تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نظامیان بدخشان در انتظار دستور برای راه اندازی عملیات پاکسازی

والی ولایت بدخشان می‌گوید که در این باره با مقام‌های مربوط گفت‌وگو کرده است و او امیدوار است که به زودی عملیات پاکسازی این بخش‌ها آغاز شود.

شماری از نظامیان در خط  نخست جنگ بدخشان می‌گویند که از ماه‌ها به این سو در انتظار گرفتن دستور برای راه اندازی عملیات برای پس گرفتن ولسوالی‌های یمگنان و وردوج در این ولایت استند.

عبدالودود راسخ، فرمانده ولسوالی بهارک، گفت: «ما همیشه آماده استیم به خاطری این که ما در خط جنگ استیم... اگر بزرگان و مراجع بزرگ به ما هدایت بدهند و آماده شوند وسایل و امکانات را برای ما فراهم کنند، ما آماده استیم که مردم را از بدبختی از مشکلات، جنجال، فساد و بی علمی نجات دهیم.»

اسدالله گارد، فرمانده پولیس ولسوالی وردوج، گفت: «در این فصل  اگر عملیات ها آغاز شود من به شما اطمینان می دهم که این عملیات ها نتیجه خواهد داد و مردم از این مشکلات رهایی خواهند یافت.»

در همین حال نیروهای خیزش‌های مردمی می‌گویند با آن که  از سوی دولت امتیاز ندارند اما اگر حکومت محلی اجازه عملیات را به آنان نداده است.

محمد مجید، فرمانده خیزش‌های مردمی در ولسوالی بهارک، گفت: «ما به نیروهای امنیتی وعده می دهیم که همان گونه که پنج سال در برابر طالبان جنگیدیم، حال هم آمادۀ هر نوع قربانی در راه دفاع از کشور استیم.»

لطف الله، نیروی خیزش مردمی در ولسوالی وردوج، گفت: «تروریست های بین المللی و القاعده در این جا پر نفوس استند. باید تمام بخش‌ها از وجود این تروریست‌ها تصفیه شود.»

والی بدخشان می‌گوید که آماده‌گی‌ها برای راه‌اندازی عملیات پس گرفتن ولسوالی‌های وردوج و یمگان گرفته شده اند.

احمدفیصل بیگزاد، والی بدخشان، گفت: «ما در دیدار با باشنده‌گان ولسوالی وردوج مشکلات شان را شنیدیم. ما از قبل هم برنامه هایی مطابق به تصمیمی که در مرکز گرفته می شود برای پاک سازی ولسوالی وردوج داشتیم. همۀ پیشنهادات باشنده گان وردوج را جمع بندی کردیم و به مرکز فرستادیم و در آینده تصمیمی برای بازپس گیری وردوج گرفته می‌شود.»

ولسوالی یمگان از نزدیک به سه سال به این سو و ولسوالی وردوج از بیش از دو سال به این سو به دست طالبان استند.

افغانستان

نظامیان بدخشان در انتظار دستور برای راه اندازی عملیات پاکسازی

والی ولایت بدخشان می‌گوید که در این باره با مقام‌های مربوط گفت‌وگو کرده است و او امیدوار است که به زودی عملیات پاکسازی این بخش‌ها آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از نظامیان در خط  نخست جنگ بدخشان می‌گویند که از ماه‌ها به این سو در انتظار گرفتن دستور برای راه اندازی عملیات برای پس گرفتن ولسوالی‌های یمگنان و وردوج در این ولایت استند.

عبدالودود راسخ، فرمانده ولسوالی بهارک، گفت: «ما همیشه آماده استیم به خاطری این که ما در خط جنگ استیم... اگر بزرگان و مراجع بزرگ به ما هدایت بدهند و آماده شوند وسایل و امکانات را برای ما فراهم کنند، ما آماده استیم که مردم را از بدبختی از مشکلات، جنجال، فساد و بی علمی نجات دهیم.»

اسدالله گارد، فرمانده پولیس ولسوالی وردوج، گفت: «در این فصل  اگر عملیات ها آغاز شود من به شما اطمینان می دهم که این عملیات ها نتیجه خواهد داد و مردم از این مشکلات رهایی خواهند یافت.»

در همین حال نیروهای خیزش‌های مردمی می‌گویند با آن که  از سوی دولت امتیاز ندارند اما اگر حکومت محلی اجازه عملیات را به آنان نداده است.

محمد مجید، فرمانده خیزش‌های مردمی در ولسوالی بهارک، گفت: «ما به نیروهای امنیتی وعده می دهیم که همان گونه که پنج سال در برابر طالبان جنگیدیم، حال هم آمادۀ هر نوع قربانی در راه دفاع از کشور استیم.»

لطف الله، نیروی خیزش مردمی در ولسوالی وردوج، گفت: «تروریست های بین المللی و القاعده در این جا پر نفوس استند. باید تمام بخش‌ها از وجود این تروریست‌ها تصفیه شود.»

والی بدخشان می‌گوید که آماده‌گی‌ها برای راه‌اندازی عملیات پس گرفتن ولسوالی‌های وردوج و یمگان گرفته شده اند.

احمدفیصل بیگزاد، والی بدخشان، گفت: «ما در دیدار با باشنده‌گان ولسوالی وردوج مشکلات شان را شنیدیم. ما از قبل هم برنامه هایی مطابق به تصمیمی که در مرکز گرفته می شود برای پاک سازی ولسوالی وردوج داشتیم. همۀ پیشنهادات باشنده گان وردوج را جمع بندی کردیم و به مرکز فرستادیم و در آینده تصمیمی برای بازپس گیری وردوج گرفته می‌شود.»

ولسوالی یمگان از نزدیک به سه سال به این سو و ولسوالی وردوج از بیش از دو سال به این سو به دست طالبان استند.

هم‌رسانی کنید