تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

برگزاری رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل

رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل، امروز آغاز شدند.

در این رقابت‌ها نزدیک به  ۶۰ ورزشکار از سراسر باشگاه‌های سنوکر شهر کابل برای ده روز با هم رقابت خواهند کرد.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی سنوکر کشور گفته شده است.

محبوب دارابی، رییس فدراسیون سنوکر در این باره گفت: «هدف ما از برگزاری این رقابت‌ها این است که ما بتوانیم چهره‌های تازه و جوان را به تیم ملی دعوت کنیم تا بتوانیم از میدان‌های جهانی افتخارات بدست بیاوریم.»

قرار است در پایان این رقابت‌ها ۱۶چهرۀ برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای بدست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با ۱۶چهره از ولایت‎‌های کشور با هم رقابت کنند.

ورزش

برگزاری رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل

قرار است در پایان این رقابت‌ها ۱۶چهرۀ برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای بدست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با ۱۶چهره از ولایت‎‌های کشور با هم رقابت کنند.

تصویر بندانگشتی

رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل، امروز آغاز شدند.

در این رقابت‌ها نزدیک به  ۶۰ ورزشکار از سراسر باشگاه‌های سنوکر شهر کابل برای ده روز با هم رقابت خواهند کرد.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی سنوکر کشور گفته شده است.

محبوب دارابی، رییس فدراسیون سنوکر در این باره گفت: «هدف ما از برگزاری این رقابت‌ها این است که ما بتوانیم چهره‌های تازه و جوان را به تیم ملی دعوت کنیم تا بتوانیم از میدان‌های جهانی افتخارات بدست بیاوریم.»

قرار است در پایان این رقابت‌ها ۱۶چهرۀ برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای بدست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با ۱۶چهره از ولایت‎‌های کشور با هم رقابت کنند.

هم‌رسانی کنید