تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا تمامی کمک‌هایش را به آواره‌گان فلسطین قطع کرد

ایالات متحده امریکا، بیش از دوصد میلیون دالر از کمک‌هایش را به دفتر سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی‌که صدها مکتب را در فلسطین اداره می‌کند قطع کرده است.

ایالات متحده امریکا این خبر را دیشب اعلام کرد و گفت این کشور، کار دفتر سازمان ملل را در فلسطین معیوب می‌داند و پس از این کمک‌هایش را در جای دیگری به مصرف خواهد رسانید.

فلسطین با انتقاد از این کار، می‌گوید که ایالات متحده به علت دوستی با اسرائیل این کمک‌ها را قطع کرده است.

واصل ابو یوسف، عضو کمیتۀ اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: «ایالات متحده امریکا و ادارۀ رییس جمهور ترمپ بر مردم فلسطین فشار می‌آورند. بربنیاد سیاست‌های آنان و آن چه که معامله قرن نام گرفته است، ما انتظار تصمیم قطع کمک‌ها را به شمول دوصد میلیون دالر آخری داشتیم.»

دفتر سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در سال ۱۹۴۸میلادی و برای کمک به ۷۰۰ هزار فلسطینی که از سوی اسرائیلیان آواره شده بودند ایجاد شد و اکنون نیز به صدها هزار فلسطینی کمک می کند.

جهان

امریکا تمامی کمک‌هایش را به آواره‌گان فلسطین قطع کرد

دفتر سازمان ملل متحد برای آواره‌گان فلسطینی می‌گوید که شاید مکتب‌هایی که وابسته به این کمک‌ها بودند تا اخیر سال نتوانند به فعالیت های شان ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا، بیش از دوصد میلیون دالر از کمک‌هایش را به دفتر سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی‌که صدها مکتب را در فلسطین اداره می‌کند قطع کرده است.

ایالات متحده امریکا این خبر را دیشب اعلام کرد و گفت این کشور، کار دفتر سازمان ملل را در فلسطین معیوب می‌داند و پس از این کمک‌هایش را در جای دیگری به مصرف خواهد رسانید.

فلسطین با انتقاد از این کار، می‌گوید که ایالات متحده به علت دوستی با اسرائیل این کمک‌ها را قطع کرده است.

واصل ابو یوسف، عضو کمیتۀ اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: «ایالات متحده امریکا و ادارۀ رییس جمهور ترمپ بر مردم فلسطین فشار می‌آورند. بربنیاد سیاست‌های آنان و آن چه که معامله قرن نام گرفته است، ما انتظار تصمیم قطع کمک‌ها را به شمول دوصد میلیون دالر آخری داشتیم.»

دفتر سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در سال ۱۹۴۸میلادی و برای کمک به ۷۰۰ هزار فلسطینی که از سوی اسرائیلیان آواره شده بودند ایجاد شد و اکنون نیز به صدها هزار فلسطینی کمک می کند.

هم‌رسانی کنید