تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بیرون شدن نیروهای دولتی از حالت دفاعی در برابر شورشیان

رییس جمهور غنی می گوید که از چند روز بدین سو، نیروهای دولتی از حالت دفاعی بیرون شده اند و تهاجمی عمل می کنند.

به گفته رییس جمهور، افزایش حمله ها بر غیرنظامیان، حکومت را به گرفتن این تصمیم واداشته است.

آقای غنی گفت: «ما مجبوریم و توان این را هم داریم که به خاطر این اعمال دشمن، از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برویم.»

در همین حال، باشنده گان غزنی انتقاد می کنند که نیروهای دولتی در این شهر، به جای تأمین امنیت مردم، مراکز خودشان را نگه می دارند.

چنان که به گفته آنان، فرماندهی پولیس این ولایت، راه های چند بازار تجارتی را در اطراف این فرماندهی، با گذاشتن دیواره های سمنتی بسته است.     

به روز سه شنبه، مراسم فاتحه یی، برای قربانیان جنگ های اخیر در غزنی برگذار شد، جنگ هایی که دست به دست شدن بخش هایی از این شهر را میان نیروهای دولتی و طالبان نیز به دنبال داشتند.

در بیرون مسجدی که برگذاری این مراسم را گواه بود، مردی که عکس یک جوان را به دست دارد، می گوید که دو سال پیش، با خانواده اش از هرات به غزنی کوچیده است و برادرش را در این جنگ ها از دست داده است.

زال محمد که با برادرش در  غزنی آهنگری می کردند، می افزاید: «روز دوم جنگ که روز شنبه بود، برادرم از خانه بیرون رفت و شهید شد.»

با گذشت بیش از یک ماه از نبردهای غزنی، باشنده گان این ولایت بدین باورند که هنوز هم اوضاع در این شهر، عادی نشده است. چنان که شماری از بازرگانان و دکان داران، از آنچه که بستن برخی از جاده ها با دیواره های سمنتی گفته می شود، انتقاد دارند و می گویند که این وضع، کار و بارهای شان را به رکود کشانیده است.

لطیف امیری، مرد جوانی که در غزنی موبایل فروشی دارد در این باره می گوید: «حالتی حکم فرماست که ما خود ما به دکان خود آمده نمی توانیم، وقتی هم که میاییم باید از موانع بسیاری گذشته بیایم، مشتری که باید فضایی آرام را در اختیار داشته باشد که بیاید و خرید کند.»

خیال محمد، یکی از دکان داران غزنی، نیز از این وضع شکایت می کند: «فروشات ما از صد فیصد به ده فیصد رسیده است. هیچ فروشات ما نداریم و همین حالا هم تاریخ بیشتر مال های ما گذشته است.»

در همین حال عبدالفتاح، مالک یکی از بازارهای غزنی هم از روبرو بودن سرمایه گذاران این ولایت با مشکلات مالی یاد حکایت دارد: «پیش دکان داران ما ایستاد می شود که کرایه های ما که از یک سال دو سال هم حتا مانده اند، حداقل یک روزش را یا یک ماهش را که بدهید، می گویند که صد روپیه فعلاً در خانه خود نداریم که گاز بخریم.»

مقام های محلی در غزنی، برخی از تهدیدهای امنیتی را در شهر غزنی، از علت های اصلی بروز این مشکلات می دانند.

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی در این باره می گوید: «ما به خاطر جلوگیری از حوادث که بازهم زیان سنگینی را به تاجران نرساند، راه هایی را که منتهی می شوند به تأسیسات دولتی، آن ها را مسدود کردیم. می فهمیم که مردم متضرر می شوند.»

...و اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره، پاسخی دگر دارد: «هیچ نوع ممانعت برای دکان داران محترم و تاجران در شهر غزنی وجود ندارد. نیروهای امنیتی و پولیس در آن جا همواره در خدمت شان قرار دارند.»

پیش از این، باشنده گان غزنی انتقاد کرده اند که وعده هایی که حکومت از بهر بازسازی بخش های ویران شده در جنگ به آنان داده بود، تاکنون عملی نشده اند.

طالبان پس از نیمه شب هژدهم اسد از چند سو بر شهر غزنی حمله کردند و تا پیش از چاشت فردای آن شب، اداره بخش هایی از این شهر را به دست گرفتند.

افغانستان

بیرون شدن نیروهای دولتی از حالت دفاعی در برابر شورشیان

رییس جمهور غنی می‌گوید که افزایش حمله ها بر غیرنظامیان حکومت را واداشته است تا نیروهای دولتی را از حالت دفاعی به حالت تهاجمی درآورد.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور غنی می گوید که از چند روز بدین سو، نیروهای دولتی از حالت دفاعی بیرون شده اند و تهاجمی عمل می کنند.

به گفته رییس جمهور، افزایش حمله ها بر غیرنظامیان، حکومت را به گرفتن این تصمیم واداشته است.

آقای غنی گفت: «ما مجبوریم و توان این را هم داریم که به خاطر این اعمال دشمن، از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برویم.»

در همین حال، باشنده گان غزنی انتقاد می کنند که نیروهای دولتی در این شهر، به جای تأمین امنیت مردم، مراکز خودشان را نگه می دارند.

چنان که به گفته آنان، فرماندهی پولیس این ولایت، راه های چند بازار تجارتی را در اطراف این فرماندهی، با گذاشتن دیواره های سمنتی بسته است.     

به روز سه شنبه، مراسم فاتحه یی، برای قربانیان جنگ های اخیر در غزنی برگذار شد، جنگ هایی که دست به دست شدن بخش هایی از این شهر را میان نیروهای دولتی و طالبان نیز به دنبال داشتند.

در بیرون مسجدی که برگذاری این مراسم را گواه بود، مردی که عکس یک جوان را به دست دارد، می گوید که دو سال پیش، با خانواده اش از هرات به غزنی کوچیده است و برادرش را در این جنگ ها از دست داده است.

زال محمد که با برادرش در  غزنی آهنگری می کردند، می افزاید: «روز دوم جنگ که روز شنبه بود، برادرم از خانه بیرون رفت و شهید شد.»

با گذشت بیش از یک ماه از نبردهای غزنی، باشنده گان این ولایت بدین باورند که هنوز هم اوضاع در این شهر، عادی نشده است. چنان که شماری از بازرگانان و دکان داران، از آنچه که بستن برخی از جاده ها با دیواره های سمنتی گفته می شود، انتقاد دارند و می گویند که این وضع، کار و بارهای شان را به رکود کشانیده است.

لطیف امیری، مرد جوانی که در غزنی موبایل فروشی دارد در این باره می گوید: «حالتی حکم فرماست که ما خود ما به دکان خود آمده نمی توانیم، وقتی هم که میاییم باید از موانع بسیاری گذشته بیایم، مشتری که باید فضایی آرام را در اختیار داشته باشد که بیاید و خرید کند.»

خیال محمد، یکی از دکان داران غزنی، نیز از این وضع شکایت می کند: «فروشات ما از صد فیصد به ده فیصد رسیده است. هیچ فروشات ما نداریم و همین حالا هم تاریخ بیشتر مال های ما گذشته است.»

در همین حال عبدالفتاح، مالک یکی از بازارهای غزنی هم از روبرو بودن سرمایه گذاران این ولایت با مشکلات مالی یاد حکایت دارد: «پیش دکان داران ما ایستاد می شود که کرایه های ما که از یک سال دو سال هم حتا مانده اند، حداقل یک روزش را یا یک ماهش را که بدهید، می گویند که صد روپیه فعلاً در خانه خود نداریم که گاز بخریم.»

مقام های محلی در غزنی، برخی از تهدیدهای امنیتی را در شهر غزنی، از علت های اصلی بروز این مشکلات می دانند.

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی در این باره می گوید: «ما به خاطر جلوگیری از حوادث که بازهم زیان سنگینی را به تاجران نرساند، راه هایی را که منتهی می شوند به تأسیسات دولتی، آن ها را مسدود کردیم. می فهمیم که مردم متضرر می شوند.»

...و اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره، پاسخی دگر دارد: «هیچ نوع ممانعت برای دکان داران محترم و تاجران در شهر غزنی وجود ندارد. نیروهای امنیتی و پولیس در آن جا همواره در خدمت شان قرار دارند.»

پیش از این، باشنده گان غزنی انتقاد کرده اند که وعده هایی که حکومت از بهر بازسازی بخش های ویران شده در جنگ به آنان داده بود، تاکنون عملی نشده اند.

طالبان پس از نیمه شب هژدهم اسد از چند سو بر شهر غزنی حمله کردند و تا پیش از چاشت فردای آن شب، اداره بخش هایی از این شهر را به دست گرفتند.

هم‌رسانی کنید