تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نشست‌های کابینه و شورای امنیت بدون جنرال دوستم برگزار می‌‌شوند

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور از هنگام برگشتش از ترکیه تا کنون در نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی و قوماندانی اعلی حضور نیافته است.

در دوماۀ پسین نُه نشست شورای امنیت ملی، کابینه و قوماندانی اعلی برگزار شده‌اند، اما جنرال دوستم در تمامی این نشست‌ها حضور نداشته است.

منابع نزدیک به معاون نخست رییس جمهور می‌گویند که جنرال دوستم در این نشست‌‎ها دعوت نشده بود و ریاست جمهوری حتا آجندای این نشست‌ها را نیز با وی در میان نگذاشته است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی در این باره می‌گوید: «تا هنوز هم آن توافق همه جانبه و رضایت همه جانبه به وجود نیامده.»

دفتر رسانه‌‌های ریاست جمهوری، از برگزاری نشست‌های کابینه، سرقوماندانی اعلی و شورای امنیت ملی در دوماه پسین آماری بدست نمی‌دهد، اما بربنیاد صفحۀ انترنتی ریاست جمهوری درماه‌های اسد و سنبله، پنج نشست قوماندانی اعلی، سه نشست کابینه و یک نشست شورای امنیت ملی برگزار شده اند و در تمامی این نشست‌ها معاون نخست رییس جمهور حضور نداشته است.

معاون نخست رییس جمهور که عضویت هر سه نشست را دارد نزدیک به دو سال است که در این نشست‌ها حضور نیافته است. وی  ۱۴ماه در ترکیه به سر برد و اکنون که دوماه می‌شود به کشور برگشته است نیز در این نشست‌ها دیده نمی‌شود.

قادرشاه، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره می‌گوید: «در این اواخیر حالات بسیار نظامی و امنیتی بود که به بررسی‌ها و رهنمایی‌های زود هنگام نیاز بود و برهمین بنیاد، رییس جمهور به گونه پی در پی نشست های قوماندانی اعلی را دایر کرده است.»

افزون بر این، در نشست‌های امنیتی و نشست‌های مهم دیگری چون دیدار رییس جمهور با مقام‌های بلند پایۀ خارجی نیز دیده می‌شود که رییس اجراییه و معاون دوم رییس حضور دارند اما از جنرال دوستم خبری نیست.

جنرال دوستم، پس از برگشت از ترکیه دوبار با رییس‌جمهور غنی دیدار کرده است. هرچند گرمی روابط دوستم و رییس جمهور غنی در آغاز ماهای کار حکومت وحدت ملی به سردی گرایید، اما این روابط هنگامی تیره شد که احمد ایشچی جنرال دوستم و نگهبانانش را به لت و کوب و آزار و اذیت جنسی متهم ساخت.

افغانستان

نشست‌های کابینه و شورای امنیت بدون جنرال دوستم برگزار می‌‌شوند

نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی و قوماندانی اعلی که در آن‌ها بزرگترین تصمیم‌های حکومت گرفته می‌شود، معاون نخست رییس‌جمهور در آن حضور ندارد.

تصویر بندانگشتی

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور از هنگام برگشتش از ترکیه تا کنون در نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی و قوماندانی اعلی حضور نیافته است.

در دوماۀ پسین نُه نشست شورای امنیت ملی، کابینه و قوماندانی اعلی برگزار شده‌اند، اما جنرال دوستم در تمامی این نشست‌ها حضور نداشته است.

منابع نزدیک به معاون نخست رییس جمهور می‌گویند که جنرال دوستم در این نشست‌‎ها دعوت نشده بود و ریاست جمهوری حتا آجندای این نشست‌ها را نیز با وی در میان نگذاشته است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی در این باره می‌گوید: «تا هنوز هم آن توافق همه جانبه و رضایت همه جانبه به وجود نیامده.»

دفتر رسانه‌‌های ریاست جمهوری، از برگزاری نشست‌های کابینه، سرقوماندانی اعلی و شورای امنیت ملی در دوماه پسین آماری بدست نمی‌دهد، اما بربنیاد صفحۀ انترنتی ریاست جمهوری درماه‌های اسد و سنبله، پنج نشست قوماندانی اعلی، سه نشست کابینه و یک نشست شورای امنیت ملی برگزار شده اند و در تمامی این نشست‌ها معاون نخست رییس جمهور حضور نداشته است.

معاون نخست رییس جمهور که عضویت هر سه نشست را دارد نزدیک به دو سال است که در این نشست‌ها حضور نیافته است. وی  ۱۴ماه در ترکیه به سر برد و اکنون که دوماه می‌شود به کشور برگشته است نیز در این نشست‌ها دیده نمی‌شود.

قادرشاه، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره می‌گوید: «در این اواخیر حالات بسیار نظامی و امنیتی بود که به بررسی‌ها و رهنمایی‌های زود هنگام نیاز بود و برهمین بنیاد، رییس جمهور به گونه پی در پی نشست های قوماندانی اعلی را دایر کرده است.»

افزون بر این، در نشست‌های امنیتی و نشست‌های مهم دیگری چون دیدار رییس جمهور با مقام‌های بلند پایۀ خارجی نیز دیده می‌شود که رییس اجراییه و معاون دوم رییس حضور دارند اما از جنرال دوستم خبری نیست.

جنرال دوستم، پس از برگشت از ترکیه دوبار با رییس‌جمهور غنی دیدار کرده است. هرچند گرمی روابط دوستم و رییس جمهور غنی در آغاز ماهای کار حکومت وحدت ملی به سردی گرایید، اما این روابط هنگامی تیره شد که احمد ایشچی جنرال دوستم و نگهبانانش را به لت و کوب و آزار و اذیت جنسی متهم ساخت.

هم‌رسانی کنید