تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

دختران ربات ساز کشور از رقابت‌های جهانی در مکسیکو جایزه گرفتند

دختران ربات ساز افغانستان، بازهم از یک رقابت جهانی رباتیک در مکسیکو، با دست پُر به کشور برگشتند.

رُبات ساخته شده از سوی این گروه، توانست جایزۀ ایمنی این رقابت‌ها را از آن خود سازد.

رقابت‌های «نخستین المپیک رُباتیک در مکسیکو» ده روز پیش، میان ۱۷۵ کشور برگزار شدند و جایزه‌های آن به ۲۵ بخش تقسیم گردیده بودند.

لیدا عزیزی، یکی از اعضای این گروه، در بارۀ این رقابت‌ها می‌گوید: «ما توانستیم سیفتی ایوارد را به دست بیاریم، بین بیست و پنج ایوارد و بیست یک صد و هفتاد و پنج کشور.»   

دختران رُبات ساز افغانستان، می خواستند با شرکت در این رقابت های رُباتیک در مکسیکو، جایزۀ طراحی این رقابت‌ها را به دست آورند؛ اما رُبات آنان به گونۀ سالم به مکسیکو نرسید و این رویداد، مسیر کار آنان را تغییر داد.

سُمَیه فاروقی، عضو دیگر این گروه، ماجرا را چنین قصه می‌کند: «در گمرک نیویارک، رُبات ما را چک کردند و وقتی که مطمین شدند خطری ندارد، دوباره درست آن را بسته بندی نکرده بودند. آن را فرستادند به مکزیک و وقتی که آن جا رسیده بود، بعضی از وسایل مهم رُبات شکسته بود و بعضی از قسمت‌های آن گُم شده بود و این باعث شد که ما تا دو روزی که به مسابقات مانده بود، در همان دو روز، دوباره رُبات خود را بسازیم.»  

بیش از یک سال است که نام گروۀ دختران رُبات ساز افغانستان بر زبان‌ها جاری است -

گروهی که در این مدت، از هفت رقابت گوناگون جهانی، جایزه‌هایی را به دست آورده است و حتا در برخی از این رقابت‌ها، به رده‌های نخست راه یافته است.

دانش و فناوری

دختران ربات ساز کشور از رقابت‌های جهانی در مکسیکو جایزه گرفتند

نخستین دور رقابت‌های المپیک رباتیک که ده روز پیش در مکسیکو برگزار شده بودند، دختران ربات ساز افغانستان توانستند از میان ۱۷۵ کشور جهان، جایزه بگیرند.

تصویر بندانگشتی

دختران ربات ساز افغانستان، بازهم از یک رقابت جهانی رباتیک در مکسیکو، با دست پُر به کشور برگشتند.

رُبات ساخته شده از سوی این گروه، توانست جایزۀ ایمنی این رقابت‌ها را از آن خود سازد.

رقابت‌های «نخستین المپیک رُباتیک در مکسیکو» ده روز پیش، میان ۱۷۵ کشور برگزار شدند و جایزه‌های آن به ۲۵ بخش تقسیم گردیده بودند.

لیدا عزیزی، یکی از اعضای این گروه، در بارۀ این رقابت‌ها می‌گوید: «ما توانستیم سیفتی ایوارد را به دست بیاریم، بین بیست و پنج ایوارد و بیست یک صد و هفتاد و پنج کشور.»   

دختران رُبات ساز افغانستان، می خواستند با شرکت در این رقابت های رُباتیک در مکسیکو، جایزۀ طراحی این رقابت‌ها را به دست آورند؛ اما رُبات آنان به گونۀ سالم به مکسیکو نرسید و این رویداد، مسیر کار آنان را تغییر داد.

سُمَیه فاروقی، عضو دیگر این گروه، ماجرا را چنین قصه می‌کند: «در گمرک نیویارک، رُبات ما را چک کردند و وقتی که مطمین شدند خطری ندارد، دوباره درست آن را بسته بندی نکرده بودند. آن را فرستادند به مکزیک و وقتی که آن جا رسیده بود، بعضی از وسایل مهم رُبات شکسته بود و بعضی از قسمت‌های آن گُم شده بود و این باعث شد که ما تا دو روزی که به مسابقات مانده بود، در همان دو روز، دوباره رُبات خود را بسازیم.»  

بیش از یک سال است که نام گروۀ دختران رُبات ساز افغانستان بر زبان‌ها جاری است -

گروهی که در این مدت، از هفت رقابت گوناگون جهانی، جایزه‌هایی را به دست آورده است و حتا در برخی از این رقابت‌ها، به رده‌های نخست راه یافته است.

هم‌رسانی کنید