تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقاد تند نماینده‎گان از معرفی نشدن نامزدوزیران به مجلس

نزدیک به یک هزار و یک صد روز از نخستین وعدۀ رییس جمهور برای تکمیل کابینه حکومت می گذرد، اما هم اکنون نیمی از کابینه از سوی سرپرستان اداره می شود.

رییس مجلس نماینده‎گان از بهر آنچه که بی اعتنایی حکومت در قبال تکمیل شدن کابینه می داند، به شدت انتقاد می کند و حکومت وحدت ملی را غیرقانونی می خواند.

این در حالی است که رییس جمهوری غنی پس از ادای مراسم سوگند اعلام کرد که در درازای ۴۵ روز کابینۀ حکومت را معرفی خواهد کرد، اما اکنون که سه سال و سه ماه از این وعده می گذرد، هنوز هم نیمی از کابینه توسط سرپرستان اداره  می شود.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان در این باره می گوید: «امروزهم اگر صدای ما را رهبران حکومت می شنوند باید اعتماد مردم را با خود داشته باشند حکومت باید قانونمند شوند بیشتر از این این روند را به تعویق نیاندازند.»

هرچند سران حکومت از آغاز کار تا اکنون ده ها بار وعده سپرده است که کابینه را تکمیل خواهد کرد، اما تاهنوز این وعده ها عملی نشده اند. اینک، یک بار دیگر دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید دارد که نامزدوزیران تازه به زودی به مجلس معرفی خواهند شد.

وی می افزاید: «وزارت خانه های که وزیرندارند بحث در بارۀ آن ها نهایی شده است و به زودی نامزدوزیران به مجلس نماینده گان برای گرفتن رأی معرفی می شوند.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان در حالی که بر آوردن فشار بر حکومت به منظور معرفی نامزدوزیران تأکید می کنند، اما می گویند که حکومت با این کارش به مجلس نماینده گان بی حرمتی می کند.

فوزیه کوفی اظهار داشت: «تمام این برنامه ها از بیرون برنامه ریزی می شود، تا پارلمان را در ذهنیت ها چنان کوبیده شود که رییس جمهور حتا همین مرجع نظارتی را از سرراه خود دور کند.»

هم اکنون وزارت های امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، تحصیلات عالی، معارف، ترانستپورت، کار وامور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، معادن و پترولیم، اقتصاد، زراعت، احیا وانکشاف دهات وزیر ندارند و توسط سرپرستان اداره می شوند.

افغانستان

انتقاد تند نماینده‎گان از معرفی نشدن نامزدوزیران به مجلس

نزدیک به یک هزار و یک صد روز از نخستین وعدۀ رییس جمهور برای تکمیل کابینه حکومت می گذرد، اما هم اکنون نیمی از کابینه از سوی سرپرستان اداره می شود.

Thumbnail

رییس مجلس نماینده‎گان از بهر آنچه که بی اعتنایی حکومت در قبال تکمیل شدن کابینه می داند، به شدت انتقاد می کند و حکومت وحدت ملی را غیرقانونی می خواند.

این در حالی است که رییس جمهوری غنی پس از ادای مراسم سوگند اعلام کرد که در درازای ۴۵ روز کابینۀ حکومت را معرفی خواهد کرد، اما اکنون که سه سال و سه ماه از این وعده می گذرد، هنوز هم نیمی از کابینه توسط سرپرستان اداره  می شود.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان در این باره می گوید: «امروزهم اگر صدای ما را رهبران حکومت می شنوند باید اعتماد مردم را با خود داشته باشند حکومت باید قانونمند شوند بیشتر از این این روند را به تعویق نیاندازند.»

هرچند سران حکومت از آغاز کار تا اکنون ده ها بار وعده سپرده است که کابینه را تکمیل خواهد کرد، اما تاهنوز این وعده ها عملی نشده اند. اینک، یک بار دیگر دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید دارد که نامزدوزیران تازه به زودی به مجلس معرفی خواهند شد.

وی می افزاید: «وزارت خانه های که وزیرندارند بحث در بارۀ آن ها نهایی شده است و به زودی نامزدوزیران به مجلس نماینده گان برای گرفتن رأی معرفی می شوند.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان در حالی که بر آوردن فشار بر حکومت به منظور معرفی نامزدوزیران تأکید می کنند، اما می گویند که حکومت با این کارش به مجلس نماینده گان بی حرمتی می کند.

فوزیه کوفی اظهار داشت: «تمام این برنامه ها از بیرون برنامه ریزی می شود، تا پارلمان را در ذهنیت ها چنان کوبیده شود که رییس جمهور حتا همین مرجع نظارتی را از سرراه خود دور کند.»

هم اکنون وزارت های امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، تحصیلات عالی، معارف، ترانستپورت، کار وامور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، معادن و پترولیم، اقتصاد، زراعت، احیا وانکشاف دهات وزیر ندارند و توسط سرپرستان اداره می شوند.

هم‌رسانی کنید