تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نهاد جهانی حمایت از کودکان: قانون حمایت از کودکان اجرایی شود

رییس نهاد جهانی حمایت از کودکان در افغانستان، از حکومت و پارلمان افغانستان می‌خواهد که برای تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از کودکان این کشور دست به کار شوند.

اونو ون مینین، هم‌چنان تأکید می‌ورزد که در گفت وگوهای صلح، باید اطمینان داده شود که دست آوردها در زمینۀ آموزش و پرورش به ویژه رفتن دختران به مکتب حفظ می‌شوند.

او در این باره می‌افزاید: «از مقام‌های حکومت و پارلمان افغانستان می‌خواهیم که قانون حمایت از کودکان تصویب شود. ما در فاصلۀ میان دو انتخابات قرار داریم یعنی زمانی است که همه مشغول استند. با این هم می‌خواهیم مطمین شویم که این قانون تصویب می‌شود و نیز می‌خواهیم مطمین شویم که حقوق کودکان به ویژه حق آموزش آنان در روند گفت وگوهای صلح افغانستان حفظ می‌شود.»

رییس نهاد جهانی حمایت از کودکان در افغانستان، این سخنانش را روز چهارشنبه، در یک نمایشگاهی که برای بررسی مشکلات کودکان کارگر در کابل برگزار شده بود، بیان داشت.

در همین حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان مجلس نماینده‌گان نیز  که در این نمایشگاه حضور داشت، گفت که خشونت‌هایی هم چون سو استفاده‌های جنسی، بچه‌بازی، استخدام کودکان در گروه‌های مسلح و گونه‌های دیگری از خشونت‌ها در برابر کودکان تاکنون در کشور وجود دارند. خانم کوفی، بر حل این مشکلات تأکید کرد.

بربنیاد آمارهای رسمی، افغانستان نزدیک به سه میلیون کودک کارگر دارد که یک و نیم میلیون آنان کارهای فراتراز توان شان را انجام می‌دهند و از هر نگاهی آسیب پذیر استند، اما تاکنون قانون مشخصی برای حمایت از کودکان وجود ندارد.

افغانستان

نهاد جهانی حمایت از کودکان: قانون حمایت از کودکان اجرایی شود

بربنیاد آمارهای رسمی، افغانستان نزدیک به سه میلیون کودک کارگر دارد که یک و نیم میلیون آنان کارهای فراتراز توان شان را انجام می‌دهند و از هر نگاهی آسیب پذیر استند، اما تاکنون قانون مشخصی برای حمایت از کودکان وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

رییس نهاد جهانی حمایت از کودکان در افغانستان، از حکومت و پارلمان افغانستان می‌خواهد که برای تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از کودکان این کشور دست به کار شوند.

اونو ون مینین، هم‌چنان تأکید می‌ورزد که در گفت وگوهای صلح، باید اطمینان داده شود که دست آوردها در زمینۀ آموزش و پرورش به ویژه رفتن دختران به مکتب حفظ می‌شوند.

او در این باره می‌افزاید: «از مقام‌های حکومت و پارلمان افغانستان می‌خواهیم که قانون حمایت از کودکان تصویب شود. ما در فاصلۀ میان دو انتخابات قرار داریم یعنی زمانی است که همه مشغول استند. با این هم می‌خواهیم مطمین شویم که این قانون تصویب می‌شود و نیز می‌خواهیم مطمین شویم که حقوق کودکان به ویژه حق آموزش آنان در روند گفت وگوهای صلح افغانستان حفظ می‌شود.»

رییس نهاد جهانی حمایت از کودکان در افغانستان، این سخنانش را روز چهارشنبه، در یک نمایشگاهی که برای بررسی مشکلات کودکان کارگر در کابل برگزار شده بود، بیان داشت.

در همین حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان مجلس نماینده‌گان نیز  که در این نمایشگاه حضور داشت، گفت که خشونت‌هایی هم چون سو استفاده‌های جنسی، بچه‌بازی، استخدام کودکان در گروه‌های مسلح و گونه‌های دیگری از خشونت‌ها در برابر کودکان تاکنون در کشور وجود دارند. خانم کوفی، بر حل این مشکلات تأکید کرد.

بربنیاد آمارهای رسمی، افغانستان نزدیک به سه میلیون کودک کارگر دارد که یک و نیم میلیون آنان کارهای فراتراز توان شان را انجام می‌دهند و از هر نگاهی آسیب پذیر استند، اما تاکنون قانون مشخصی برای حمایت از کودکان وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید