تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

طرح بازنشسته شدن دوهزار جنرال و افسر بلند پایه نهایی شده‎است

در نخستین گام، طرح بازنشستگی در وزارت دفاع ملی عملی می شود و قرار است دوهزار جنرال، دگروال وافسر بلند پایه نیروهای امنیتی و دفاعی باز نشسته شوند.

وزارت دفاع ملی می گوید که قرار است دوهزار جنرال و افسر بلند پایه نهادهای امنیتی تا دوسال دیگر باز نشسته شوند.

این وزارت می گوید که  طرح بازنشستگی جنرالان و دگروالان نهایی شده و از دهم جدی سال روان، این روند آغاز خواهد شد.

دولت وزیری، سخنگوی این وزارت می گوید این طرح در سه مرحله تا دوسال دیگر به گونۀ کامل عملی می شود و نیز سن بازنشستگی برای سترجنرالان، شصت و دوسال تعیین شده است.

آقای وزیری در این باره گفت: «در گروپ اول، کسانی که در احتیاط استند و یا بست شان بسیار پایین است تقاعد خواهد کرد، در مرحله دوم کسانی که سن شان بسیار بلند استند تقاعد خواهند کرد و در مرحله سوم، این روند کاملأ تطبیق می شود و کدام تأثیر بر ارتش نمی گذارد.»

این روند جنرالان و افسران بلند پایۀ وزارت داخله را نیز شامل می شود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله می گوید که این روند آغاز این روند از ارتش خواهد بود.

وی افزود: «هنوز فرصت را برای رشد جوانان و این شماری از افسران جوان بتوانند در بست های بلند تری مقرر شوند مساعد می سازند.»

بربنیاد این طرح، هفتاد درصد از جنرالان کشور بازنشسته خواهند شد.

دراین طرح، برای سترجنرالان شصت و دو سال، دگرجنرالان شصت سال، تورن جنرال پنجاه وهشت سال، برید جنرال پنجاه و شش سال و دگروال پنجاه و چهار سال سن بازنشستگی تعیین شده است.

به باور نظامیان پیشین، باز نشسته شدن جنرالان کهنه کار و باتجربه می تواند تغییرات جدی را در صفوف نیروهای امنیتی و نیز در میدان های جنگ ایجاد کند.

مختار محسن، نظامی پیشین می گوید: «آن جنرالان که از ساحه ملکی آمده اند تجارب نظامی را ندارند، آن ها باید به تقاعد سوق شوند، زیرا فساد وحتا اختطاف در میان آن ها استند و با دشمن روابط هم آنان دارند.»

بربنیاد قانون نظامی، یک افسر به سن چهل وهشت تا پنجاه سالگی می تواند به نخستین رتبه جنرالی برسد، اما سن بازنشستگی برای برید جنرال پنجاه و شش سال گفته شده است.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین تصریح کرد: «کسانی در جریان جنگ می خواهند ارتش را باز سازی کنند، به یاد داشته باشند در او وقت اشخاص بی تجربه، اشخاص در باره جنگ بی رحمانه یی که در افغانستان جود دارد چیزی نمی داند و آن ها را می آورد بالای چوکی می نشاند، این یک جفای بزرگ است.»

در حالی که حکومت آمار دقیقی از شمار جنرالان فعال درکشور به دست نمی دهد، اما برخی از آمارها نشان می دهند که شمار این جنرالان بیش از دو برابر تشکل کنونی جنرالان در نیروی ۳۵۲هزاری ارتش و پولیس است.

افغانستان

طرح بازنشسته شدن دوهزار جنرال و افسر بلند پایه نهایی شده‎است

در نخستین گام، طرح بازنشستگی در وزارت دفاع ملی عملی می شود و قرار است دوهزار جنرال، دگروال وافسر بلند پایه نیروهای امنیتی و دفاعی باز نشسته شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی می گوید که قرار است دوهزار جنرال و افسر بلند پایه نهادهای امنیتی تا دوسال دیگر باز نشسته شوند.

این وزارت می گوید که  طرح بازنشستگی جنرالان و دگروالان نهایی شده و از دهم جدی سال روان، این روند آغاز خواهد شد.

دولت وزیری، سخنگوی این وزارت می گوید این طرح در سه مرحله تا دوسال دیگر به گونۀ کامل عملی می شود و نیز سن بازنشستگی برای سترجنرالان، شصت و دوسال تعیین شده است.

آقای وزیری در این باره گفت: «در گروپ اول، کسانی که در احتیاط استند و یا بست شان بسیار پایین است تقاعد خواهد کرد، در مرحله دوم کسانی که سن شان بسیار بلند استند تقاعد خواهند کرد و در مرحله سوم، این روند کاملأ تطبیق می شود و کدام تأثیر بر ارتش نمی گذارد.»

این روند جنرالان و افسران بلند پایۀ وزارت داخله را نیز شامل می شود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله می گوید که این روند آغاز این روند از ارتش خواهد بود.

وی افزود: «هنوز فرصت را برای رشد جوانان و این شماری از افسران جوان بتوانند در بست های بلند تری مقرر شوند مساعد می سازند.»

بربنیاد این طرح، هفتاد درصد از جنرالان کشور بازنشسته خواهند شد.

دراین طرح، برای سترجنرالان شصت و دو سال، دگرجنرالان شصت سال، تورن جنرال پنجاه وهشت سال، برید جنرال پنجاه و شش سال و دگروال پنجاه و چهار سال سن بازنشستگی تعیین شده است.

به باور نظامیان پیشین، باز نشسته شدن جنرالان کهنه کار و باتجربه می تواند تغییرات جدی را در صفوف نیروهای امنیتی و نیز در میدان های جنگ ایجاد کند.

مختار محسن، نظامی پیشین می گوید: «آن جنرالان که از ساحه ملکی آمده اند تجارب نظامی را ندارند، آن ها باید به تقاعد سوق شوند، زیرا فساد وحتا اختطاف در میان آن ها استند و با دشمن روابط هم آنان دارند.»

بربنیاد قانون نظامی، یک افسر به سن چهل وهشت تا پنجاه سالگی می تواند به نخستین رتبه جنرالی برسد، اما سن بازنشستگی برای برید جنرال پنجاه و شش سال گفته شده است.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین تصریح کرد: «کسانی در جریان جنگ می خواهند ارتش را باز سازی کنند، به یاد داشته باشند در او وقت اشخاص بی تجربه، اشخاص در باره جنگ بی رحمانه یی که در افغانستان جود دارد چیزی نمی داند و آن ها را می آورد بالای چوکی می نشاند، این یک جفای بزرگ است.»

در حالی که حکومت آمار دقیقی از شمار جنرالان فعال درکشور به دست نمی دهد، اما برخی از آمارها نشان می دهند که شمار این جنرالان بیش از دو برابر تشکل کنونی جنرالان در نیروی ۳۵۲هزاری ارتش و پولیس است.

هم‌رسانی کنید