تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

امضای توافقنامه‌ی ایجاد سهولت‌های بازرگانی با قزاقستان

وزارت صنعت و تجارت روز جمعه (۱۲ اسد) از امضا شدن توافقنامه‌ی ایجاد سهولت‌های بازرگانی وترانزیتی با قزاقستان خبرداده است.

ریاست موافقتنامه‌های وزارت صنعت وتجارت در آغاز نخستین نشست بازرگانی وسرمایه گذاری میان نماینده‌گان بخش خصوصی ودولتی افغانستان و قزاقستان  درشهرآستانه می‌گویند که این سند پیش‌شرط برای توسعه روابط بازرگانی وترانزیتی با قزاقستان خواهد بود.

ازسویی هم شماری ازبازرگانان وصاحبان صنایع به توسعه روابط بازرگانی وسرمایه گذاری با قزاقستان تاکید دارند.  
 
مرکزتجارت جهانی با کمک اتحادیه‌اروپا زمینه‌ها را برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و قزاقستان فراهم میسازد. 

به  همین هدف قراراست یک نشست مشترک بازرگانان ونماینده‌گان حکومت‌های افغانستان  وقزاقستان درشهر آستانه راه اندازی شود.

مسوولان مرکز تجارت جهانی می‌گویند که برای توسعه دادوستد بازرگانی میان افغانستان وقزاقستان نیازاست که زمینه‌ها برای توسعه بازرگانی میان دوکشور فراهم شود.

جین سیباستین رور، مسوول بخش سهولت‌ها وراهکارهای بازرگانی درمرکز تجارت جهانی گفت:« بخشی دیگر از این برنامه ایجاد سهولت‌های بازرگانی میان افغانستان و سایر کشور‌های منطقه است، چند هفته قبل ما در ازبیکستان بودیم و امروز در قزاقستان هستیم هدف و بحث ‌وگفت‌وگو نمانیده‌گان افغانستان با همکاران قزاقستان است.»

 ذکیه، نماینده اتاق تجارت وصنایع زنان می‌گوید :« توقع ما از این نشست این است که دست آوردهای بسیار خوب داشته باشیم و بتوانیم موضوعاتی که به فاید تجاران ما است نهایی بسیازیم و تاجاران ما از این نشست نتیجه خوب داشته باشند.»

دراین نشست بیش از بیست بازرگان افغانستان و قزاقستان روی فرصت‌های بازرگانی وسرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاری‌های مشترک میان دوکشور گفتگو خواهند کرد.

محمدربیع نبی زاده، ریس توافقنامه‌های وزارت صنعت وتجارت می‌گوید:« در خلال این برنامه دو طرف  سندی را تحت عنوان توافقنامه یا صورت جلسه امضاء می‌کنند که همان صورت جلسه چهار چوب همکاری‌ها در بخش‌های را مختلف تثبیت می‌کنند.»

رحیم الله سمندر، رییس هییت عامل اتاق معادن وصنایع می‌گوید:« در آسیای مرکزی قزاقستان کشوری است که ما با آن تجارت زیادی داریم و کوشش می کنیم که یک تعداد سهولت‌ها میان بازرگانان دو کشور ایجاد شود.»

حل مشکلات ویزه دردوکشور، حل مشکلات گمرکی در دو کشور وفراهم شدن زمینه‌ها برای بکارگیری ازمفاد سازمان جهانی جاده در دو کشور، توسعه راۀ آهن در دو کشور از دیگر موارد بحث وگفتگو میان نماینده‌گان افغانستان وقزاقستان درنشست مشترک نماینده‌گان دوکشور خواهند بود.

درحال حاضر حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان وقزاقستان درحدود شش صد میلیون دالر گفته می‌شود که بیشتر آنرا واردات مواد خوراکی از قزاقستان تشکیل می‌دهد.

بازرگانی

امضای توافقنامه‌ی ایجاد سهولت‌های بازرگانی با قزاقستان

درحال حاضر حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان وقزاقستان درحدود شش صد میلیون دالر گفته می‌شود که بیشتر آنرا واردات مواد خوراکی از قزاقستان تشکیل می‌دهد.

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت روز جمعه (۱۲ اسد) از امضا شدن توافقنامه‌ی ایجاد سهولت‌های بازرگانی وترانزیتی با قزاقستان خبرداده است.

ریاست موافقتنامه‌های وزارت صنعت وتجارت در آغاز نخستین نشست بازرگانی وسرمایه گذاری میان نماینده‌گان بخش خصوصی ودولتی افغانستان و قزاقستان  درشهرآستانه می‌گویند که این سند پیش‌شرط برای توسعه روابط بازرگانی وترانزیتی با قزاقستان خواهد بود.

ازسویی هم شماری ازبازرگانان وصاحبان صنایع به توسعه روابط بازرگانی وسرمایه گذاری با قزاقستان تاکید دارند.  
 
مرکزتجارت جهانی با کمک اتحادیه‌اروپا زمینه‌ها را برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و قزاقستان فراهم میسازد. 

به  همین هدف قراراست یک نشست مشترک بازرگانان ونماینده‌گان حکومت‌های افغانستان  وقزاقستان درشهر آستانه راه اندازی شود.

مسوولان مرکز تجارت جهانی می‌گویند که برای توسعه دادوستد بازرگانی میان افغانستان وقزاقستان نیازاست که زمینه‌ها برای توسعه بازرگانی میان دوکشور فراهم شود.

جین سیباستین رور، مسوول بخش سهولت‌ها وراهکارهای بازرگانی درمرکز تجارت جهانی گفت:« بخشی دیگر از این برنامه ایجاد سهولت‌های بازرگانی میان افغانستان و سایر کشور‌های منطقه است، چند هفته قبل ما در ازبیکستان بودیم و امروز در قزاقستان هستیم هدف و بحث ‌وگفت‌وگو نمانیده‌گان افغانستان با همکاران قزاقستان است.»

 ذکیه، نماینده اتاق تجارت وصنایع زنان می‌گوید :« توقع ما از این نشست این است که دست آوردهای بسیار خوب داشته باشیم و بتوانیم موضوعاتی که به فاید تجاران ما است نهایی بسیازیم و تاجاران ما از این نشست نتیجه خوب داشته باشند.»

دراین نشست بیش از بیست بازرگان افغانستان و قزاقستان روی فرصت‌های بازرگانی وسرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاری‌های مشترک میان دوکشور گفتگو خواهند کرد.

محمدربیع نبی زاده، ریس توافقنامه‌های وزارت صنعت وتجارت می‌گوید:« در خلال این برنامه دو طرف  سندی را تحت عنوان توافقنامه یا صورت جلسه امضاء می‌کنند که همان صورت جلسه چهار چوب همکاری‌ها در بخش‌های را مختلف تثبیت می‌کنند.»

رحیم الله سمندر، رییس هییت عامل اتاق معادن وصنایع می‌گوید:« در آسیای مرکزی قزاقستان کشوری است که ما با آن تجارت زیادی داریم و کوشش می کنیم که یک تعداد سهولت‌ها میان بازرگانان دو کشور ایجاد شود.»

حل مشکلات ویزه دردوکشور، حل مشکلات گمرکی در دو کشور وفراهم شدن زمینه‌ها برای بکارگیری ازمفاد سازمان جهانی جاده در دو کشور، توسعه راۀ آهن در دو کشور از دیگر موارد بحث وگفتگو میان نماینده‌گان افغانستان وقزاقستان درنشست مشترک نماینده‌گان دوکشور خواهند بود.

درحال حاضر حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان وقزاقستان درحدود شش صد میلیون دالر گفته می‌شود که بیشتر آنرا واردات مواد خوراکی از قزاقستان تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید