیتی، مواد حساس انتخاباتی را برای ۵۳ مرکز ثبت‌نام‌ها در یک هفتۀ گذشته از راه هوا به این مرکزها رسانیده‌ اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شمار رأی‌دهنده‌گانی که تاکنون در سراسر کشور ثبت نام کرده اند، به ۴میلیون و ۹۳۷هزار تن رسیده است، اما هنوز هم ۵۱۵ مرکز ثبت نام‌ها بدلیل تهدیدهای و ۲۴۵مرکز دیگر بدلیل نرسیدن مواد انتخاباتی بسته استند.

سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در ولسوالی‌های خماب و قرقین در جوزجان، کوهستان در ولایت بدخشان، گیان و گومل در پکتیکا، مارجه در هلمند، دای چوپان در زابل و چهار ولسوالی فاریاب مواد انتخاباتی نرسیده اند: «مواد باید در وقت و زمانش می رسید، متأسفانه که طیاره ها در عملیات ها مصروف بودند. این مواد که باید از طریق هوا انتقال می شد، اما تأخیر صورت گرفت ولی موادی که به ولسوالی ها رسیده در آنجاها ثبت نام شدوع شده.»

قراراست مرحلۀ نخست ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکزهای ولایت‌ها در ۱۷ماه جوزا پایان یابد.

این مقام کمیسیون انتخابات، می‌افزاید که رأی زنی‌ها در بارۀ تمدید دوبارۀ این مرحله ادامه دارند: «کمیسیون ارزیابی های خود را شروع کرده؛ مسأله مالی و امنیتی آن مطرح است که با حکومت شریک ساخته شده اگر حل شود.»

با این همه، ۴۵۲ مرکز ثبت‌نام‌ها در بخش‌های قرار دارند که دولت بر آن بخش‌ها تسلط ندارد و باز نخواهند شد.

این میان، تاکنون در ولسوالی‌ها ولایت غزنی، روند ثبت نام‌ها آغاز نشده است.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات نگران شفافیت و تأمین امنیت این انتخابات استند.

صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخابات گفت: «بدون امنیت کامل یا حداقل امنیت نسبی در روز رأی گیری و هم چنان در ثبت نام رأی دهنده گان باور ما این است که یک انتخابات بسیار خوب و شفاف نخواهیم داشت.»

نثار حارث، عضو مجلس سنا در این افزود: «کمیسیون نتوانسته ابتکارات مشخصی را برای راه اندازی این انتخابات به وجود بیاورد و من باور ندارم که این انتخابات صد فیصد با شفافیت به پیش برورد.»

کمیسیون انتخابات، ۴۴۹۱ مرکز ثبت نام‌ها را در کشور تعیین کرده بود، اما تنها ۳۲۷۹ مرکز آن باز استند. قرار است انتخابات مجلس نمایندهگان و شوراهای ولسوالی‎ها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که با گذشت نزدیک به دوهفته از ارسال فهرست واجدان شرایط ریاست دبیرخانۀ این کمیسیون به حکومت، تاکنون حکومت کسی را انتخاب نکرده است.

پیش از این، حکومت گفته بود که باید کسانی دیگری نیز برای این کرسی معرفی شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید، اگر حکومت خواهان نام‌های بیشتری نامزدان این مقام است باید به گونۀ رسمی نامه‌یی به کمیسیون بفرستد.

اما، شماری از اعضای شورای ملی، می‌گویند که رییس جمهور می‌کوشد تا فرد دلخواه خودش را به ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بگمارد، اتهامی که حکومت آن را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید