تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بیش از ۹ تُن مواد مخدر در کابل به آتش کشیده شد

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت:"مواد مخدر ریشه در نا امنی، فساد و بی ثباتی داشته و منبع اصلی تروریزم ملی و بین المللی محسوب میگردد."

این بست‌های مواد مخدر، در یک سال اخیر، در عملیات‌هایی، به دست نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاده بودند.

وزارت امور داخله می‌گوید که مجرمان وابسته به این مواد، مجازات شده اند و از این میان، شماری از آنان، به بیست سال زندان محکوم شده اند.       

بیشتر این بسته‌های مواد مخدر، در عملیات هایی در پایتخت، به دست نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاده بودند.

ویس احمد برمک - وزیر امور داخله گفته است:"یک تیم بسیار خوب ، بسیار موثر ومشترک اینجا کار میکنند و ای میتانه یک نمونه به بخش های دگه ام  همکاری های مشترک بین وزارت داخله و لوی سارنوالی افغانستان باشه." 

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت:"مواد مخدر ریشه در نا امنی، فساد و بی ثباتی داشته و منبع اصلی تروریزم ملی و بین المللی محسوب میگردد."

وزارت امور داخله می‌گوید که در پیوند با این قاچاق مواد مخدر، بیش از پنج صد و پنجاه تن بازداشت شده اند که از این میان، بیست و چهار تن شان بانوان بوده اند.

افغانستان

بیش از ۹ تُن مواد مخدر در کابل به آتش کشیده شد

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت:"مواد مخدر ریشه در نا امنی، فساد و بی ثباتی داشته و منبع اصلی تروریزم ملی و بین المللی محسوب میگردد."

Thumbnail

این بست‌های مواد مخدر، در یک سال اخیر، در عملیات‌هایی، به دست نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاده بودند.

وزارت امور داخله می‌گوید که مجرمان وابسته به این مواد، مجازات شده اند و از این میان، شماری از آنان، به بیست سال زندان محکوم شده اند.       

بیشتر این بسته‌های مواد مخدر، در عملیات هایی در پایتخت، به دست نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاده بودند.

ویس احمد برمک - وزیر امور داخله گفته است:"یک تیم بسیار خوب ، بسیار موثر ومشترک اینجا کار میکنند و ای میتانه یک نمونه به بخش های دگه ام  همکاری های مشترک بین وزارت داخله و لوی سارنوالی افغانستان باشه." 

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت:"مواد مخدر ریشه در نا امنی، فساد و بی ثباتی داشته و منبع اصلی تروریزم ملی و بین المللی محسوب میگردد."

وزارت امور داخله می‌گوید که در پیوند با این قاچاق مواد مخدر، بیش از پنج صد و پنجاه تن بازداشت شده اند که از این میان، بیست و چهار تن شان بانوان بوده اند.

هم‌رسانی کنید