تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

"شیرین گل پرسوز" بازی‌گر پرآوازۀ کشور برای درمان به هرات آمده‌است

حمیده عبدالله، بازی گر پرآوازۀ کشور مشهور به "شیرین گل پرسوز" از سویدن به افغانستان برگشته است و در یک شفاخانه در ولایت هرات، عملیات جراحی پیوند گرده را سپری کرده است.

این بازی‌گر تیاتر و سینمای کشور که در بستر شفاخانه است، می‌گوید در اروپا امکانات درمان را نداشت و به همین دلیل به افغانستان آمده است و خرسند است که در کشورخودش درمان می‌شود.

این بازی‌گر شناخته شدۀ کشور، سال‌ها با بازیگری و حضور در برنامه‌های تلویزیونی، تیاتر و سینما، به لبان شهروندان کشور خنده می‌‎آورد.

در دهه ۷۰ هجری شمسی در افغانستان، حمیده عبدالله در فلم «شیرین گل و شیرآقا»، نقش شیرین گل را بازی کرد.

او پس از بازی در این فلم، سر زبان‌ها افتاد.

حمیده عبدالله، اکنون ۶۵ سال دارد و از بیست سال بدینسو در سویدن زنده‌گی می‌کند: «من همان هنرمندی بودم که روزها و شب‌ها در خانه‌های شما بودم؛ شما ویدیوها و فلم‌های مرا می‌دیدید و لبخند به لبان تان می‌آمد. خداوند همیشه لبخند را به لبان تان بیاورد. اکنون در گوشۀ وطن خود عملیات شدم.»

این بازی‌گر محبوب کشور می‌افزاید که سال‌ها می‌شد بیماری گرده داشت، اما اکنون پس از سپری کردن عملیات در هرات، دوباره صحتمند شده است: «من حیران ماندم که خارج دریای طبابت است، اما بسیاری‌ها از خارج به افغانستان می‎آیند و صحت مند می‌شوند؛ هزاران بار به وطن خود افتخار می‌کنیم.»

شمار دیگری از بیمارانی که برای پیوند گرده از اروپا به هرات آمده اند، از روند روبه توسعۀ پزشکی در کشور خشنود استند و بر پشتیبانی از پزشکان و روند درمان در داخل افغانستان تأکید می‌ورزند.

دوسال پیش، نخستین عملیات جراچی پیوند گرده در درکشور در یک شفاخانه در هرات انجام شد.

پزشکان در هرات، می‌گویند که تجهزات لازم را دارند.

فرید اعجاز، متخصص عملیات گرده است. او در این باره گفت: «بیشتر از ده جراح جوان دیگر را تحت آموزش داریم که در آیندۀ نزدیک، چندین مرکز دیگر در کشور گشایش میابد و این جوانان به کار استخدام خواهد شد.»

بسیاری‌ها به این باوراند که روند رو به توسعۀ پزشکی در هرات، سبب خواهد شد که سالانه هزاران بیمار از کشورهای بیرونی و ولایت های دیگر کشور برای درمان به هرات بیایند و این روند بر درآمدهای ولایت هرات افزایش خواهد آورد.

فرهنگ و هنر

"شیرین گل پرسوز" بازی‌گر پرآوازۀ کشور برای درمان به هرات آمده‌است

این بازی‌گر تیاتر و سینمای کشور که در بستر شفاخانه است، می‌گوید در اروپا امکانات درمان را نداشت و به همین دلیل به افغانستان آمده است.

تصویر بندانگشتی

حمیده عبدالله، بازی گر پرآوازۀ کشور مشهور به "شیرین گل پرسوز" از سویدن به افغانستان برگشته است و در یک شفاخانه در ولایت هرات، عملیات جراحی پیوند گرده را سپری کرده است.

این بازی‌گر تیاتر و سینمای کشور که در بستر شفاخانه است، می‌گوید در اروپا امکانات درمان را نداشت و به همین دلیل به افغانستان آمده است و خرسند است که در کشورخودش درمان می‌شود.

این بازی‌گر شناخته شدۀ کشور، سال‌ها با بازیگری و حضور در برنامه‌های تلویزیونی، تیاتر و سینما، به لبان شهروندان کشور خنده می‌‎آورد.

در دهه ۷۰ هجری شمسی در افغانستان، حمیده عبدالله در فلم «شیرین گل و شیرآقا»، نقش شیرین گل را بازی کرد.

او پس از بازی در این فلم، سر زبان‌ها افتاد.

حمیده عبدالله، اکنون ۶۵ سال دارد و از بیست سال بدینسو در سویدن زنده‌گی می‌کند: «من همان هنرمندی بودم که روزها و شب‌ها در خانه‌های شما بودم؛ شما ویدیوها و فلم‌های مرا می‌دیدید و لبخند به لبان تان می‌آمد. خداوند همیشه لبخند را به لبان تان بیاورد. اکنون در گوشۀ وطن خود عملیات شدم.»

این بازی‌گر محبوب کشور می‌افزاید که سال‌ها می‌شد بیماری گرده داشت، اما اکنون پس از سپری کردن عملیات در هرات، دوباره صحتمند شده است: «من حیران ماندم که خارج دریای طبابت است، اما بسیاری‌ها از خارج به افغانستان می‎آیند و صحت مند می‌شوند؛ هزاران بار به وطن خود افتخار می‌کنیم.»

شمار دیگری از بیمارانی که برای پیوند گرده از اروپا به هرات آمده اند، از روند روبه توسعۀ پزشکی در کشور خشنود استند و بر پشتیبانی از پزشکان و روند درمان در داخل افغانستان تأکید می‌ورزند.

دوسال پیش، نخستین عملیات جراچی پیوند گرده در درکشور در یک شفاخانه در هرات انجام شد.

پزشکان در هرات، می‌گویند که تجهزات لازم را دارند.

فرید اعجاز، متخصص عملیات گرده است. او در این باره گفت: «بیشتر از ده جراح جوان دیگر را تحت آموزش داریم که در آیندۀ نزدیک، چندین مرکز دیگر در کشور گشایش میابد و این جوانان به کار استخدام خواهد شد.»

بسیاری‌ها به این باوراند که روند رو به توسعۀ پزشکی در هرات، سبب خواهد شد که سالانه هزاران بیمار از کشورهای بیرونی و ولایت های دیگر کشور برای درمان به هرات بیایند و این روند بر درآمدهای ولایت هرات افزایش خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید