تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

فرهنگیان ترک‎تبار بدخشان: حکومت در گسترش فرهنگ ما کم توجه است

فرهنگیان ترک تبار در ولایت بدخشان، از آن چه که بی توجهی حکومت به آنان می گویند انتقاد می کنند و خواهان توجه جدی حکومت استند.

شماری از جوانان و فرهنگیان ترک تبار در ولایت بدخشان، می خواهند که به فرهنگ و زبان آنان توجه شود.

آنان که امروز در یک نشست در بدخشان گردهم آمده بودند، تأکید کردند که شمار بزرگی از باشنده گان ولایت بدخشان مربوط قوم ازبیک می شوند و باید به خواست های آنان توجه جدی شود.

ضمیرخان عزیزی، مسؤول نهاد قره ش در این باره گفت: «یکی از اهداف ما این است که ازبیک زبان بتوانند فرهنگ شان را گسترش دهند و نیز در ادارات دولتی سهیم باشند.»

آینور ازبیک فعال جامعه مدنی نیز افزود: «ازبیک ها در حکومت هیچ سهم ندارند. در هر نهادی که رفته ام، از جوانان به ویژه بانوان آن جا بوده اند.»

از سویی هم، این فرهنگیان ترک تبار بدخشان، می گویند که یک شمار بزرگی از باشنده گان بدخشان به زبان ازبیکی سخن می زنند و باید حکومت زبان ازبیکی را شامل نصاب تعلیمی مکتب های این ولایت بسازد.

صنعت الله توران، موسس نهاد قره ش اظهار داشت: «به این دلیل که در نصاب تعلمیی و در معارف از زبان ازبیکی چیزی نیست؛ این ضرورت شد که ما در تلاش کنجانیدن زبان ازبیکی در نصاب تعلیمی ما شویم.»

شبنم شهریار، فعال جامعه مدنی نیز تصریح کرد: «از این که ازبیک تباران در بدخشان چهل درصد نفوس را تشکیل می دهند و جوانان بسیار با ظرفیت استند، اما در حکومت بسیار کم سهم داریم؛ همین طور در میان بانوان هیچ بانویی نیست که در نهادهای حکومتی کار کند.»  

با این حال، این فرهنگیان ترک تبار بدخشان، تأکید دارند که بخش های ازبیک نشین در این ولایت، برنامه های توسعه یی کمتر عملی شده اند و حکومت باید توسعه متعادل را درهمه بخش های بدخشان رعایت کند.

افغانستان

فرهنگیان ترک‎تبار بدخشان: حکومت در گسترش فرهنگ ما کم توجه است

فرهنگیان ترک تبار در ولایت بدخشان، از آن چه که بی توجهی حکومت به آنان می گویند انتقاد می کنند و خواهان توجه جدی حکومت استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از جوانان و فرهنگیان ترک تبار در ولایت بدخشان، می خواهند که به فرهنگ و زبان آنان توجه شود.

آنان که امروز در یک نشست در بدخشان گردهم آمده بودند، تأکید کردند که شمار بزرگی از باشنده گان ولایت بدخشان مربوط قوم ازبیک می شوند و باید به خواست های آنان توجه جدی شود.

ضمیرخان عزیزی، مسؤول نهاد قره ش در این باره گفت: «یکی از اهداف ما این است که ازبیک زبان بتوانند فرهنگ شان را گسترش دهند و نیز در ادارات دولتی سهیم باشند.»

آینور ازبیک فعال جامعه مدنی نیز افزود: «ازبیک ها در حکومت هیچ سهم ندارند. در هر نهادی که رفته ام، از جوانان به ویژه بانوان آن جا بوده اند.»

از سویی هم، این فرهنگیان ترک تبار بدخشان، می گویند که یک شمار بزرگی از باشنده گان بدخشان به زبان ازبیکی سخن می زنند و باید حکومت زبان ازبیکی را شامل نصاب تعلیمی مکتب های این ولایت بسازد.

صنعت الله توران، موسس نهاد قره ش اظهار داشت: «به این دلیل که در نصاب تعلمیی و در معارف از زبان ازبیکی چیزی نیست؛ این ضرورت شد که ما در تلاش کنجانیدن زبان ازبیکی در نصاب تعلیمی ما شویم.»

شبنم شهریار، فعال جامعه مدنی نیز تصریح کرد: «از این که ازبیک تباران در بدخشان چهل درصد نفوس را تشکیل می دهند و جوانان بسیار با ظرفیت استند، اما در حکومت بسیار کم سهم داریم؛ همین طور در میان بانوان هیچ بانویی نیست که در نهادهای حکومتی کار کند.»  

با این حال، این فرهنگیان ترک تبار بدخشان، تأکید دارند که بخش های ازبیک نشین در این ولایت، برنامه های توسعه یی کمتر عملی شده اند و حکومت باید توسعه متعادل را درهمه بخش های بدخشان رعایت کند.

هم‌رسانی کنید